OVERDENKING 28-04-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus, 

We hebben gisteren gehad over het horen van de stem van God. God spreekt altijd tot ons, want Hij wil met ons communiceren en dat weet de duivel ook goed en die is er altijd op uit om de gelovigen van God weg te trekken met zijn misleidende stem. En we hebben ook ons eigen ik, die ons in de weg staat om de stem van God te horen en gehoorzamen. Daarom heeft de Here Jezus, voordat Hij terugging naar de Vader ons de Trooster, de Heilige Geest beloofd en Hij is gekomen een woont in ons.

De Geest der Waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, Johannes 16:13.

Nu hangt het van ons af om ons te stellen onder de leiding van de Heilige Geest om de stem van God te herkennen, wanneer Hij tot ons spreekt. Jezus zegt: Mijn schapen horen naar Mijn stem. God spreekt zacht tot je geest, want God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest woont in ons vanaf het moment dat we in Jezus geloven en Hem aangenomen hebben als onze Redder en Verlosser. Hebt u weleens gehad, dat je een zachte stem diep in je binnenste hoorde, die je waarschuwde, maar je luisterde niet en later toen het gebeurde dan zei je, dat wist ik, of de Heer heeft mij ervoor gewaarschuwd. In de jaren van onze bediening hebben we veel meegemaakt waardoor we geleerd hebben om de zachte stem van de Heilige Geest te gehoorzamen. De Heilige Geest leidt je op de weg waar God heeft bepaald voor je, zoals 

Psalm 23:4: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Geweldig!

Wees gevoelig voor de stem van de Heilige Geest. Toen Jan (mijn man) in de supermarkt bestolen was, direct zei hij tegen de Heer: “Heer, mijn portemonnee is gestolen”. En de Here zei: ga achter hem aan. Jan zag 3 of 4 mannen stonden te praten en hij zei tegen de Here, ik weet niet welke van die mannen; maar de Here zei, ga op hem af en in gehoorzaamheid aan Gods stem ging Jan naar die mannen. De Heilige Geest leidde hem rechtstreeks naar de dief toe en met de autoriteit van God zei hij: ” geef hier mijn portemonnee!” En die man gaf het terug zonder een tegenwoord.

Luister naar de stem van de Heilige Geest en gehoorzamen. In onze bediening hebben we veel te maken met de mensen die vóór hun bekering bezig waren met occulte machten en ervan bevrijd waren en Gods Woord zegt: Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij waarlijk vrij zijn.

Er was een man, actief met het werk van de Heer; hij was worship leader. Hij vertelde aan ons dat hij het Woord van God niet kon onthouden. Hij kon de preek niet onthouden, hoe mooi het ook was. De teksten die hij las vergat hij. Als hij de bijbel las kon hij zich niet concentreren. Toen vroegen wij wat hij deed voor zijn bekering. Hij vertelde dat hij de occulte voorwerpen (keris) en andere dingen had en onderhield, maar hij had het weggegooid toen hij tot bekering kwam. We hebben hem uitgelegd dat het hier niet gaat om de spullen die hij al weggegooid had, want zoals Paulus gezegd had, het zijn dode dingen, maar de boze had hem nog vast in zijn macht. Zijn geest is wedergeboren, maar de duivel bindt zijn ziel nog vast en laat hem niet vrij om dichter bij de Heer te komen. En toen hij inzag en accepteerde dat hij nog gebonden en geplaagd was door de boze, hebben we voor hem gebeden en met een grote schreeuw is hij bevrijd van deze gebondenheid en kon hij vrij de Here dienen. 

God spreekt diep in je geest en je geest geeft het door aan je ziel en die wekt je tot actie of je kan ook weigeren.

Psalm 37:4: Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart

Vaak begrijpen we het verkeerd en dachten we als we veel bidden en het Woord lezen dan zal God ons geven wat wij graag willen: een mooi huis of een mooie auto, de aardse dingen. Maar deze zijn tijdelijke dingen, vergankelijke dingen. God heeft meer voor ons klaar. Voor God gaat het eerst om de onvergankelijke dingen en de rest volgt van zelf. 

Als we ons verlustigen in God, stilzijn in de Schuilplaats van de Allerhoogste, praten en luisteren naar Hem, Hem eren en danken om Zijn Grote Weldaden, dan zal onze wensen (verlangen) niet meer gericht op de vergankelijke dingen, maar onze wensen zullen één worden met de wensen van God voor ons, en kunnen we zeggen: Vader, Uw wil geschiede, prijst de Heer!

God spreekt ook door dromen en visioenen, maar nooit tegen Zijn Geschreven Woord (Bijbel), het geïnspireerde Woord van God is geheel gelouterd (heel zuiver). Iemand kwam naar ons toe en vertelde dat hij een droom had over Jan. In die droom zat Jan tegenover mannen die in het zwart gekleed waren met zwarte puntmutsen als kluxkluxclan. En ze willen Jan berechten. En de betekenis was dat er mensen in de gemeente die tegen hem waren. We hebben door de Heilige Geest deze direct doorzien. Het is de misleiding van de boze. God zal altijd zijn dienstknechten op de hoogte stellen. Alles van God gegeven boodschap zal zuiver zijn, helder licht en opbouwend zijn, geen afbraak. Deze zijn een paar voorbeelden hoe we kunnen onderscheiden wat van God en wat niet van God is. Jeremia 29 vers 11 zegt dat God koestert altijd gedachten van vrede over ons en niet van onheil, dan weten we ook zeker dat God tot ons wil spreken over alles wat vrede en hoopvolle toekomst voor ons brengt, voor Zijn kinderen. Geen onheil, geen dingen die ons angstig of onrustig maken. Laten we daarom met volle vrijmoedigheid toegaan tot de troon van onze God en luisteren naar Zijn stem wat Hij tot ons wil zeggen. Weest daarbij waakzaam, want de duivel zelf doet zich voor als een engel des lichts om je te misleiden en hij wil je doen twijfelen aan Gods stem en zijn stem (de stem van de boze) volgen.

Wederstaat hem, vast in geloof 1 Petrus 5:9a

Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Psalm 37:4,5.

AMEN

De Here zegene  u allen

Edith V