OVERDENKING 16-05-2023

KRACHT EN GEEN ANGST.

2 Timotheus 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vreesachtigheid HSV), maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

De enige vrees die God in het leven van een christen (kind van God) aanmoedigt, is de vreze van God.  

1 Petrus 1:17: En als u Hem als Vader aanroept, Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.

Vrees en ontzag voor God, die ieders werk zal oordelen, dat is de enige vrees die een kind van God moet hebben in zijn/haar leven.

2 Korrinthe 5:10-11: Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Filippenzen 2:12: Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven.

Vrees voor mensen komt niet van God. Het probleem is dat veel christenen (kinderen van God), mensen meer vrezen dan God. Ze houden meer rekening met mensen en met zichzelf dan met God. Hun vrees belemmert hen om God te behagen, omdat ze hun tijd verdoen met het behagen van anderen. Houden meer rekening met mensen en zichzelf dan met God.

Timotheüs was een jongeman, nogal verlegen, en waarschijnlijk lichamelijk niet sterk (1 Timotheüs 5:23). Hij was bekend met de veelvuldige vervolgingen van Paulus. Hij wist ook dat hij in dezelfde situatie terecht kan komen; dat zijn de gevolgen van het dienen van Jezus Christus, daar moet hij voorbereid zijn. Paulus herinnerde zijn jonge leerling eraan dat angst voor anderen niet van God komt, dat komt van de tegenstander de duivel die je wil verzwakken en jezelf overgeeft aan hem. We moeten alert zijn, dat de boze altijd op uit gaat om het plan van God voor de redding van de mens verhindert en teniet doen. Daarom herinnerde Paulus hem en ook alle kinderen van God er aan, dat God ons geen geest van lafhartigheid of van vreesachtigheid geeft, maar geest van kracht en liefde en bezonnenheid.

God heeft ons compleet (volmaakt) gemaakt in Christus! Dat moeten we nooit vergeten! Toen we Jezus hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser, heeft God ons opnieuw geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis. God heeft Zijn liefde in ons nieuwgeboren geest uitgestort. God heeft het geloof van Jezus Christus in ons hart geplant, elk kind van God heeft dezelfde mate geloof ontvangen. Dat is het gereedschap en de machtige wapen om op aarde te leven vanuit Zijn koninkrijk hier op aarde als Zijn vertegenwoordigers . God heeft ons verzegeld met de Heilige Geest, we zijn Zijn eigendom; De Heilige Geest woont in ons. We zijn compleet (volmaakt) gemaakt in Zijn Zoon Jezus Christus.

Kolossenzen 2:9,10: Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

Als wij zeker weten (geloven) dat wij in Christus volmaakt zijn, Hij die het Hoofd is van ieder overheid en macht, dan hebben we niet te vrezen voor wat er komen zal, nietwaar? Want Jezus Christus is het Hoofd van alles. Jezus, voordat Hij Zijn discipelen uitzendde  zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maakt alle volken tot Mijn discipelen! We moeten alleen God vrezen en Hem gehoorzamen. Geen rekening houden met mensen en met zichzelf, maar God de eerste plaats, de prioriteit geven.

Angst zorgt ervoor dat we ophouden en twijfelen aan datgene wat God ons duidelijk gezegd heeft te doen. Twijfelen aan alle voorzieningen die God in ons geplaatst heeft.

Misschien waren we altijd vol enthousiasme in het werk van God, volgzaam totdat we iets nieuws moeten beginnen; totdat God ons een opdracht geeft die we nog nooit eerder hebben gedaan. Daar sta je dan. Verschillende dingen komen op in je gedachten. Is het wel de Here die mij deze opdracht geeft of is het mijn eigen idee? En dan komt de vervolging; nu twijfelen we eraan of we God wel goed verstaan hebben. De grootste angst is angst voor het onbekende. We weten niet wat er voor ons ligt, daarom worden we argwanend. In onze verbeelding kunnen problemen zo opgeblazen worden dat ze onvermijdelijk lijken. We hebben een gezonde geest nodig om de dingen in het juiste perspectief te zien. Daarom, voordat God ons een taak of opdracht geeft, heeft Hij ons al compleet gemaakt en Hij is het die ons bekwaam maakt. Zijn Heilige Geest woont in ons zodat wij in staat zijn de dingen te zien zoals God ze ziet. Jezus zegt: Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Deze tekst kennen we helemaal uit het hoofd, maar handelen we ook ernaar?. Houden we altijd rekening mee met Jezus, die met ons is, elk moment van de dag zoals Hij beloofd heeft. Daarvoor hebben we het gereedschap die God in ons geplaatst heeft, het geloof, dat moeten we in werking stellen. Dit is de tijd om alles te gebruiken wat God heeft voorzien heeft in ons nieuwgeboren geest, zodat het vermenigvuldigt kan worden. Er bestaat niet dat God aan de ene meer geloof geeft dan de andere. Het wordt vermenigvuldigt als je het in praktijk gebruikt. Laten we het doen!

Vrees is geen excuus voor ongehoorzaamheid aan God. Er is geen reden om in angst te leven, als je beseft dat de machtige tegenwoordigheid van de Heilige Geest in je is. Vrees spant een strik, maar Christus heeft u vrij gemaakt, vergeet dat niet!

 Johannes 8:36: Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Natuurlijk zijn we allemaal in de groei van ons geloof en ons leven in de geest naar het beeld van Christus. Als we falen, zal God ons niet veroordelen, maar Hij heeft ons altijd weer een kans om verder te gaan met Hem, maar wij moeten erkennen dat we gefaald hebben en belijden en vergeving zodat er geen hindernissen zijn die de groei van ons geloof en vrijmoedigheid belemmeren. Bid tot God dat Hij u vrijmaakt van elke angst die u ervaart en dat Hij u de ogen opent. Als Hij u de werkelijkheid van uw situatie laat zien, zult u in staat zijn steeds God te gehoorzamen.

Amen.

Edith Visser