OVERDENKING 07-05-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Gisteren zat ik de hele dag in mijn hart te bidden voor een onderwerp dat ik vandaag mag delen met u allen.

We hebben al over het verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste; over het horen van de stem van God; en de laatste dagen over het vol blijven van Gods tegenwoordigheid.

De Here bepaalde mij toch weer bij de intieme gemeenschap met God. Velen van u zullen wel zeggen, maar dat hebben we toch al zoveel keren gehoord? Toch wil de Heer dat we dit onderwerp ter harte nemen want dit is het einddoel van de redding van de mens, om in intieme gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te leven, zolang we in de wereld leven en straks met God in de eeuwigheid.  Het leven in intieme gemeenschap  met God begint eigenlijk al vanaf onze wedergeboorte. Daarom wil de Here dat we dit onderwerp goed tot ons nemen en in deze tijd van afzondering meer bezig zijn met het einddoel van onze roeping: Het intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Jezus zei in Zijn gebed tot de Vader:

dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de Enige Waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt, Johannes 17:3.

Het woord kennen in de Engelse en Spaanse bijbel betekent intieme gemeenschap. In Genesis lezen we: de mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, Genesis 4:1

In de Engelse bijbel: and Adam knew Eve; in het Spaans: conocí, wat betekent: kennen.

Jezus zei: het eeuwige leven is, dat zij U kennen, betekent dat zij in intieme relatie leven met U, Vader, zoals U in Mij en Ik in hen, dat Wij één zijn. Dat is het einddoel en dat wil onze Vader dat we het heel goed begrijpen en ernaar leven.

Vanaf  het begin werkt de duivel hard om dit één-zijn te verhinderen. Hij probeerde het met Adam en Eva en het was gelukt. Waarom waren Adam en Eva, ondanks dat ze elke dag God op bezoek kregen, toch gevallen in de verleiding van de satan? Adam en Eva hadden een relatie met God. Ze hebben aan niets tekort. Ze leven in overvloed. God kwam elke dag hen bezoeken, God had plezier om met hen om te gaan en met hen praten, maar van hun kant, kenden ze Gods karakter niet. Ze kenden God alleen van Zijn werken in de schepping, daarom, toen satan hen op een andere idee bracht, grepen ze het gretig aan en  geloofden ze de stem van de boze méér dan God. Kunnen we daarin onszelf ook zien? Wij, mensen worden snel beïnvloed, trappen vaak makkelijk in de misleiding van de boze. Veel kinderen Gods kennen God zoals Adam en Eva God kenden, alleen in de zegeningen van God, maar kennen de Gever niet persoonlijk. Daarom wil God dat we, zolang we in de wereld leven, nooit en te nimmer vergeten het einddoel van onze roeping dat is het eeuwige leven, de Enige, Waarachtige God en Jezus Christus, de Zoon van God kennen; de intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, niet straks in de hemel, maar nu. 

Satan probeerde Jezus te verzoeken, maar Jezus had hem direct door, waarom? Jezus kent Zijn Vader, daarom heeft Hij de list van de satan direct door. Zo moet het ook met ons zijn. Wij kennen God en Jezus Christus en de Heilige Geest méér dan Adam en Eva, méér dan Abraham en Mozes en zelfs méér dan de discipelen van Jezus. We hebben het Geschreven Woord van God en we hebben de Heilige Geest in ons die ons onderwijst. Jezus zegt:

de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren.

Johannes 14:26

Daarom, nu wij God in Zijn volheid gekend hebben wil God dat we ook vast in Hem blijven. Satan staat altijd klaar om de herstelde relatie tussen ons en onze liefdevolle Vader te verbreken. Hoe dichter wij met de Heer omgaan, hoe meer we alert moeten zijn. Tijdens de laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen was satan ook aanwezig. We lezen in de bijbel, toen Judas het brood nam uit Jezus’ hand voer de satan in hem. Petrus, tijdens het wandelen met Jezus, werd door de satan gebruikt om Jezus te verzoeken, toen Jezus vertelde dat Hij gevangen genomen zal worden en gedood, zei Petrus, dat laat ik niet toe! Jezus herkende daarin de stem van de boze, en zei: ga weg achter Mij, satan!

