OVERDENKING 20-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Wat een geweldige, liefdevolle Vader hebben we, die altijd met Zijn kinderen wil praten over Zijn Grote Plan voor de wereld en hen bij betrekken in het uitvoeren van die plannen. Dat bewijst Zijn grote liefde voor de mens en het doel van de schepping van de mens. Geweldig!

Kan God zijn plannen niet zelf uitvoeren? Natuurlijk wel! Dat hebben we gezien in de schepping van de hemel en de aarde? Maar door Zijn grote liefde voor de mens (voor ons) wil Hij ons, niet alleen op de hoogte stellen van Zijn plannen en Zijn werken, maar ook ons er in laten deelnemen, zodat we mogen beseffen en ervaren hoe oneindig groot Zijn liefde is voor de mens.

Gisteren hebben we mogen zien hoe God Mozes gebruikt had om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden met Grote Kracht en Majesteit. We hebben ook gezien dat Gods plannen en beloftes en de roeping voor de mens om deel te nemen aan Gods wonderbare plan niet veranderd is (Romeinen 11:29), maar dat het aan de mens ligt om het plan van God voor hem/haar te beantwoorden of te weigeren of niet laten voleindigen. We willen vandaag kijken naar Saul.

De Israëlieten wensten een koning die over hen kon regeren zoals andere landen. Vanaf de verovering van het land werden ze geleid door God via Jozua, gevolgd door richters en zieners (profeten) en de laatste was Samuel. God maakte Samuel bekend dat God Saul heeft gekozen om koning te worden over Israël. (1 Samuel 9,10). Saul vond zichzelf niet waardig want hij kwam uit de kleinste stam, de kleinste familie. Maar God bevestigde Zijn roeping met tekenen en schonk hem een ander hart. En alle genoemde tekenen om de roeping van Saul te bevestigen geschiedde op die dag dat hij gezalfd werd door Samuel (1 Samuel 10:9). Gods Geest kwam over hem. 

Ziet u, dat als God iemand roept voor een bepaalde taak, God hem bekwaamt met wijsheid en gaven om die taak te vervullen. De Here zegende hem en hij was voorspoedig en had het vertrouwen van de mensen gewonnen en hij had de strijd tegen de filistijnen en de vijanden om zich heen gewonnen. God was altijd met hem. Zo ging het eerste jaar voorbij. In het tweede jaar, werden ze omsingeld door de Filistijnen en het volk was bang, en begon onrustig te worden, maar Saul moest wachten op Samuel om het offer te doen voordat ze de vijand gingen aanvallen, maar Samuel was laat. De Bijbel vertelt niet waarom Samuel te laat was. Het zou ook een test zijn voor Saul, om zijn karakter te openbaren. Saul ging zelf het offer branden, wat niet zijn taak was. Dat kon alleen de priester die geheiligd is door God, doen.

Saul zeide: Brengt mij het brandoffer en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer. Nauwelijks was hij gereed met het offeren, of zie, daar kwam Samuel. 1 Samuel 13:9,10.

Toen zeide Samuel: Wat hebt gij gedaan? Gij hebt dwaas gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het gebod van de Here, uw God, dat Hij u geboden heeft, anders zou de Here uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Here heeft Zich een man uitgezocht naar Zijn hart en de Here heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij niet in acht genomen hebt wat de Here u geboden had. 1 Samuel 13:13, 14

Het koningschap over Israël had God eigenlijk bestemd voor Saul en zijn nakomelingen, maar Saul had zelf door zijn zonde het plan van God voor hem en zijn kinderen en kleinkinderen verknald. We weten dat David koning was na de regering van Saul. Toen dit gebeurde met Saul, was David nog niet eens geboren. Acht jaar na de overtreding van Saul was David pas geboren. God wil met geheel Zijn hart Zijn kinderen in Zijn plan en Zijn werk laten deelnemen zodat we kunnen genieten van Zijn Machtige en Wonderbare werken en Zijn grote liefde kunnen ervaren en bewonderen. Maar het ligt helemaal aan ons om het plan van God voor ons persoonlijk tot het einde toe te volvoeren. Veel mensen zeggen alles is beschikt door God. Wat je ook doet, je leven is bepaald door God. Dat is niet waar. God heeft voor  ons, ieder persoon, een Hoopvolle toekomst beloofd en dat is niet veranderd. Jezus heeft alles (alle zonden, niets uitgezonderd) wat ons in de weg staat om tot God te komen volbracht aan het kruis. Jezus heeft al onze ziekten (niets uitgezonderd) aan het kruis op Zijn lichaam gedragen en door Zijn striemen zijn wij genezen. Het ligt aan ons om te leven in het plan van God. Daarom geliefde broeders en zusters, laten we in de Schuilplaats van de Allerhoogste blijven, zodat we mogen weten wat Zijn Plan voor ons persoonlijk in het grote plan van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is vóór de wederkomst van Zijn Zoon Jezus Christus om Zijn kinderen op te halen.

We hebben gezien, hoe Jozua, doordat hij altijd in de tegenwoordigheid van God bleef, machtig door God gebruikt werd om de taak van Mozes over te nemen en hoe God hem voorspoedig maakte en de Israëlieten in de tijd van Jozua in rust en vrede hadden geleefd. Zo wil God een ieder van ons gebruiken, niemand uitgezonderd. Gebruik deze tij om meer bezig te zijn met de Heer zodat u door de Heilige Geest, mag ontdekken wat Gods plan voor u persoonlijk is.

Wentel uw weg op de Here (geef uw leven en uw plannen over aan God) en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. 

Psalm 37:5

Amen

God zegent u allen

Edith V