OVERDENKING 16-11-2022

GODS ZOON EN ZOON DES MENSEN

Binnenkort vieren we Kerstfeest. Over de hele wereld wordt het gevierd. Het is een internationale feestdag geworden voor Christenen en  niet Christenen, iedereen viert het, vaak zonder te weten wat het precies inhoudt. Het gaat de wereld meer om eten en drinken en plezier maken in de donkere tijd van het jaar. Zelfs voor vele christenen gaat het op de eerste plaats om de wereldse plezierigheden dan de ware betekenis van Kerst, de geboorte van Jezus Christus. Veel mensen vergeten dat op die dag herdenken we dat God in de wereld gekomen is als mens. Daarom wil ik u terugbrengen naar het Plan van God om Zijn Zoon te sturen naar de aarde als een mens en het leven van Hem op aarde om Zijn opdracht tot het einde toe te volbrengen. Helaas moet ik rekening houden dat de overdenking niet te lang wordt, maar ik hoop dat dit stukje ons beweegt in deze komende dagen te overdenken en beseffen hoe onbeschrijfelijk groot de Liefde van God de Vader en God de Zoon voor de mens, zijn kroon schepping is. En als we dat beseffen, dat het ons ook zal leiden tot het besef wat onze redding inhoudt en tot een hechtere relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. En kunnen we net als Paulus zeggen:

Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Gal 2:20SV

Het plan van God om de mens te scheppen is om een intieme gemeenschap te hebben met God (één te worden met God) om Zijn liefde te delen met de mens, daarom heeft God de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis geschapen. Toen God de mens schiep nam Hij de tijd om de mens te formeren. Geweldig! Als je iets maakt met je handen, dan koester je het in je hand. Wat een grote liefde heeft God de Vader voor de mens! Maar God wil dat de mens uit vrije wil God liefhebben, zonder dwang, dat is LIEFDE. God heeft alles geschapen voor de mens om de mens te tonen hoe groot Gods liefde is voor de mens. Daarom zegt Jezus:

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (alles wat je nodig heeft) zullen u erbij gegeven worden. (toegeworpen worden SV) Matt 6:33.

Dat is Gods principe. Leef in hechte gemeenschap met God en de rest zal je erbij gegeven worden. Maar voordat God de mens schiep wist God al dat doordat HIJ de mens de vrije wil gegeven heeft om zelf te kiezen, kan de mens zich tegen God en voor de duivel kiezen. God heeft al een Plan klaar. En op het moment dat de mens in zonde viel, maakte God Zijn plan bekend. God zei tegen de slang:

Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen (Gen 3:15).

Vanaf die tijd zien we vanaf Genesis de voorbereidingen voor de komst van de beloofde Nageslacht (JEZUS CHRISTUS) de Eniggeboren Zoon van God. Hij is de Enige die de mens en de hele schepping, die sinds de zondeval in de macht van de duivel, die nu de vorst van de wereld is geworden, te verlossen. Eén mens, die niets te maken heeft met de zonde, die geen zonde gekend heeft. En om een mens te worden moet Jezus Zijn troon en alle heerlijkheden bij de Vader vrijwillig afleggen en als een hulpeloos baby in de wereld komen, geboren uit een maagd. Hij moet de groeiproces en het leven als een mens meemaken. De boze probeerde met alle geweld het plan van God tegen te houden. God begon met Abel, maar die werd door de boze tegen gehouden en gedood door Kain. Gods plan gaat door. De lijn gaat verder met Zeth de zoon van Adam. De duivel probeerde steeds tegen te houden, maar God koos Noach en verder Abraham en de lijn gaat door naar de stam Juda en van daaruit  heeft God David gekozen, de man naar Gods hart. En God beloofde hem dat zijn troon voor eeuwig zal zijn; dat uit hem de beloofde Messias, Gods Zoon geboren zou worden. Ondanks de duivel steeds probeert tegen te houden, Gods plan gaat gewoon door. David was geen heilige, maar hij was oprecht en hij hield van God en had een hechte relatie met God. God kwam en praatte met hem. Als je zijn Psalmen leest dan weet je hoe David was, en waarom God zei: hij is de man naar Mijn hart.

Als we de Schriften goed lezen en overdenken, dan zien we dat alles klaar gemaakt is voor de komst van de Here Jezus, de beloofde Messias. God heeft ook alles voorbereid voor Hem om te leven in de wereld en blijven in het Plan van God. De Israëlieten worden geleerd om de Woorden van God (de vier boeken van Mozes en de Profeten) in hun hart en ziel te prenten. Ze moeten hun kinderen leren door thuis en onderweg erover te spreken.

Deut 11:18-19: Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Maria en Jozef, een echtpaar die God vreesde en gehoorzaamde aan Gods wetten, heeft God gekozen om Zijn Eniggeboren Zoon, te verzorgen en op te voeden in het Plan dat God heeft voor Hem. Het Plan voor de baby die Maria zou dragen is bekend gemaakt door de engel Gabriel die bij haar de blijde boodschap bracht. Vanuit de Geschriften kunnen we ook zien dat Jezus vanaf Zijn kinderjaren altijd in het Woord opgevoed is en Hij wist van kleins af Wie Zijn echte Vader was.

Lukas 2:46-47,49: En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 49En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

We zien dat hij opgroeide in kennis en wijsheid.  

