OVERDENKING 06-07-2022

WEIGEREN OF GEHOORZAMEN

Ik vind het altijd fijn om na te denken over de preek die we zaterdag hebben gehoord. Wat mij de laatste tijd bezig hield was de preek over Mozes  die door God geroepen werd om zijn volk uit Egypte te bevrijden. Mozes had allerlei uitvluchten. Hij kon niet goed spreken, wat moest hij zeggen als ze hem vroegen wie hem had gestuurd en ze zouden vast niet naar hem willen luisteren .Maar God vergist zich niet! Hij had Mozes 40 jaar lang op deze taak voorbereid  en Hij wist wat Hij deed. We zien, hoe Hij liefdevol al Mozes´ bezwaren  uit de weg ruimt en als dat nog niet helpt, stuurt hij zijn broer Aaron naar Mozes toe. Die kan goed spreken en zal namens Mozes het woord voeren. De gehoorzaamheid van Mozes is tot grote zegen geweest voor zijn volk. Hij heeft hen met krachtige hand naar het Beloofde Land geleid en wat heeft hij voor hen gepleit, toen God hen wilde vernietigen na de aanbidding van het gouden kalf! God weet wat Hij doet. Als Hij mensen roept voor een speciale taak,  bereidt Hij hen daarop voor en geeft hen de kracht om die ook te kunnen volbrengen.

Ik neem u mee naar het boek Esther. Esther was een  joods meisje, opgevoed door Mordechai als zijn eigen dochter, omdat ze geen ouders meer had. Esther was koningin geworden in het rijk van Medie en Perzie. Op een gegeven moment hoorde Mordechai van het boosaardige plan van Haman, een belangrijk man aan het hof, om het hele Joodse volk uit te roeien. Hij laat aan Esther weten, dat zij in actie moet komen en met de koning moet gaan praten, maar Esther heeft de nodige bezwaren: Mordechai weet toch wel, dat niemand ongevraagd naar de koning mag gaan en zij is al in 30 dagen niet bij de koning geroepen.  Dit kan haar haar leven kosten.  Mordechai komt met een duidelijk antwoord.

Esther 4: 13-14 “Zeg tegen koningin Esther : Denk maar niet dat jij als enige van alle Joden in leven zal blijven omdat je in het paleis van de koning woont. Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Joden wel op een andere manier redding komen. Maar jij en je familie zullen sterven. En wie weet ben juist jij koningin geworden, omdat deze dingen zouden gaan gebeuren.”(BB)

Mordechai had het goed gezien. Net zoals God Jozef tot onderkoning van Egypte had gemaakt om zijn familie in leven te houden, zo had Hij ook Esther deze positie als koningin gegeven om te pleiten voor haar volk. De woorden van Mordechai maken indruk. Esther roept op om drie dagen en nachten te vasten en dan zal ze naar de koning gaan. En wat een zegen heeft haar gehoorzaamheid voortgebracht!  Haar volk wordt van de ondergang gered  en Mordechai wordt de op de koning na machtigste man in het rijk en zet zich in om het beste zoeken voor zijn volk. Door de gehoorzaamheid van één persoon wordt een heel volk gered!

Ook de profeet Jona kreeg een opdracht van God. We lezen niet, dat hij zijn bezwaren uitte tegen de Heer , maar gezien zijn reactie heeft hij die vast wel gehad. “Ik? Naar Ninevé? Die goddeloze stad? De mensen zullen vast niet naar me willen luisteren! Ik ben mijn leven daar niet zeker!” Jona vlucht zover mogelijk van Ninevé weg en God moet wel heel drastische maatregelen nemen om hem ervan te overtuigen, dat hij moet gaan. En wat een zegen heeft zijn uiteindelijke gehoorzaamheid voortgebracht! De mensen in Ninevé luisteren naar hem, zelfs de koning hult zich in zak en as, de mensen hebben berouw en bekeren zich van hun goddeloosheid. God ziet het en besluit de stad niet te verwoesten. Door de gehoorzaamheid van die ene wordt een hele stad gered!

