OVERDENKING 27-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Prijst de Heer, geef Hem alle lof en  eer, want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar Zijn stem hoordet! Psalm 95:7

Jezus zegt: Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Johannes 10:27

Jezus zegt, Ik ken ze bij naam. Geweldig! Wat een zekerheid!

God spreekt altijd tot ons maar horen we Zijn stem wel? We hebben gehad over het verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste; een intieme relatie hebben met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, en dat is het hartsverlangen van God. We hebben gehad over de heerlijke momenten die Adam en Eva hadden gehad met God. De fijne gesprekken tussen God en Abraham. De omgang tussen God en Mozes en tussen God en David. Zo wil God ook altijd met ons omgaan en praten met ons. Niet alleen wanneer we in nood zijn komen we tot Hem, maar zomaar, heerlijk praten met God en Jezus en de Heilige Geest, Maar velen van ons horen de stem van God niet, of er zijn er die verkeerde stemmen horen en dachten dat het Gods stem was.

God spreekt zacht maar diep tot onze geest. God kan ook door Zijn geschreven Woord (de bijbel) tot ons spreken, als we Zijn Woord lezen of door de boodschap die gebracht wordt door Zijn dienstknecht. God zegt door profeet Jesaja in

Jesaja 55:11: Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

God spreekt tot ons persoonlijk door een tekst die zo diep ons hart raakt en levend wordt in ons. In het Grieks: Rhema. Maar God spreekt ook rechtstreeks tot ons persoonlijk, maar we moeten Gods stem kennen. Zoals Jezus gezegd heeft in

Johannes 10:27: Mijn schapen kennen Mijn stem.

We moeten de stem van onze Herder kunnen onderscheiden zodat we niet misleid worden door de dief (satan) of door onze eigen stem (vanuit onze ziel). God communiceert tot onze geest. Om God’s stem te kennen moeten we Zijn Woord kennen, want God zal nooit iets doorgeven dat tegen Zijn geschreven Woord is. Hoe meer wij bezig zijn met God’s Woord, hoe meer we God’s karakter kennen en zo herkennen we Zijn stem tussen alle andere stemmen. We zullen de liefelijke stem van onze Goede Herder herkennen en Hem volgen. 

Deze tijd van afzondering is de tijd om bezig te zijn met God zodat we Zijn stem kunnen horen en verstaan en gehoorzamen. Hij zal nooit Zijn plan voor ons door ons laten uitvoeren zonder tot ons te spreken. We zien voorbeelden hoe God aan Mozes Zijn wegen (plannen) bekend maakte (Psalm 103:7). Hoe God opdracht aan David om de vijand aan te vallen. Hoe God Jozua kenbaar maakte hoe hij Jericho moest verslaan. Zo ook nu, in deze tijd, laat God ons Zijn werk niet zomaar doen zonder Zijn aanwijzingen en alle genadegaven.

God spreekt elke dag tot ons als we tijd maken om naar Hem te luisteren. Toen Jezus verzocht werd door de duivel, kon Jezus de stem van de boze herkennen, al kwam hij met het Woord van God. Zo moeten wij ook zijn. De Heilige Geest woont in ons en Hij leidt ons tot de volle waarheid en de toekomst zal Hij u verkondigen (Johannes 16:13).

Wij zijn kinderen van God. Als onze Vader God Zijn plan voor jou kenbaar wil maken, dan spreekt Hij rechtstreeks tot jou (via Zijn geschreven Woord, preek of Zijn eigen stem), niet via een ander. Je hoort Zijn zachte stem diep in je hart (geest)s. Een derde persoon gebruikt God om te bevestigen wat God reeds tot jou gesproken heeft. Als het niet zo is dan hoef je niet aan te nemen. God spreekt rechtstreeks tot ieder kind van Hem persoonlijk. Door je persoonlijke relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zal de Heilige Geest je leiden in de volle Waarheid en kun je onderscheiden de Geest der Waarheid en de geest der dwaling.

Jezus had de stem van de satan onderscheiden al kwam hij met Gods Woord. Zo moeten wij, kinderen van God, alert zijn, zodat we de stem van onze Herder kunnen onderscheiden. In de jaren van onze bedieningen hebben we veel meegemaakt, en geleerd God’s stem te onderscheiden tussen alle andere misleidende stemmen van de boze die altijd op uitgaat om het Plan van God voor Zijn kinderen te vernietigen. De duivel probeert je in twijfel te brengen dat God niet met je is, enz. Jezus heeft Zijn discipelen (ook wij, Zijn kinderen) opdracht gegeven om uit te gaan, mensen tot Zijn discipelen te maken. Hij zegt in

Marcus 16:17:

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen (niet alleen bepaalde mensen) volgen: In Mijn Naam zullen ze boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen ze spreken.

Op grond van de opdracht van Jezus bad je met mensen die gebonden zijn en ze zijn waarlijk vrij. Dan kwam de duivel met zijn misleidende stem om je te doen geloven dat God je niet geroepen heeft, dat hij (de duivel), de verslagen vijand die persoon nog in zijn macht heeft door te laten zien dat hij als een slang de betreffende persoon nog bindt aan de nek. Maar de Heilige Geest brengt je in herinnering dat Jezus hem al verslagen heeft en in de Naam van Jezus wederstaan we deze uitspraak van de boze. Dit wil ik met u allen delen dat we niet zomaar luisteren naar andere stemmen die ons geloof willen laten wankelen. Wij zijn allemaal zeer geliefde kinderen van God. God behandelt ieder persoon gelijk. Het ligt aan ons. Hoe dichter wij met God omgaan hoe meer we Hem kennen en zal Hij Zijn plannen met ons bespreken. Laten wij onze Liefdevolle Vader God en onze Here Jezus Christus de prioriteit geven in ons leven, door dagelijks om te gaan met Hem. We hoeven niet naar een speciale plaats of plek  te gaan, of ons afzonderen in een klooster of en pelgrims reis te doen om God te zoeken of met God te spreken. Elke dag heerlijk met God praten; niet alleen je noden brengen, want die weet God allang, maar heerlijk praten en Zijn weldaden bewonderen. Simon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus zegt tot ons allen:

Genade en Vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus Christus, onze Here. 2 Petrus 1:2.

AMEN

God zegene u allen

Edith V