OVERDENKING 19-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

In deze dagen hebben we samen over GODS LIEFDE VOOR JOU EN MIJ gehad, waaronder de onvoorwaardelijke liefde van God voor Zijn schepping en het verkeerd of omgekeerd begrijpen van Gods liefde en de SLEUTEL TOT DE VOLHEID VAN GOD.

We komen nooit klaar wanneer we in de LIEFDE VAN GOD gaan verdiepen. Zijn liefde is oneindig groot, zoals Paulus schreef in Efeziërs 3 zijn bede of zijn verlangen dat Christus door geloof in onze harten woning make en dat wij geworteld en gegrond (vaststaand) in de Liefde van God, zodat we samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten (te beseffen) hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods. 

Efeziërs 3:17, 18, 19: opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt to alle volheid Gods

Als we zelf intensief bezighouden met liefde van God, zodat we kunnen begrijpen of vatten de breedte en lengte en hoogte en diepte van Gods liefde zal Gods liefde (God zelf) zich aan ons openbaren zodat we vervuld worden met alle volheid Gods dan zal je beseffen hoeveel en hoe groot Gods liefde is voor jou. Haast iedereen zegt te weten dat God van ons houdt, maar de waarheid is dat in werkelijkheid niet iedereen ervaart (bewust van) de liefde van God in zijn/haar leven. Want als we de liefde van God kennen dan zullen we vervuld zijn met de volheid van God en zullen we met ons leven God behagen (God plezier maken). Niet door ons goede werken, maar door het geloof die God in ons wedergeboren geest geplant heeft, het geloof van Jezus Christus.

Hebreeën 11:6: maar zonder geloof is het onmogelijk Hem (God) welgevallig te zijn.

Geloof is het die God plezier maakt. Zie je hoe geweldig groot Gods liefde voor ons is dat God aan ons het geloof van Jezus Christus gegeven heeft, want met ons geloof kunnen we God niet behagen

Galaten 3:22 SV: Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.

In dat geloof (van Jezus Christus in ons) kunnen we zien vanuit ons wedergeboren geest Gods grote liefde voor ons, wat God heeft gedaan voor ons door Jezus Christus. In plaats van emotionele gevoelens, de uiting van je ziel, dat je voelt dat God je liefheeft, zal je beginnen te leren en tot het diepe besef komen van de Liefde van God, door Het Woord, dat je leven verandert en dan begint je te beseffen dat God van je houdt, gebaseerd op de Waarheid en niet door gevoel (emotie) en als je zover bent zal je ontdekken dat je leven veranderd is door Gods liefde. Je kan niet door gevoel of emotie Gods liefde ervaren, want het gevoel is bedrog, dat is je ziel, je vlees. God is Geest en God communiceert met onze geest, inwendige mens, onze wedergeboren geest. Als wedergeboren kinderen van God moeten we ons laten leiden door onze wedergeboren geest en niet door onze vlees, ziel, onze oude mens. In onze wedergeboren geest daar woont God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die met ons een intieme relatie willen houden.

2 Corinthiërs 5:17, 18: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan; zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft

Paulus wijst ons erop dat we het nieuwe mens, ons wedergeboren geest moeten aandoen, van daaruit leven, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, God.

Kolossenzen 3:10: en de nieuwe (mens) aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Ziet u hoe geweldig groot Gods liefde is voor ieder persoon, zonder aanzien des persoons? Wij zijn Zijn maaksel (Efeziërs 2:10) gemaakt om met Hem in liefde om te gaan. We zijn een nieuwe schepping, God maakt ons helemaal nieuw om te genieten van Zijn liefde. God koestert gedachten van vrede over ons

Jeremia 29:11a: Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil.

Kunt u het voorstellen? Als God aan ons denkt dan is Hij blij en voelt vrede. We moeten vaker in ons gedachten voorstellen hoe God is voor ons, dat vernieuwd ons gedachten. Gods grote weldaden voor ons gedenken. God maakt ons geheel nieuw. Onze wedergeboren geest is onberispelijk, geen schrammetje. Het is zelfde, identiek als Jezus