Lukas 2:52: En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Wat maakt dat Hij geen zonde heeft gekend? Dat Hij geen behoefte heeft aan de wereldse dingen? Ten eerste weten wij dat Hij geen erfelijke zonde heeft van Adam, want Hij is de Zoon van God geboren uit een maagd. Ten tweede, Hij is opgegroeid in het Woord van God en de relatie met Zijn Vader en geleid door de Heilige Geest. Als wij onze kinderen vanaf de geboorte leren om van God te houden en bezig zijn met Zijn Woord dan zullen we ook zien dat ze ook daarin zullen leven. Het verschil is, onze kinderen zijn geboren in zonde, daarom worden ze op latere leeftijd beïnvloed door de wereldse leven en moeten ze persoonlijk kiezen voor de Heer. Het verschil met het Kindje Jezus is, Hij is geboren zonder zonde en opgevoed in het Woord van God en heeft een hechte relatie met Zijn hemelse Vader en wordt geleid door de Heilige Geest. Maar doordat Hij ook een eigen wil heeft, moet Hij ook altijd kiezen tussen het goede en het kwade. Dat zien we toen Hij verzocht werd door de duivel in de woestijn. Daar verzocht de duivel Hem, met de hoop als Hij valt dan gaat het Plan van God niet door, maar geleid door de Heilige Geest en door de hechte gemeenschap met de Vader weet Jezus te onderscheiden tussen de stem van God en de stem van de boze. Door het bestuderen van de geschriften wist Jezus hoeveel Hij moest lijden om het Plan van God te volbrengen. God heeft het voor de komst van Zijn Zoon door de profeten bekend gemaakt. Aan de ene kant wordt voor de Joden de weg voor de komst van de beloofde Messias bekend gemaakt, en tegelijkertijd wordt voor Jezus de weg naar het doel van Zijn komst geopenbaard. Profeet Jesaja heeft uitgebreid geprofeteerd over Zijn geboorte, Wie Hij werkelijk is en Zijn levensweg in de wereld tot Zijn kruisiging.

Jes 7:14: Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven, Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Jes 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja heeft uitgebreid over Zijn lijdensweg en dood geprofeteerd (Jes 53). Jezus wist door de leiding van de Heilige Geest, precies dat de profetieën voor Hem was. In de synagoge las Jezus het geschrift van Jesaja en toen Hij klaar was zei Hij tegen de menigte: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan, maar ze stonden allemaal eenparig tegen Hem op en probeerden Hem van de steilte af te werpen. Ze hebben al de wonderen en tekenen gezien die Hij gedaan heeft, maar ze accepteerden Hem niet.

Jesaja 61:1,2:De Geest des Heeren is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Jezus’ leven als Zoon van God te midden van de wereld is niet makkelijk, maar Hij heeft vrijwillig voor gekozen door Zijn grote liefde voor de Vader en voor de mens. Hij heeft als een mens geleefd hier op aarde met vervolgingen en afwijzingen. Het is voor al Zijn kinderen die in Hem geloven een voorbeeld dat je kan leven hier in de wereld, met behoud van je identiteit als een kind van God, dat je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Hij is gezonden door Zijn Vader vanuit de Hemel.

Joh 8:23: En HIJ zei tegen hen: U bent van beneden, IK ben van boven; u bent van deze wereld, IK ben niet van deze wereld.

Wij zijn ook van boven, geboren uit God en gezonden door God in deze wereld.

1 Joh 4:4: Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want HIJ Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Joh 1:12, 13 zegt: Maar allen die HEM aangenomen hebben, hun heeft HIJ macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit GOD geboren zijn.

Als u Jezus heeft aangenomen als uw Redder en Verlosser, dan bent u wedergeboren. God heeft uw geest opnieuw geschapen. U bent nu een nieuwe schepping, uit God geboren. Jezus wist, volgens de Geschriften het Plan van God voor Zijn leven hier op aarde en Hij wandelde daarin, en richtte zich naar het doel van Zijn roeping. Zo dient ook een ieder die uit God geboren is, zich te richten naar het plan van God voor hem/haar in deze wereld. We hebben het Woord van God, God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest woont in ons. De Here Jezus Christus is ons Grote voorbeeld hoe we moeten leven en wandelen in deze wereld. Hij is ons voor gegaan. Het Woord leert ons en de Heilige Geest leidt en onderwijst ons hoe we moeten leven in deze wereld als gezanten van Christus.

Als we tijd nemen en goed over nadenken wat onze Vader God en Heere Jezus Christus allemaal gedaan heeft om ons weer te brengen in hechte relatie met God de Vader, dan zou je geen behoefte  of verlangen meer hebben om iets te genieten van deze wereld die tijdelijk is. Dan zullen we ervaren dat het oude voorbij is en je leeft nu in het nieuwe leven in Jezus, die eeuwig is!

2 Kor 5:17: Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Als u nog getrokken voelt door de wereld, dan wil ik u oproepen:

15Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16Want al wat in de wereld is: de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Joh 2:15-17

 En ik smeek jullie; leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Ef 4:1BB

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God met uw lichaam en uw geest, die van God zijn.              1 Kor 6:20

Bedenk dat God de Vader ons heeft overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Kol 1:13: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 

En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Kol 2:10.

In Jezus Christus hebben we alles! Prijst de Heer!

 Amen

God zegent u allen,

Edith Visser