OVERDENKING 21-03-2023

VERDER GAAN MET GOD

En Hij ging een weinig verder; en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan. Markus 14:35

We zien in de wereld, veel mensen die in Jezus geloven. Veel mensen hebben Jezus aangenomen als hun Redder en Verlosser. Maar velen stellen zich tevreden met een oppervlakkige relatie met Christus. Je hebt Hem aangenomen als je Redder en Verlosser; je bent gedoopt, je gaat trouw naar de samenkomsten. Dat moet toch genoeg zijn? Wat wil je nog meer? Maar Jezus volgen is meer dan alleen heerlijk samen zingen en God loven en prijzen en genieten van de voorzieningen van God voor jou. Jezus geloven is Hem kennen, een intieme relatie met Hem, niet alleen de fijne dingen beleven maar ook samen verder gaan op het smalle pad naar het einddoel van onze roeping; groeien naar het beeld van Christus; EEN ZIJN MET JEZUS.

De discipelen hebben drie jaar een intieme relatie met de Here Jezus, tenminste als we het in de bijbel lezen dat ze overal met Jezus waren. Ze genieten van Zijn aanwezigheid. Als Hij te midden van hen is dan gaat alles goed en hoeven ze zich geen zorgen te maken. Ze volgden Jezus en hoorden Zijn Woord, zagen de wonderen die Hij deed, maar ze gingen niet verder. Wat een heerlijk leven! Dat is genoeg! En straks als Jezus Koning wordt van Israël, dan zullen ze allemaal het toch goed hebben, goede functies. Dan zal niets meer stuk gaan. Ze richtten hun ogen alleen op de zichtbare dingen, terwijl Jezus, in Zijn onderwijs altijd richtte Zich naar het doel van Zijn komst dat verder  ligt dan de tijdelijke dingen, dat is het één zijn met de Vader.

Zo is het toch ook met vele gelovigen in deze tijd? Leven en overvloed! Zoeken naar de rijkdom van deze wereld. Vergeet niet dat Jezus zei: Ze hebben reeds hun loon ontvangen. De aardse rijkdom, in plaats van streven naar de onverwelkbare kroon.

De laatste avond na de maaltijd, bracht Jezus de discipelen naar Gethsemane om samen te bidden. Hoe reageerden de discipelen op deze laatste avond? Judas, ging naar de Schriftgeleerden om zijn plan uit te voeren; hij streefde naar de rijkdom en eer van deze wereld.

Andere discipelen gingen mee met de Here Jezus, maar gaan ze wel mee bidden? Jezus heeft hen vier keer verteld dat Hij gevangen genomen zal worden en gedood aan het kruis. Maar het drong niet tot hen door, dat kan nooit gebeuren. Ze konden niet voorstellen dat hun Meester die zoveel wonderen gedaan heeft, straks gevangen genomen en gedood wordt. Nee, dat zal niet gebeuren, zei Petrus nog. En de anderen ook. En als het gebeurd, dan zullen ze hun Meester niet in de steek laten, dat waren ze allemaal heel zeker van!.

Hij nam Zijn beste vrienden Petrus, Jakobus en Johannes een eindje verderop en vroeg hen ook om te bidden. Dan ging Hij een eind verderop om zelf te bidden. Hij is bereid om de straf te dragen, maar dat Hij dan gescheiden wordt van Zijn Vader dat kan Hij niet verdragen. Daarom worstelde Hij en vroeg, indien er een mogelijkheid dat Hij het niet hoeft mee te maken, maar niet Zijn wil maar de Wil van de Vader wil Hij gehoorzamen. Op het meest cruciale moment van voorbede en strijd was Hij alleen. Niemand van Zijn discipelen ging verder met Hem in de strijd. Zijn discipelen vielen in slaap, want ze hebben geen idee, wat hun Meester zal meemaken.

Door de geschiedenis heen is God altijd op zoek naar mensen die bereid zijn om alles op te geven en zich volledig aan Hem te geven, om Hem te dienen en Zijn plan uit te voeren, dat is om de mensen te redden. 

Jezus zegt:

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Lukas 10:2.

Alleen mensen die bereid zijn alles op te geven om verder te gaan met God, die mensen zal God gebruiken. Veel voorbeelden in de Bijbel die we kunnen nemen als voorbeeld voor ons, dat wanneer we Gods roepstem gehoorzamen en alles achterlaten, zonder verder bij na te denken, zonder de voor en nadelen te overdenken,  en verder gaan met Hem, dat God ons wonderbaar zal gebruiken in Zijn dienst. We zien Abraham; toen God hem riep om alles achter te laten en Hem volgen, zonder te vragen waar naar toe, of wat je ervoor krijgt in de plaats van alles wat je achter gelaten hebt, maar in gehoorzaamheid de stap in geloof doen en de Meester volgen, mag hij genieten van Gods aanwezigheid en het begin van het verbond van God zien. Zo zien we in anderen, zoals Mozes, Daniël, de profeten en Jezus.

Jezus is een groot voorbeeld van gehoorzaamheid en onderwerping aan God de Vader. Als je de stap van gehoorzaamheid neemt dan zal je ervaren dat God je vormt en bekwaam maakt voor het plan dat Hij heeft voor jou. Het gaat niet om je bekwaamheid, maar om bereidheid. Durf verder te gaan met God en je zal nooit teleurstellen. Jezus richtte zich naar het einde van Zijn roeping: Herenigd met Zijn Vader. Paulus richtte zich naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Ook wij moeten ons richten naar het einde van onze roeping: de prijs die van boven is in CHRISTUS JEZUS, als we durven de stap te nemen om verder te gaan met GOD.

Amen.

Gods zegen,

Edith Visser