1 Johannes 4:17c zegt: want gelijk Hij (Jezus) is, zijn ook wij in deze wereld. 

Nu, in deze wereld, niet later in de hemel, maar nu. Ons lichaam en ziel blijft hetzelfde, daarom moeten we ons lichaam geven aan God, als een levend, Gode welgevallig offer en ons denken vernieuwen door de Heilige Geest en Het Woord van God. Van Gods kant heeft God alles gedaan en de weg geopend voor ons zodat we Zijn grote liefde kunnen vatten en  erin kunnen wandelen opdat we vervuld worden tot de volheid Gods om in deze wereld te leven. Het ligt aan ons. Willen we al de liefdes voorzieningen van God ontvangen dan moeten we bereid zijn om ons lichamen te schenken aan God als een levend, Gode welgevallig offer, helemaal aan Hem overdragen, het is niet meer van ons en ons denken (onze ziel) vernieuwen dan zullen we niet meer gelijk worden als de wereld me allerlei wereldse begeerten, maar dan worden we hervormd (metamorfoo) en zullen we erkennen (begrijpen of beseffen) wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Dan zullen we vanuit onze wedergeboren geest leven, zoals in het begin Adam en Eva, voor de zondeval, en op deze manier kunnen we in intieme relatie met onze Vader leven en maken we Zijn hart blij, want zo vervullen we Zijn hartsverlangen. Dan zal God Zijn plannen aan ons openbaren. Dan zullen we wijsheid en inzicht krijgen bij het openen van Gods Woord en nog veel verborgen dingen zal God aan ons openbaren. Doe de stap in geloof en geef je geheel aan Hem over dan zal je versteld staan wat God allemaal aan jou zal openbaren en zul je de breedte en lengte en hoogte en diepte van Gods liefde vatten en zal je vervuld worden met de volheid van God. God is Geest en we kunnen alleen gemeenschap hebben met hem in de Geest. Onze wedergeboren geest met Gods Geest.

Zoals

1 Corinthiërs 6:17: Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.

we worden één geest met God als we een intieme relatie hebben met Hem, ons hechten aan Hem. En als we één zijn met Hem, zal God door ons Zijn buitengewone krachten openbaren.

Handelingen 19:11 zien we hoe machtig Paulus gebruikt werd door God.

Handelingen 19:11: En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.

Uit Zijn volheid ontvangen we alles wat we nodig hebben om te leven en Hem dienen hier in de wereld, genade op genade

Johannes 1:16: Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.

Om met God te communiceren en voor Hem te werken in de wereld heeft God aan Zijn kinderen ook de gaven van de Heilige Geest gegeven. Één ervan is belangrijk voor jezelf om jezelf te stichten en met God geheimenissen vertellen, wat de duivel niet weet. Dat is de tongentaal, de hemelse taal. Het is voor ieder kind van God en het is niet voor bepaalde groeperingen of bepaalde mensen, dat is de leugen van de boze dat je er niet naar durft te streven. Dat is heel belangrijk, want als je bidt in tongentaal (taal van de Heilige Geest) dan begrijpt de duivel niet, alleen God.

1 Corinthiërs 14:4: Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.

Je geest praat met God.

Vers 2: wie in tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij/zij geheimenissen of verborgen wijsheid van God.

En als je God vraagt om het te vertolken zal God het geven. God heeft ons deze bijzondere gave gegeven, om ons krachtig bij te staan in deze wereld, in ons werk en onze bedieningen. De Here Jezus voordat Hij terugging naar Zijn Vader, gaf aan Zijn discipelen opdracht om uit te gaan en evangelie brengen, maar 

Hij gebood hen om niet eerst Jeruzalem te verlaten, maar blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Handelingen 1:4,5.

Handelingen 1:8a: maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. 

Veel mensen en bijbelleraren zeggen dat je bij de bekering al gedoopt bent met de Heilige Geest. Toen Jezus, na de opstanding aan de discipelen verscheen, blies Hij op hen en zeide: ontvangt de Heilige Geest (Johannes 20:22).

Op dat moment werden de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Al die tijd was Jezus bij hen, nu gaat Hij terug naar Zijn Vader. De Heilige Geest nam de taak over. Als dat de doop met de Heilige Geest was, waarom moesten de discipelen nog wachten dan konden ze toch direct aan het werk gaan? God weet wat we zullen meemaken in deze wereld. Hij heeft alle voorzieningen voor ons klaar, waarom doen we de stap in het geloof niet om het te ontvangen? Ik moedig u aan om die stap te nemen en zeggen, o Here, ik verlang naar de doop met de Heilige Geest zodat ik in de kracht van de Heilige Geest staande kan blijven in de beproevingen. En  in die kracht U dienen. In die kracht de openbaringen ontvangen van Uw bovennatuurlijke liefde voor mij en voor de wereld. En o, wat is het heerlijk Heer, om met U geheimenissen kunnen praten die niemand weet, zelfs de duivel niet behalve U alleen. De Geest die onze zwakheid te hulp komt, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtigingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit

Romeinen 8:26, 27: En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor  heiligen pleit.

God is Geest en wie Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4:24

Kunt u voorstellen hoe blij onze Vader is als we met Hem praten in Zijn taal? Als je zo in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest leeft, dan zal God je Zijn plannen openbaren, aan jou vertellen. Prijst de Heer!

A M E N

God zegene u allen

Edith V.