OVERDENKING 28-05-2020

[visual_portfolio]

REUSVECHTER – VERZOEKINGEN

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Gisteren hebben we samen gelezen hoe David, gedreven door de Heilige Geest zijn hartsverlangen kenbaar maakte. Hij kon het niet verdragen dat deze onbesneden Filistijn de slagorden van de Levende God tartte en niemand van het Israëlische leger durfde een eind te maken aan deze vernedering. Gods Geest drong hem om op te treden tegen deze vijand. Toen zijn oudste broer, Eliab hoorde hem aan de mannen vragen wat er gedaan zou worden met de man die deze filistijn doodde, werd Eliab boos op hem en hij zeide: waarom ben je eigenlijk hier gekomen? Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart, gij zijt gekomen om de strijd te zien (1 Samuel 17:28).

De eerste verzoeking of hindernis in het voltooien van Gods opdracht in je leven komt altijd van de mensen die het dichtst bij je bent. Die je van kleinsaf kende. Die je kende voordat je Jezus volgde. Davids broers kenden hem eigenlijk niet goed en vonden hem een nietsnut. Ze kenden hem alleen toen hij nog klein was. Ach, een nakomertje. Goed om op de schapen te passen, dan kon hij op het veld spelen. Wat doe je hier? Bij wie heb je die paar schapen achtergelaten? David kon zichzelf verdedigen en in discussie gaan met zijn broer, maar dat deed hij niet, Hij richtte zijn blik op het doel! Zo moeten wij ook, broeders en zusters, ons oog gericht houden op het doel, die God heeft voor ons. Wat is uw doel?

Hebreeën 12:2a: Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op JEZUS, de Leidsman en Voleinder des geloofs. 

Laat je niet van je doel af brengen, dat is Jezus Christus. Maar we kunnen allen vastberaden en vol vertrouwen op ons doel JEZUS CHRISTUS richten, als we Hem persoonlijk kennen. Daarvoor moeten we een intieme omgang met Hem hebben; Hem betrekken in alles en zelfs  dingen of zaken die we zeer klein of onbelangrijk vinden, kunnen we met Hem over praten en Hem vertrouwen. Als David inging op de beschuldiging en vernedering van zijn broer en zichzelf verdedigen dan richtte hij zijn oog op zichzelf, dan streefde hij naar zelfrechtvaardiging en miste hij het doel wat God voor hem had. Een grote les voor ons. Laten we ons oog altijd richten op Jezus in alles wat we doen. Zo houden we altijd rekening met Hem. Zo zal al onze reacties altijd vanuit Gods oogpunt zijn, onbewust, zonder bij na te denken, omdat je door intieme relatie met God één bent met God. Als je reacties bij alles wat je doet of denkt jezelf of wat de mensen denken of ervan vinden, Ikgericht en mensgericht bent, geef je dan geheel over aan de Heer en begint dan een intieme relatie met onze liefdevolle Vader, die altijd klaar staat om een heerlijke, plezierige omgang met jou te hebben. Je hebt dan zo’n vertrouwde omgang met God dat niemand je van je doel kan afleiden.

David zei alleen: “wat heb ik u misdaan? Het was maar een vraag.” 1 Samuel 17:29

De eerste verzoeking was hij overheen. David werd bij de koning gebracht.

En David zeide tot Saul: Laat niemand om hem de moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden 1 Samuel 17:32

Geweldig! Vastberaden! Hij stond daar voor koning Saul, en zijn legeroverste Abner en Jonathan de zoon van de koning, allemaal ervaren legerleiders! Saul nam het niet serieus op. 

Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. 1 Samuel 17:33

Saul keek neer op hem, dat is menselijk. Je kijkt naar de uiterlijke dingen. Een jongen, geen ervaring. Dit is oorlog jongen, dit is geen grap! David ging vastberaden door en vertelde zijn ervaringen tijdens het hoeden van de schapen van zijn vader. Hij had geen leger-ervaring, maar hij had geestelijke ervaring, dat is het intieme, vertrouwelijke relatie met God. God persoonlijk kennen. Hij vertelde hoe hij een leeuw en beer doodde met zijn staf en de schaap uit zijn bek eruit trok en hoe hij de leeuw aan zijn baard trok en doodde.

1 Samuel 17:36, 37: Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van dezen, omdat hij de slagorden van de Levende God getart heeft. Ook zeide David: de Here, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.

