OVERDENKING 26-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Zie, ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaring 3:20

Wat zou je vereerd zijn als koning Willem Alexander bij je aan de deur stond! Natuurlijk zou je open doen! Stel je voor dat hij met jou wil dineren. Dat zou toch voor een gewone burger een grote eer zijn. Maar hoe vereerd zou je zijn, als de Zoon van de Allerhoogste voor je deur zou staan? Jezus staat voor de deur van ons hart, en Hij klopt. Hij wil graag naar binnen, maar Jezus is geen brutale indringer. Hij wacht tot wij de deur voor Hem opendoen. En jij hebt de sleutel van jouw hartedeur! En jij bepaalt wat er binnenkomt: het goede, of het kwade. Beide kan niet – als we het goede binnen willen laten, moet het kwade eruit. 

Jezus wil graag dat wij maaltijd houden met Hém. Hij wil ons van binnenuit versterken, zodat we kracht krijgen om in onze dagelijkse situaties net zo te leven als Hij! Jezus Christus wil graag dat wij meer op Hem gaan lijken. En juist daarom hebben we een goede reden om Hem binnen te laten in ons hart. De Here Jezus wacht geduldig totdat jij Hem binnenlaat in je hart en Hem ruimte geeft zodat Hij Zijn wonderbaarlijke werk kan doen. Wanneer jouw hart door Hem wordt aangeraakt zul je nooit meer dezelfde zijn. Ja, wanneer jij Jezus Christus in je hart hebt toegelaten, dan word je opnieuw geboren en krijg je een heel nieuw leven. Zijn aanwezigheid in jouw leven zal grote invloed hebben op wat je doet, op je werk, op je relaties, op je hele doen en laten. Jezus is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij bidden of bedenken.

Efeziërs 3:20: Hem (Jezus) nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Zijn gedachten, Zijn doen en laten, die zijn hemels, die zijn hoger dan onze gedachten. En als Jezus in je hart komt, dan komt Hij niet voor een kort bezoekje. Hij blijft altijd bij je, door Zijn Geest, tot in de eeuwigheid. Lezen we in

Johannes 14:16: En IK zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

vers 17: de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Jezus laat Zijn Geest hier werken op aarde als de beloofde Trooster. Dat is de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Dat is de Heilige Geest, de wereld kan Hem niet ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent.

Zondag is het Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Jullie kennen Hem wél omdat Hij bij jullie blijft en in jullie woont. Wat een geweldig Pinksterfeest zal het zijn wanneer de VEG Torrevieja na de lock down voor het eerst weer een heilige samenkomst zal hebben in de vertrouwde zaal van het ICA gebouw. God, de Vader heeft ons in Zijn grote Genade aan Jezus Christus toevertrouwd. Wij behoren Hem toe.

In het Hogepriesterlijk Gebed zegt Jezus ons in

Johannes 17:10: En al wat van Mij is, dat is van God de Vader en wat van de Vader is, dat is van Mij en Ik, Jezus- ben in hen – en dat zijn wij – verheerlijkt!

Hij is in ons verheerlijkt, wauw! dat is toch fantastisch, Halleluja!

En onze Here Jezus Christus wil in alles Zijn grote liefde met ons delen, voor eeuwig. God heeft jou en mij uitgekozen al vóór Hij de wereld heeft gemaakt, zodat wij één met Christus zijn.

Efeziërs 1:4: Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

En wat er ook donker is in je leven, verandert Jezus in licht en Hij dompelt je onder Zijn liefde en Hij geeft jou overvloedig vergeving en vrede. Veel gemeenten vieren op de eerste zondag van de maand het Heilig Avondmaal. Wij met onze VEG Torrevieja altijd de eerste zaterdag van de maand. Bij het avondmaal staan wij stil bij de dood en opstanding van Jezus Christus. Het sterven van onze Here Jezus Christus voor allen die Zijn Naam aanroepen. En Zijn opstanding, de dood overwonnen, zodat wij voor eeuwig met Hem mogen leven in Zijn koninkrijk. Het gedenken van het lijden van Christus versterkt ook de onderlinge geestelijke band tussen de gemeenteleden.

Zo moeten wij ons als christenen bewust worden waar het allemaal om draait. En is het goed om stil te zijn en zo de stem van Gods Geest kunnen verstaan. 

Het Avondmaal is door onze Here Jezus ingesteld tijdens het Pascha of het Pesach-feest. En dit is zeker niet toevallig. Het Pesach-feest was een offerfeest waarbij ook een maaltijd hoorde. Het feest en de maaltijd verwijzen naar de geschiedenis waarin Mozes het volk Israel uit Egypte leidde. Ook toen moest er bloed vloeien, Gods volk moest bloed aan de deurposten smeren. Jezus Christus heeft Zijn lichaam en bloed gegeven zodat wij voor altijd vrij zijn en mogen leven in eeuwigheid.

Vlak voor Zijn dood, voor de kruisiging op Golgotha, kwam Jezus samen met Zijn twaalf discipelen in de bovenzaal voor de avondmaaltijd. Hij brak daar het brood en na de maaltijd liet Hij de drinkbeker rondgaan. Dit wijst op een diep geloofsgeheim. Niet lang na dit avondmaal zou de Here Jezus gekruisigd worden. Hij is het Brood des Levens geworden. Zijn bloed heeft gestroomd over de rots van Golgotha om onze zonden weg te wassen. Hij is gezegend en gebroken om leven te geven aan hen die in Hem geloven. Wanneer je dat gelooft en daarvan wil getuigen. Ja dan zul je eeuwig met Hem leven. 

In de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs hoofdstuk 11 lezen we wat Paulus bij overlevering van de Here Jezus heeft ontvangen..

Jezus sprak de dankzegging uit en brak het brood en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doe dit telkens tot Mijn gedachtenis. En ook nam Jezus de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als jullie die drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u het brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. Lucas 22:20

Wijn. Jezus zegt: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Laat de Here Jezus dé Koning van jouw leven zijn, laat Hem binnen in jouw hart en ga met Hem aan tafel, dan ben je voor altijd vrij en kun je met Hem leven tot in eeuwigheid.

Verbonden in Zijn Machtige Naam.

God zegene u allen

Jan Stalman