OVERDENKING 01-12-2022

DE MAN/ VROUW NAAR GODS HART

Als we over “de man naar Gods hart” hebben dan weet iedereen die de Bijbel kent over wie het gaat. Toen koning Saul God niet gehoorzaamde (1 Sam.13:14), heeft God door Samuel tegen hem gezegd dat God een man naar Zijn hart heeft uitgezocht en hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn (Gods) volk. En we weten allemaal dat God het heeft over David, jaren voordat David geboren werd, heeft God het al gezegd. Wat bedoelt God met deze woorden?

We lezen in de Bijbel over het leven van David. Hij was een zondaar, nog niet wedergeboren, maar toch is hij een man naar Gods hart. Zijn hart gaat uit naar God. Dat kunnen we uit de psalmen van David lezen, hoe zijn relatie was met God. Een psalm, een lied of een gedicht schrijf je uit je hart. Je schrijft wat je in je hart hebt; je legt als het ware, je hart bloot. Bijvoorbeeld als je Psalm 23 leest dan weet je dat de persoon die het schreef een herder was. Hij alleen kan overtuigend schrijven over God als zijn Herder. Zoals hij altijd zorgde voor de schapen dat ze niets tekort komen, zo schreef hij dat God zijn Herder is en daarom ontbreekt het hem aan niets. Hij vertrouwde volkomen op God omdat hij een goede relatie heeft met God. En doordat zijn hart gericht was op God, waren de woorden van de psalmen die hij schreef en zong tot God, door de Heiige Geest geïnspireerd. Daarom zien we ook dat er ook profetieën over het lijden van de Here Jezus was. En zijn psalmen spreken waarheid over hoe God is. Dat is het resultaat van je hechte gemeenschap (relatie) met God. Door de Heilige Geest zie je de dingen vanuit Gods oogpunt. Wanneer je in beproeving of vervolging zit dan zie je de dingen van Gods kant en komt dankzegging en aanbidding uit je hart in plaats van klagen en murmureren, want je weet dat God altijd het goede voor je hebt, zelfs in tijden van nood en beproeving. Dat maakt Gods hart blij en dat is wat God bedoelt met de man/vrouw naar Gods hart; ze vertrouwen volkomen op God.

In tijden dat David moest vluchten of moest vechten schreef en zong hij zijn psalmen om God te loven en te eren. Zijn hart ging uit naar God. We zien hier dat ondanks hij nog niet wedergeboren was, maar doordat zijn hart altijd naar God uitging, gefocust op God, of God gericht was, God beantwoordde dat want dat is altijd het verlangen van God, hechte gemeenschap met de mens.

God is blij als we Hem betrekken in alles wat we doen. God wil gemeenschap hebben met Zijn kinderen. God heeft ons in Jezus weer opnieuw geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. In Jezus Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en in Hem (Jezus Christus) zijn wij volmaakt geworden.

Kolossenzen 2:9,10: Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. v10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

Jezus heeft het hartsverlangen van de Vader volbracht, door Zichzelf te offeren en de mens weer terug te brengen in gemeenschap met God. Nu is het ons beurt om het hartsverlangen van de Vader te vervullen door ons hart te richten naar Hem en gemeenschap met God de Vader te hebben. Jezus is de man naar Gods hart, Die gezegd heeft: Ik en Mijn Vader zijn één.

Ik en de Vader zijn Eén. Johannes 10:30

Dat moeten wij ook kunnen zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één”! Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven hoe we moeten leven en God behagen.

De relatie tussen David en God was alleen van buitenaf. God kwam en praatte met David. David hoorde de stem van God en soms door tussenkomst van een profeet. De Heilige Geest kwam over hem, maar woont niet in hem.

Wij zijn kinderen van God, volmaakt geschapen door God en God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (heel de volheid van de Godheid) woont in ons. We zijn één met God. God heeft ons compleet gemaakt om relatie te hebben met Hem en genieten van Zijn grote volmaakte liefde.  Beantwoorden we Zijn hartsverlangen? We komen vaak alleen om te vragen, te klagen en heel weinig om zomaar even met God te praten en overleggen en Hem te danken over de geweldige dingen die we elke dag van Hem mogen ontvangen.