Hij hield zich aan de belofte van het verbond dat: 

De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Exodus 14:14

Staat vast in geloof! Staat vast in geloof en richt je oog op het doel dat voor je is. Wijkt niet af door de verleidingen en verzoekingen. Mensen kunnen je van het plan afhalen of laten twijfelen aan je geloof en vertrouwen op God door op je huidige gesteldheid te wijzen. 

Wat maakt dat David zo vast stond in zijn geloof en richtte zich volkomen op het doel, het verslaan van deze onbesneden man? David was getraind in zijn omgang met God. Voor de lockdown liep ik veel tot 6, 7km. Na meer dan 4 weken niet intensief gelopen moet ik weer opbouwen. Ik kan niet bij de eerste dag al 6km lopen, maar moet langzaam opbouwen. Jezus zegt in

Lucas 16:10: Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.

Dit is het principe van God. David was vastbesloten om deze reus te verslaan. Hij twijfelde niet. Waarom? Hij vertelde zijn ervaringen tijdens het hoeden van de schapen. Hij had zo’n vertrouwde omgang met God. Dat komt niet zomaar plotseling, maar het moet groeien. Daarom zei hij:

Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan. Psalm 27:10

Hij maakte zich niet druk dat niemand hem miste. Hij had God bij zich, hij zei: De Here neemt mij aan. Een houding van nederigheid en dankbaarheid. Hij gaf niemand de schuld. Tegenwoordig wordt vaak gekeken naar je achtergrond als je problemen hebt. Die persoon had geen goede jeugd gehad; ouders gescheiden enz. Als je met God wandelt dan maakt het niet uit wat je hebt meegemaakt. 

2 Korinthiërs 5:17: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.

Je hebt geen psychiater of een psycholoog voor nodig! De geestelijke zaken zijn Gods zaken. Daarvoor moet je bij God zijn. Ik zeg uit mijn eigen ervaring en dank de Heer dat Hij mij vóór mijn 15e jaar geroepen heeft. Doet God half werk? Nee! 

Hiervan ben ik ten volle van overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus Filippenzen 1:6

De omgang met God is voor David boven alles. Hij zei in

Psalm 108:14: Met God zullen we krachtige dingen doen, Hij zal onze tegenstanders vertrappen.

Ook zeide David: De Here, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn

De mensen gaan het omdraaien. Wij mensen willen grote dingen doen en de kleine dingen vinden we niets; onbelangrijk, daar word je niet geëerd. “Kleine, onbelangrijke” ervaringen met de Heer hoef je niet God te danken en te getuigen. Wat zullen de mensen zeggen? IKgericht. Hoe sta ik tegenover de mensen. David liet zich niet overhalen of van zijn doel af zien. Zelfs niet door de koning, maar richtte zich vol vertrouwen op zijn God, dat God hem uit de hand van deze Filistijn zal uitredden en de smaad van Israël afwentelde.

Geliefde broeders en zusters, zoals ik u in de overdenking van gisteren gezegd heb, wil ik nogmaals u erop attenderen dat wij het volk van het Nieuwe Verbond zijn in Jezus Christus! Jezus de Voleinder van ons geloof, heeft de duivel, de dood en het dodenrijk overwonnen. Wat hebben we nog te vrezen. Vandaag is voor ons de volgende stap om de reuzen in ons leven te verslaan, dat is: wees in zeer weinig getrouw, opdat God, onze liefdevolle Vader, grote en meer verantwoordelijke dingen kan toevertrouwen. Weinig en veel; klein en groot, dat zijn menselijke maatstaven. Getrouw en niet getrouw dat zijn Gods principes. Als je de bijbelstudies door de week niet belangrijk vindt dan zal het ook makkelijk zijn voor je om als er wat tussenkomt op de zaterdagen, de samenkomsten te verzuimen. Dat zit in de mens en daarvan moeten we de stap nemen om overheen te komen. Onze liefdevolle Vader wacht met vol geduld om een intieme relatie met ons te houden zodat we Hem persoonlijk kennen en Hem vertrouwen en met Hem de strijd aanbinden tegen de reuzen in ons leven, of het een ziekte is, zwakheid of financiële problemen is. Ieder weet voor zichzelf tegenover welke reus je staat.

Jezus zegt:

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

 A M E N

God zegene u allen,

Edith V