OVERDENKING 07-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

We hebben gehad over HET EFFECT (GEVOLG) VAN LOFPRIJZING, AANBIDDING EN DANKZEGGING,

1 Op het leven van de mens  

2 op de duivel.

Lofprijzing en aanbidding behoort toe aan God. Dat is het leven in de hemel, bij God. In het boek Openbaring 4, lezen we dat God Johannes riep om in de hemel te komen en in de geest, kwam hij en zag wat er gaande was. Hij zag 24 tronen waarop 24 oudsten zaten in witte klederen en met gouden kronen op hun hoofden. Hij zag 4 machtige dieren (u kunt voor uzelf lezen vers 8) en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de vierentwintig oudsten zich onderwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen(NBG). Openbaring 4:9-11 

In KJ: want U hebt alle dingen geschapen, en voor Uw plezier (pleassure) zijn ze en zijn ze geschapen.

God heeft alles geschapen, ook de mens, voor Zijn plezier, Zijn genot. Om ervan te genieten.

Jesaja 43:7: ieder die naar Mijn Naam genoemd is (Zijn kind), en die IK geformeerd heb, die IK ook gemaakt heb. God heeft de mens geschapen tot Zijn eer, om Hem te eren.

We zien dat het leven in de hemel is één en al lofprijzing en aanbidding en dankzegging aan God, de Schepper, de Eigenaar van het heelal en alles wat er bestaat. Zo wil God ook graag dat Zijn kinderen ook delen in deze manier van leven. We zijn nu burgers van het Koninkrijk van God. Vóór onze bekering streefden we naar ons eigen eer en de eer van de dief, de duivel. Sommige mensen trappen in de listen van de boze en gaan hem dienen een aanbidden, door alle afgoderijen, occulte machten gebruiken enz. Dat is de duivel aanbidden, hemd de eer geven. 

Jesaja 42:8: zegt God: Ik ben de Here, dat is Mijn Naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.

Dat is een krachtige uitspraak. Vanaf onze bekering dient de manier van leven in het Koninkrijk van God zichtbaar zijn in ons. We zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Aan iemands manier van leven kunnen we zien vanwaar hij/zij komt. Zo dient het ook zichtbaar te zijn in ons geloofs leven als kinderen van God. Zoals het kloppen van het hart een teken van leven is, zo is lofprijzing, aanbidding en dankzegging een teken van leven van een gelovige. Een gelovige zonder lofprijzing aanbidding en dankzegging is dood, droog. Geen spirit, geen leven. Als je een goede, intieme relatie hebt met God dan bruist je hart van lofprijzing, aanbidding en dankzegging. Dan maakt God Zijn plannen bekend voor jou. 

Psalm 103:7: de Here maakte Mozes Zijn wegen (plannen) bekend.

David, door zijn intieme omgang met God, maakt God hem altijd bekend of hij de vijand moet verslaan of niet of hoe hij de vijand moet aanvallen. 

In Handeling 13:2 lezen we

En terwijl zij vastten bij de dienst van de Heer, zeide de Heilige Geest, zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

Paulus en Barnabas waren in de gemeente te Antiochië samen met een groep profeten en leraars en waren aan het vasten bij de dienst des Heren. Wat waren ze aan het doen? Preken, mensen aan het bedienen? Nee, ze waren God aan het lofprijzen en aanbidden en de Heilige Geest sprak tot hen. God maakte Zijn plan voor Paulus en Barnabas bekend. Zo was het ook met Paulus en Silas, ze gingen naar Macedonë door een visioen die Paulus in de nacht gekregen had en kwamen in Filippi aan. Toen ze daar het evangelie brachten en de geest van de waarzeggerij bij een vrouw bestrafte en zij werd ervan bevrijd, en haar eigenaars konden niet meer van haar praktijken verdienen werden Paulus en Silas gegeseld en hun kleren gescheurd en in de gevangenis gestopt. Wij zouden denken, is het wel van de Heer die visioen van Paulus? We dachten altijd als het van de Heer is, dan moet het toch soepel gaan zonder problemen? Als je bad voor de genezing van een zieke en die persoon werd niet genezen, maar ging dood; is je gebed niet verhoord? Bid je dan niet goed; God gebruikt je niet? 

Jesaja 55:8: zegt God: want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn nit mijn wegen. 

Gods plan voor Paulus en Silas ging door. Ondanks hun lichamen kapot waren geslagen, gingen ze niet zitten denken of het misschien niet de wil van God was, of dat Paulus zich had vergist maar ze richtten zich tot God in lofprijzing en aanbidding, vol van de Geest en wat er gebeurde, hebben we al eerder gehad. De gevangenenbewaarder en zijn gezin kwamen tot geloof. God had hen gezonden om deze persoon te leiden tot Jezus. Geweldig! Als je een goede relatie hebt met God dan zal je niet twijfelen aan Gods opdracht voor jou. En blijf je Hem lofprijzen en aanbidden en dankzeggen aan onze liefdevolle Vader die alle eer en lof verdient. Veel mensen denken God een plezier te doen in hun werken. Hoe meer ze doen voor God of in Gods werk, hoe meer ze God een plezier doen. De werken moeten we ook doen. Jezus heeft ons een opdracht gegeven om uit te gaan en mensen tot zijn discipelen maken. Maar dat moet vanuit de relatie met God komen om Hem te verheerlijken. Jezus zei in

Johannes 17:3: Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. 