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Thessalonicenzen 5:18

Praat over de geweldige dingen die God gemaakt heeft. Kijk om je heen in de natuur of in de lucht en zeg God hoe geweldig het zijn. Kijk naar je lichaam en vertel God hoe wonderbaar God je geschapen heeft. Let op de ‘kleine’ dingen en loof de Here en tel je zegeningen een voor een, dan zal je Gods liefde en grootheid in alles zien. Dat maakt God blij, dan beantwoord je Zijn verlangen. Gehoorzaam Zijn stem. David schreef toen hij moest vluchten voor koning Saul in de woestijn van Juda

Psalm 63:1,2: O, God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U in een dor en dorstig land, zonder water. V3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw heerlijkheid. V4 Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. V5 Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen. V9 Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.

Zelfs in zijn nood loofde hij God. Hij schreef en zong die psalm voor God! Zijn hart gaat uit naar God. Wat zouden we doen als we in dezelfde situatie terecht komen? Je werd vervolgd en kwam in de woestijn terecht, waar geen eten en geen water is om te drinken. Je was dorstig. Zou je een lied kunnen zingen en God danken, of begin je te schreeuwen en te klagen van: O, God waarom kom ik hier terecht? Ik ben Uw kind en we confronteren God met een lange lijst van klachten en geen dankzegging of lofprijzing! Want we denken dat we altijd het goede verdienen, vergeten dat alles genade van God is. Laten we diep over nadenken, hoe David was, waarom hij  de man naar Gods hart was. Terwijl hij vervolgd werd en in de hitte en droogte zat zeurde hij niet om water maar hij zag de dingen vanuit Gods heerlijkheid. Hij vergat zijn lichamelijke behoefte en ervoer zijn geestelijke behoefte. ‘Mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U. Het samenzijn met God is meer dan aardse (vleselijke) behoeften. Hij zei in vers 9:

V9: Mijn ziel is aan U verkleefd, Uw rechterhand houdt mij vast.  

Zo’n uitspraak recht uit het hart, raakte Gods hart aan! Dat is de uitspraak van de man naar Gods hart!. Zijn psalmen spreken van zijn hechte relatie met God, al was het dat God van buitenaf sprak tot hem en omgang had met hem. Psalm 139 schreef en zong hij tot de God:

v1 Heere, U doorgrondt en kent mij. V2 U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. V3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. V4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, U weet het alles. V5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. V15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. V16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boeken beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. V17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.

En God zegt in

Jeremia 29:11: IK (God) immers, IK ken de gedachten die IK over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven (om u een hoopvolle toekomst te geven NBG).

God zegt niet: IK ken jullie gedachten, die je over Mij koestert. Dat is de liefde van God, onbaatzuchtige LIEFDE. Het maakt niet uit wat wij over Hem denken, dat zijn Zijn gedachten die God koestert over ons. Geweldig!

Van Gods kant is alles volmaakt, compleet voor Zijn kinderen in Jezus Christus.

Hoe meer je tijd geeft voor God om over de dingen van God te bedenken en Gods Woord overpeinzen, hoe hechter je relatie met God de Vader zal zijn. Je zal ervaren dat je meer inzicht en openbaringen van de Heilige Geest ontvangt wanneer je Zijn Woord leest en overpeinst (mediteer).  Als we Gods hart blij maken zullen we alles ontvangen wat we nodig hebben. God weet precies wat Zijn kinderen  nodig hebben om hier op aarde te leven als Zijn gezanten in deze wereld.

Wanneer we tot Hem komen met dankzegging en aanbidding zullen we aan niets tekort komen.  Daarom, focus je hart en oog op Jezus Christus, de Voleinder van ons geloof.

Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (focus op Hem) en al deze dingen (alles wat je nodig hebt om te leven hier op aarde) zullen u erbij gegeven worden. Mattheus 6:33.

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem JA en in Hem AMEN, tot verheerlijking van God door ons. 2 Korinthe 1:20

AMEN.

God zegent u allen, Edith