OVERDENKING 13-04-2020

Mijn geliefde broeders en zusters,

We gaan de vijfde week van afzondering in. De afgelopen vier weken hebben we mogen ervaren hoe God ons allen doorheen heeft geleid. Ondanks dat we al die dagen alleen of met z’n tweeën thuis waren, geen bezoek ontvingen, niet elkaar konden ontmoeten in de samenkomsten, toch mogen we ervaren de aanwezigheid van onze liefdevolle Vader die ons vulde met Zijn vrede en rust. Geweldig is het! Nu gaan we de vijfde week in en we zullen versteld staan wat God heeft voor ons in deze komende tijd. Bent u niet benieuwd naar wat onze liefdevolle Vader voor ons heeft? Laten we dicht bij Hem blijven, en ons gehele hart richten op Hem dan zullen we zeker ontdekken wat God klaar heeft voor ons.

In deze dagen is Psalm 91 bekend voor iedereen. Deze Psalm heeft Mozes geschreven. Hij getuigde uit zijn ervaringen en omgang met God. Iedereen staat vast op deze beloften van God. Psalm 91:1 zegt:

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

In de Engelse vertaling lezen we:

Wie woont (verblijft) in de geheime plaats van de Allerhoogste, zal wonen/verblijven onder de schaduw (bescherming) van de Almachtige.

We kennen allemaal het leven van Mozes, hoe hij met God wandelde toen hij het volk Israël naar het beloofde land moest leiden. Hij had in de loop der tijden de Almachtige God, Ik Ben, leren kennen. Hij verbleef altijd in de tegenwoordigheid van God.  Daarom kon hij deze psalm schrijven. God maakte Zijn plannen (wegen) aan  hem bekend (Psalm 103:7). We kennen ook het leven van David. Zijn omgang met God. Daarom schreef hij zijn ervaringen met God in zijn psalmen. In Psalm 40:2

Vurig verwachte ik de Here, toen neigde Hij zich tot mij.

Vers 9: Ik heb lust om Uw wil te doen, mijn God, Uw wet (Woord) is in mijn binnenste (hart).

Geweldig!

In Psalm 37:4  en 5 roept David ons op: Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven, de wensen van uw hart. Wentel uw weg (uw plannen) op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken.

Zijn Mozes, David, Petrus, Paulus, speciale mensen?Nee, ze zijn allemaal mensen zoals u en ik. We zijn allemaal schepping van God, en allemaal zondaren, geen volmaakte, zondeloze mensen. Alleen Jezus Christus is de volmaakte. Wat is het geheim? Ze verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar ontmoetten en praatten ze met God. Ze hadden een intieme gemeenschap met God. Dat is het geheim. Daar kenden ze God persoonlijk. Na onze bekering verblijft God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons. De Here Jezus heeft ons weer verzoend met onze liefdevolle Vader die met open armen op ons wacht om weer de heerlijke gemeenschap te hebben met ons als Hij had gehad met Adam en Eva voor de zondeval. Alles is volbracht. Zelfs nu hoeven we niet meer naar een plaats te gaan om God te aanbidden, want God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest woont, verblijft altijd in ons en met vol verlangen naar uitzien om gemeenschap te hebben met ons. Bijzonder!

God wil Zijn plan aan ons bekend maken. God kijkt niet naar onze uiterlijk, of hoe geweldig we zijn. God kijkt naar onze hart. Daarom zei God over David: hij is de man naar Mijn hart. Dat wil God ook van ons zeggen. Laten we in deze tijd van afzondering onze tijd gebruiken om onze persoonlijke relatie met God te vernieuwen en hechter maken zodat we God meer mag leren kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die Hij gezonden heeft (Johannes 17:3). Dat was het doel van de komst van Jezus op aarde. Daarom zei Hij: Het is volbracht.! Ik heb Uw hartsverlangen volbracht, Vader. Hoe kunnen we onze persoonlijke relatie met God vernieuwen en steviger maken? Overdenk al Zijn weldaden in ons leven. De  Israëlieten werden geleerd om de grote daden van God te gedenken, zij en hun nakomelingen. Daarom kun je ook zien bij het vieren van Pesach wordt alles herdacht. De feestdagen van Israël dat zijn de dagen van de grote weldaden van God. Daarom zei David ook

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is Zijn Heilige Naam, loof de Here, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.                 Psalm 103:1-3.

U kunt voor uzelf het hele hoofdstuk lezen. Overdenk al Zijn weldaden. Tel uw zegeningen één voor één. Als u het doet dan zal u ontdekken dat God u nog meer dingen gaat openbaren die Hij voor u heeft gedaan, die u niet wist of vergeten bent. En u zal versteld staan en je voelt jezelf zo klein en kan niet anders doen dan Hem lofprijzen en aanbidden en zo groeit de hechte gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En u maakt het hart van onze Vader God blij. Zo vervult u het verlangen van onze Vader God. Is het niet geweldig? Dan zal God aan u Zijn wegen bekend maken. Prijst de Heer! Ik wil u allen aanmoedigen om in deze komende tijd uw persoonlijke relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest vernieuwen, hechter maken dan zal u God kennen, niet alleen van horen vertellen en niet alleen als God, die alleen klaar staat om uw gebeden te horen en verhoren, maar persoonlijk als de Liefdevolle Vader en u zal zeker Hem in alles wat u doet bij betrekken. Op die manier maken we het hart van onze Vader blij en vervullen we Zijn Wens. En nu kunnen we als David zeggen:

Here, Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij onderzoek mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.                   Psalm 139:1-3

De Here zegent u allen

Amen

Edith V