Door de opdracht waarvoor Jezus door God de Vader gezonden was te volbrengen, had Jezus Zijn Vader verheerlijkt. God heeft Adam en Eva geschapen om van hen te genieten, plezier te hebben, door de lofprijzing en aanbidding en dankzegging. Zo is God ook vol liefde en passie voor ons zijn kroonschepping, die nu teruggebracht is door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij kent het hartsverlangen van Zijn Vader en dat is ook Zijn hartsverlangen: Gods schepping te verlossen uit de klauwen van de duivel. Adam en Eva hadden niets te kort. Elke dag bij het vallen van de avond kwam God, vol van blijdschap om hen te ontmoeten en te luisteren naar hen. Zoals Salomo schreef in

Hooglied 2:16: Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem.

Salomo beschreef de liefde tussen God en Zijn kinderen. Adam en Eva hadden geen zorgen, totaal niets om aan God te vragen, maar wat maakt dat ze zo vurig verlangen naar de ontmoeting met God? De heerlijke samenzijn en God lofprijzen en aanbidden en danken. Ik weet zeker dat ze elke dag weer nieuwe dingen hadden ontdekt om met God erover te hebben en Hem te eren, lofprijzen, aanbidden en dankzeggen. 

Hoe is ons hart gesteldheid? Als we vol zijn van lofprijzing en aanbidding en dankzegging dan zien we naar uit om het aan onze Vader te laten horen hoeveel we van Hem houden, hoe groot Zijn liefde is voor ons, hoe overweldigend groot zijn werken zijn. Dan gaat de tijd zo snel voorbij en voel je zo heerlijk! En dan zie je grote dingen gebeuren, want God kent al onze noden. Door lofprijzing en aanbidding tot onze liefdevolle Vader, dan wordt onze band met God sterker en zal God zijn plannen aan ons bekend maken.

God had alle Israëlische feestdagen ingesteld, opdat ze al de grote daden Gods niet vergeten en Hem altijd lofprijzen en aanbidden en dankzeggen. Nu begrijpt u waarom God David, de man naar Gods hart noemde en met hem het eeuwige verbond heeft gemaakt. Niet dat hij geen zonde had, maar door zijn intieme relatie met God. Zijn leven is vol van lofprijzing, aanbidding en dankzegging. Veel mensen dachten als muziekteam goed is, allemaal goede spelers, goede zangers, goed klinken in de oren van de luisteraars, ooo, dan is er zalving van de Heilige Geest. Tegenwoordig gaan ze de mensen trekken door mooi muziek, bekende zangers, knipperende lichten als in de discotheek dan trek je veel mensen. Alle moeite voor niets. Je trekt misschien veel mensen, maar je trekt Gods hart niet aan. God kijkt naar je hart. Al het werk moet gebaseerd zijn op je relatie met God en je leven vol van lofprijzing, aanbidding en dankzegging dan zal je vrucht voortbrengen en die vrucht zal blijvend zijn. Dit is de grootste wapen tegen de duivel. Houdt u eraan! David ging overal met zijn eigen gemaakte harp om zijn God te lofprijzen en aanbidden en dankzeggen in alles en voor alles en onder alle omstandigheden. En God had plezier in hem. God kende zijn oprecht hart en God werd daardoor gezegend, verheerlijkt, hoogverhevend boven alles.

Habakuk 3:17-18: Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De HERE Here is mijn kracht.

Geweldige, krachtige, met volle zekerheid en vertrouwen op God had Habakuk dit geschreven, door zijn intieme relatie met God, een omgang vol van lofprijzing, aanbidding en dankzegging. Als je leeft met angst en vrees  dan kan je God niet loven en prijzen en dankzeggen. 

Geliefde broeders en zusters, vergeet niet wat het doel van onze bekering is. Het doel van het offer van Jezus is! Komt tot bezinning en verootmoedigt u voor de Here en begint Hem lofprijzen, aanbidden en danken voor alles, in alles en onder alle omstandigheden! Dan zal je grote daden van God ervaren en je het effect van de lofprijzing, aanbidding en dankzegging ervaren in je leven en de duivel met zijn listen zullen geen vat hebben op je, want hij zal wegvlieden. Aan het einde van zijn regering bracht David een loflied aan de Here:

1 Kronieken 28:10: Geprezen zijt Gij, Here, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van U, o Here, is de grootheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.

U kunt dit mooie loflied van David in zijn geheel lezen in 1 Kronieken 9. Dat is de houding van een man naar Gods hart. Alle eer gaf hij aan God. Daarom had God hem ook geëerd door een eeuwig verbond met hem te maken en zijn nageslacht gekozen voor het volbrengen van Zijn belofte, de Verlosser

A M E N

God zegene u allen,

Edith V.