OVERDENKING 30-04-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus, 

We hebben gehad over hoe God tot ons spreekt en hoe we Zijn stem kunnen horen en verstaan en gehoorzamen. God, onze Vader spreekt altijd tot ons en met plezier wil Hij Zijn plannen met ons delen en de Heilige Geest maakt ons gevoelig om naar Zijn stem te luisteren, maar het ligt altijd aan ons om te luisteren. Want naast de stem van God, hebben we ook te maken met ons eigen stem en de stem van de boze met zijn misleidingen. God spreekt tot onze geest want God is Geest, daarom wie Hem aanbidden, moeten aan bidden in geest en in waarheid. (Johannes 4:24).

De boze (duivel) spreekt tot onze ziel. Dat is het verschil en dat moeten we weten zodat we het kunnen onderscheiden. 

Om in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te blijven moet ons vlees op het altaar gelegd worden als een levend, heilig en Gode welgevallig offer (Romeinen 12:1). Ons eigen Ik geven op het altaar betekent God de eerste plaats geven in ons leven. Jezus zegt tegen Zijn discipelen: 

Zo zal dus niemand van u, die afstand doet van al wat hij heeft (alles op het altaar leggen als een levend offer), mijn discipel zijn. Lucas 14:33.

Jezus zegt in Mattheus 22:14:Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Jezus geeft Zijn kinderen de opdracht om het evangelie te brengen en mensen tot Zijn discipelen maken. Tegenwoordig worden er overal het evangelie gebracht en veel mensen komen tot bekering en ontstaan mega kerken met duizenden mensen, prijst de Heer! Maar velen gaan niet verder de opdracht van Jezus uitvoeren: Maak hen tot Mijn discipelen. Er wordt gezegd, als je bekeert en gelooft in Jezus is voldoende, je leeft gewoon in het oude, je bent toch al bekeerd. Je komt in de hemel, al leeft je door in zonde.  Maar dat is niet de opdracht van Jezus en op zo’n manier leven, waardeer je het grote offer van onze Here Jezus niet en je kent het doel van het offer van Jezus niet. En het eeuwige leven begint nu en het is dat ze de Enige, Waarachtige God persoonlijk kennen en Jezus Christus, die God gezonden heeft (Johannes 17:3).

Een discipel van Jezus worden vraagt meer van ons. Je IK op het altaar leggen als een levend offer, dan kan je meer ontvangen van God.

Als je jezelf als levend offer gegeven hebt dan is de volgende stap: wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd, door de vernieuwing van uw denken (Romeinen 12:2). Wordt niet één met de wereld, maar wordt hervormd, veranderd (in het Grieks: metamorfoo). Niet meer hetzelfde zijn, maar net zoals een rups dat veranderd in een vlinder (metamorfose). Helemaal anders worden. Dan kan je pas  Gods stem horen en verstaan. Vernieuwing van ons denken kan alleen door bezig te zijn met Gods Woord. Als we altijd Gods Woord onderzoeken dan zullen we ook meer over de dingen van God bedenken. Als jij je denken (gedachten) vult met wereldse dingen, films, slechte, onreine dingen, vuile praatjes dan zal je ook altijd vanuit je opslagplaats in je geheugen reageren. Dan denk en praat je zoals onbekeerde mensen. Dan zie je geen verschil en reageer je precies zoals de ongelovige mensen. En als je in gezelschap bent met onbekeerde mensen dan praat je net als hen en maak je dezelfde dubbelzinnige grappen en als je in gezelschap bent met je broeders en zusters, probeer je ook geestelijk gesprek te voeren, maar dan springt opeens uit je voorraadkast een uitroep, een vloek of een vuil woord tevoorschijn. En daar heeft de duivel veel voordeel aan. Je kan niet als een kameleon leven. Op deze manier leven, kan je niet groeien in geloof. Alles wat uit je gedachten komt, komt vanuit de opslagplaats, jouw geheugen. Daar moet grote schoonmaak gedaan worden en vullen met Gods Woord dan komt alleen maar reine dingen. Jezus zegt: stromend van Levend Water zullen uit hun binnenste vloeien. 

Willen we Gods stem duidelijk horen dan moeten we ons denken vernieuwen, onze ziel schoonmaken door het Leven Water, Gods Woord, dat scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, die overleggingen van ons hart, onze onderbewustzijn, schift. Als u voor de bekering occulte praktijken hebt gedaan en u bent daarvan nog niet bevrijd, dan bent u gevoelig voor de misleidingen van de boze, want hij kent uw zwakke plekken waar hij u kan treffen. Hij vult uw gevoelens met vrees en angst en onzekerheid. Als u beelden ziet dan bent u bang. Dat is de boze die je angstig en onzeker maakt. De Heilige Geest woont in ons. Vrees is van de boze.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (lafhartigheid), maar van kracht en liefde en bezonnenheid. 2 Timotheus 1:7

En Johannes zegt in

1 Johannes 4:4: Gij zijt uit God kinderkens, en gij hebt hen (de duivel en zijn leger) overwonnen, want Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Petrus zegt in

1 Petrus 1:13:Omgordt dus de lendenen van uw verstand. Houdt het stevig vast met de gordel der Waarheid, dat is het Woord van God.

Vernieuw en vul je denken met het Woord van God dan kan je de misleidingen van de boze herkennen en hem wederstaan in de Naam van Jezus en hij zal van u wegvlieden.

Als je één keer toegeeft dan heeft hij je in zijn greep.

In de jaren met de Heer en in onze bedieningen, hebben we veel meegemaakt. In mijn jeugd tijdens onze bidstond, terwijl iedereen knielde en biddende was, stond een man op en beval een paar van de biddende mensen om op te staan. Hij hoorde een stem die zei: Ik geeft je macht, zeg aan die persoon, sta op dan zal hij opstaan. Zo deed hij naar wat de stem tegen hem zei. Hij dacht het is de stem van de Heilige Geest, die macht gaf aan hem. Toen beval hij de voorganger ook om op te staan, maar de voorganger reageerde niet, hij bleef door bidden. Toen deze man het later vertelde zei de voorganger: stop! Dat is niet van de Here maar van de boze. De Heer zal je niet zeggen om op te staan terwijl je bezig bent met Hem te praten. Dat is een voorbeeld broeders en zusters. De Here zal niet tegen u zeggen om niet Zijn Woord te lezen. Dat is misleiding van de boze. Een voorganger moest de zegen uitspreken voor de gemeente, maar hij kon het niet. Hij voelde het zo heeft. Hij riep: heet! heet! Toen werd Jan gevraagd om de gemeente te zegenen. De mensen en de voorganger zelf zeiden: o, hij is vol van de Heilige Geest. Maar de Here liet niet toe dat hij de zegen uitsprak voor Gods gemeente want er was zonde van overspel, wat later uitkwam. God waakt over Zijn gemeente en ook over een ieder van ons. Laat u leiden door de Heilige Geest. En misschien gaat het een of twee keer mis, geeft niet op want wij zijn allemaal in de school van God. Daarom heeft de Here Jezus ook de Trooster of Helper aan ons gegeven om ons in alles bij te staan. 

Wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de Volle Waarheid. Johannes 16:13

Dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus Efeziërs 4:15

AMEN

God zegene u allen

Edith V