Dat weigeren om te doen wat God vraagt ernstige consequenties tot gevolg kan hebben, lezen we tot twee keer toe in het boek Ezechiel.  Ezechiel wordt door God tot wachter aangesteld. Hij moet de mensen waarschuwen, dat ze verkeerd bezig zijn.

Ezechiel 3: 18-19 ( zie ook Ezechiel 33 :8-9 ) “Als ik tot de goddeloze zeg: U zult zeker sterven – en u waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze  voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als u de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg , dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.”

Weet u, wat ik altijd zo geweldig vind ? het Oude en het Nieuwe Testament vormen één geheel. De God van het Oude Testament is de God van het Nieuwe Testament. Leest u maar mee, wat Jezus zelf zegt in

Mattheus 18 : 15 “Als iemand verkeerd  (tegen je ) heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem gered.”(BB)

Nu komt het ineens een stuk dichterbij. Als God ons laat zien dat het niet goed gaat met een broer of zus hoe reageren we dan?  Komen we met bezwaren . “Heer, moet ik met hem of haar praten? Daar ben ik helemaal niet zo goed in. Misschien wil die persoon helemaal niet luisteren en vraagt, waar ik me mee bemoei. Misschien wordt hij of zij wel kwaad op me. Kunt u niet iemand anders sturen?” Of zeggen we .” Heer, ik vind het moeilijk, maar als U het wilt, zal ik gaan en ik vertrouw erop, dat U met me meegaat en uw woorden in mijn mond legt.”

Het kan ook gebeuren, dat de Heer ons ´s nachts wakker maakt en ons op het hart legt om voor een broeder of zuster of een bepaalde nood te bidden. Hoe reageren we dan ? Zeggen we .”Heer, ik ben nog zo moe, ik moet echt nog een poosje slapen, als ik straks wakker word, zal ik het doen.” Of komen we meteen in actie ? In het eerste geval zal de Heer op zoek gaan naar iemand anders die wel beschikbaar is en missen we de kans om tot zegen te zijn. In het tweede geval zal Hij ons kracht geven om wakker te blijven en voor de broeder of zuster op de bres te staan.

Tot slot een kort getuigenis uit ons eigen leven. Met Pasen 2016 zetten wij voor het eerst een stap in de gemeente in Torrevieja. We werden hartelijk verwelkomd door Jan en Edith en zij vertelden ons, dat zij aan het bidden waren voor een echtpaar om hen te helpen. Misschien waren wij wel het antwoord op dat gebed. Op dat moment konden wij alleen maar zeggen. “ Heer, hoe zou dat moeten gebeuren?”  Maar God ging aan het werk. Eerst maakte Hij ons los van de taken en verantwoordelijkheden die we hadden in onze gemeente in Utrecht. Dat was niet ons idee ! Hij maakte ons duidelijk, dat we daar niet meer nodig waren. Vervolgens begon Hij één voor één alle struikelblokken op te ruimen die een verhuizing naar Spanje in de weg stonden. Tweeëneenhalf jaar later was de weg vrij en konden we Nederland achter ons laten. Er was nog één hobbel te nemen : de verkoop van ons Utrechtse huis, maar ook daar heeft God op wonderbare wijze in voorzien. Sinds die tijd mogen we Hem hier in de gemeente dienen. Hij heeft ons gezegend met een prachtig huis, waar we mensen gastvrijheid kunnen bieden. En we zien uit naar wat we nog meer voor Hem mogen doen!

Dit geldt niet alleen voor ons. God heeft voor ieder van ons een taak . Het enige wat wij moeten doen is beschikbaar zijn en in gehoorzaamheid doen, wat Hij van ons vraagt.

Gods Zegen,

Auguste van Vriesland