OVERDENKING 11-01-2023

WAT IS AANBIDDING?

In het begin toen nog geen zonde was, liep God samen met de mens Adam door de tuin. Na de zondeval van Adam en Eva zijn zij verbannen uit de Tuin. Het verlangen bleef in hun hart om met God om te gaan.

Zo is het ook met ons mensen. Wij hebben in ons hart de behoefte om met God om te gaan, Hem te aanbidden, dichtbij bij Hem te komen, maar door de zondeval kan dat niet. Die leegte dat in de mensen hart is kan alleen door de Heere God zelf gevuld worden.

Door alle eeuwen heen heeft de mens de behoefte gehad om iets of iemand te aanbidden. Dat zien we door de heel de bijbel heen dat mensen zelfgemaakte beelden zijn gaan aanbidden.

Ik zelf kom uit een katholieke achtergrond en mij was geleerd om voor beelden te knielen en tot hen te bidden en aanbidden. (Dit komt uit onwetendheid, omdat ze niet weten wat de Schrift zegt). Toen  ik kwam tot het levende geloof in de Here Jezus Christus en de bijbel begon te lezen, ontdek ik dat de Here zegt in

Exodus 20:4-5: Gij zult u geen gesneden beelden maken en v5 Hij zult u voor die niet buigen.

Op dat moment heb ik vergeving gevraagd aan God en Hij heeft mij vergeven.

1Johannes 1:9: Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

God vraagt van ons om Hem alleen te aanbidden en lief te hebben met heel ons hart, verstand en kracht.

Gehoorzaamheid is ook aanbidden! God is onze aanbidding waard! Hij heeft door zijn Zoon te geven aan het kruis voor onze zonden de weg geopend om met Hem opnieuw omgang te hebben. God is onze voorziening, en waard om Hem dankbaar te zijn.

Dankbaarheid is ook aanbidden! Daar uit vloeit voort dat wij het beste en de eerste aan Hem geven. bijvoorbeeld tijd en geld. Uit liefde voor Hem nemen we de tijd om dagelijks bij Hem te zijn en zijn Woord te lezen en Hem te aanbidden. Het aanbidden in onze erediensten is bedoeld voor Hem alleen! Het is de vrucht van onze lippen, zo als Hebreeën 13:15 ons leert.

Hebreeën 13:15: Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

Wij kunnen elke gelegenheid grijpen om een lofoffer aan Hem te brengen en soms zelfs door onze tranen heen en de hemel doet altijd mee. In de hemel wordt God voortdurend aanbeden voor wie Hij is!

Zeggende met luider stem:

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En elk schepsel dat in de hemel, op  de aarde, onder de aarde en op de zee, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: “Aan Hem Die op de troon zit is, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amén! En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neder en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Openbaring 5:12-14

Door God te aanbidden in geest en waarheid, kunnen we de hemel hier op aarde te ervaren!

Amen!

Ik wens u allen een geweldige en gezegende aanbiddingstijd.

Liefs,

Rosa Kotzian