Gods mannen in het Oude Testament en zelfs de discipelen van Jezus kenden God niet zoals wij nu God kennen. Ze kenden God stem als God tot hen kwam en met hen praatte, maar God woonde niet in hen. De Israëlieten  hoorden de stem van God en ze werden bang, want ze hadden een voorstelling van God zoals de goden van Egypte en de landen om zich heen. Nu kennen we God ten volle, helemaal, door Jezus. We kennen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in Zijn volheid door het Geschreven Woord en door de Zoon Jezus Christus. Jezus zegt:

Indien gij Mij kent, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Johannes 14:7

Blijft in het Woord van God en wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Sinds het ontstaan van de grote godsdiensten proberen de grote godsdienstleiders de mensen met geweld over te halen om op hun manier in God te geloven, maar God is niet te vinden in religie. Religie is het idee van de mens over God met een verkeerd doel en mensen met geweld over te halen om op hun manier in God te geloven. De bijbel zegt, de echte godsdienst is relatie tussen God en de mens. We zien meer en meer dat de wereld zich mengt met de godsdienst en de zonde en wat gruwel is voor God, wordt goed gekeurd en aangenomen, zelfs ook door gelovige christenen. Dat is de wapen van de boze om de harten van de mensen te verkillen en de gelovigen te misleiden. Men durft niet meer te zeggen en erkennen dat homoseksualiteit  zonde is; dat zelfmoord zonde is; abortus zonde is. Tegenwoordig wordt gezegd: ieder is baas over zijn/haar eigen leven, lichaam. Als je niet meer verder wilt leven dan is het jouw recht om je leven te beëindigen. Dit heb ik gelezen in een christelijk blad, een jong meisje, gezond maar door problemen, wil een einde aan haar leven maken, dat is haar recht. Een kind van nog geen 10 jaar oud mag zelf beslissen over zijn/haar lichaam als ze niet wil opgroeien als een jongen of een meisje. Je moet lekker in je vel voelen. Je moet gelukkig zijn. De duivel heeft het hart van de mens verschroeid, en de ogen verblind. Heeft God zich vergist toen God je vormde in de moederschoot? David zei in Psalm 139:

Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.

Psalm 139:15, 16.

Iedereen komt toch in de hemel? Zo gaat de satan rond om zoveel mogelijk kinderen Gods laten afhalen van hun relatie met God. Hij komt met zijn misleidingen door verkeerde leer dat als je al bekeerd bent is genoeg. Ga gewoon met je oude leven verder in zonde. Je komt toch in de hemel. God ziet je zonde niet meer. God ziet je in Jezus. Dit is de grootste misleiding en verkeerde leer die satan tegenwoordig rond zaait. Jezus heeft ons het Eeuwige Leven gegeven, niet voor straks in de eeuwigheid te leven, maar nu, in intieme gemeenschap leven met de Enige Waarachtige God en Jezus Christus de Zoon van God. God kennen betekent één zijn met Hem, leven vanuit onze wedergeboren geest.

Ik hoop dat we inzien waarom God wil dat we moeten blijven in intieme relatie met Hem. Is God egoïstisch? Nee, helemaal niet! Juist omdat God ons zó lief heeft en wil niet dat we door de listige verleidingen van de satan meegesleurd worden naar de eeuwige verdoemenis. God kan ons niet tegenhouden want we hebben onze vrije wil en eigen keuze. Besef dat we nu in de tijd leven waarin zonde wordt als gewoon beschouwd. Paulus waarschuwt ons:

dit zeg ik en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen (ongelovigen) wandelen, in de ijdelheid van hun denken. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Filippenzen 4:17, 20.

Wandel door de Geest, en voldoet niet aan het begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest, en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkaar – zodat gij niet doet wat gij maar wenst, Galaten 5:16,17.

Ze staan tegenover elkaar, daarom kan je niet allebei tegelijk doen, het ene of het andere. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens.

1 Johannes 5:18 zegt: Een ieder die uit God geboren is, zondigt niet, want Hij, die uit God geboren werd (Jezus Christus), bewaart Hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Dat is onze wedergeboren geest die levend gemaakt is door Gods na onze bekering. Als je nog bewust zondigt dan leef je vanuit je vlees. En als je blijft zondigen dan ken je God niet en word je makkelijk een prooi van de duivel en ga je hoe langer hoe verder weg van de tegenwoordigheid van God en heb je geen relatie meer met God en ben je leeg.

De wereld plaatst God in de religie maar God is er niet in de religie maar in de  persoonlijke relatie. God wil relatie met de mens om Zijn liefde, Zijn karakter die door de leer van de godsdienst helemaal vervormd is doordat de godsdienst een ander beeld (voorstelling) van God overbrengt, wat tegenovergestelde is van Gods ware karakter of natuur. Daarom, laten we, nu we de gelegenheid en tijd hebben veel bezig zijn met Gods Woord zodat we hierin Gods natuur en karakter kennen dan zullen we niet makkelijk verleid worden tot zonde, tot het volgen van de verkeerde leer en kunnen onderscheiden wat van God en wat niet van God is. Blijf vol bewust van de tegenwoordigheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en in het  Geschreven Woord van God, zodat je kan groeien tot volwassenheid in geloof.

Psalm 119:10: Ik berg Uw Woord in mijn hart opdat ik tegen U niet zondige.

Psalm 119:105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Gezegend zij God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immer in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

Efeziër 1:3,4

A M E N

God zegene u allen

Edith V