OVERDENKING 15-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

We gaan nog steeds over Het verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste.

We hebben gehad over de omgang van Mozes en David met God. Laten we ons altijd focussen op het doel van God met de schepping van de mens en het volbrachte werk van Jezus Christus om het doel van God, dat kapot is gemaakt door de duivel, weer te herstellen. Prijst de Heer! Nu is het onze taak om in het volbrachte werk van Jezus Christus te blijven. Jezus heeft de overwinning behaald over de duivel, de dood en het dodenrijk.

Daarom heeft God Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Filippenzen 2:9,10,11

Hij heeft ons verzoend met Zijn Vader en de relatie weer goed gemaakt door vrijwillig zich gegeven om door God de Vader tot zonde gemaakt en geofferd. Hij heeft niet onze zonden gedragen, maar hij werd tot zonde gemaakt door Zijn Vader (2 Korinthiërs 5:21). Dat betekent alle soorten zonde inbegrepen vanaf de schepping tot in de toekomst was op Hem. Nu is het onze beurt om de relatie die al hersteld is door Jezus Christus op te nemen en erin blijven. Waarom is de mens zo belangrijk voor God dat God hem bijna goddelijk gemaakt heeft? Dat vroeg David zich ook af 

Wat is de mens, dat Gij (God) zijner gedenkt (dat U zoveel aan hem denkt), en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8:5,6

De kroonschepping van God. Gods verlangen is altijd om relatie te hebben met de mens. Al zijn er zoveel engelen rondom Hem, maar het zijn dienende geesten. Mensen zijn speciaal geschapen door God om heerlijk mee om te gaan. Het samenzijn met Adam en Eva waren heerlijke momenten. Ze hadden geen zorgen, geen ziekten of andere noden. God heeft alles klaar voor hen, maar waarom was het altijd zo’n heerlijke verwachting op de komst van God in de koele avondschemering? Het waren momenten van het genieten van elkaars aanwezigheid en praten over alles wat God geschapen heeft en het bewonderen. Abraham praatte altijd met God en God maakte aan Abraham Zijn plan voor Abraham en zijn nakomelingen bekend. Terwijl ze keken naar de sterren aan de hemel, zei God: kan je ze tellen? Zoveel als de sterren aan de hemel, en zoveel als het zand der zee, zal je nakomelingen zijn. En Ik zal aan hen dit land geven. God maakte ook bekend dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zullen wonen en verdrukt worden (Genesis 15:13). Aan Mozes maakte God Zijn plannen bekend hoe Hij de Israëlieten zou bevrijden uit de macht van farao.

Dit wil God ook nu met Zijn kinderen, met u en mij. God wil Zijn plannen aan ons vertellen. God wil een vertrouwde omgang hebben met Zijn kinderen en het hangt van ons af.

Hoe kunnen we Gods hart kennen? Allereerst verblijven in zijn nabijheid, niet af en toe, op visite komen. Laten we nooit vergeten dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons woont en verlangt om relatie te houden met ons. Dus niet alleen God bij ons roepen om te praten over onze noden, want die weet God allang voordat wij het uiten. Hij verstaat van verre onze gedachten (Psalm 139). God wil dat we naar Hem luisteren en praten over wat Hij gedaan heeft voor ons, hoeveel we van Hem houden. Van Gods kant heeft Hij ons getoond hoeveel Hij ons heeft liefgehad en Zijn liefde is volmaakt, blijft onveranderd. Hoe kunnen we onze Vader en Zijn wil voor ons kennen? Door je gehele hart op God te zetten (richten), Zijn Woord te lezen en overpeinzen (David zegt: Psalm 1: bij dag en bij nacht).

Jesaja zegt:

Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja uit de diepst van mijn gemoed zoek ik U.           Jesaja 26:9a

Jezus zegt: Zoekt en gij zult vinden.  Mattheus 7:7.

Maakt tijd om met God om te gaan dan zal je zeker Gods karakter (natuur) leren kennen. En dat is wat God wil van ons, Hem kennen, niet van horen zeggen of van de ervaringen van andere mensen, maar door een persoonlijke ontmoeting met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als we zo met God en Jezus omgaan dan groeit de liefde van God meer en meer in ons en zullen onze gedachten één zijn met Gods gedachten en ons verlangen ook één zijn met Gods verlangen en onze liefde voor onze naasten, onze broeders en zusters zelfde zijn als Gods liefde voor ons. We zullen naar de mensen kijken zoals God naar ons kijkt. En zo vervullen het gebod van Jezus:

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Johannes 15:12.

Jesaja 26:3 zegt: Standvastige zin bewaart Gij (God) in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Engelse vertaling: U (God) zal hem (de persoon), die standvastig zijn hart op U vestigt, bewaren in volkomen vrede, want hij vertrouwt op U. 

En vers 4 roept ons op: Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here HERE is een Eeuwige Rots.

We hebben zee van tijd om het verlangen van onze liefdevolle Vader te vervullen dat is te verblijven in Zijn tegenwoordigheid, om meer en meer te genieten van het samenzijn met God en onze Vader te leren kennen. David zegt:

Één ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren (in de schuilplaats van de Allerhoogste), al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen (te genieten), en te onderzoeken in Zijn Tempel. Psalm 27:4

Laten we in deze tijd ons niet bezorgd maken over alles  om ons heen en over wat er verder zal gebeuren, want onze Liefdevolle Vader weet alles wat in ons hart is, richt ons hart en gedachten standvastig op Hem. 

Jezus zegt: Weest niet bevreesd, gij klein kuddeke! Maar laat uw lendenen omgordt zijn, uw hart en uw gedachten omgordt zijn met het Woord der Waarheid en uw lampen brandende zijn; weest waakzaam, en vol van de Heilige Geest zijn! 

Wacht op de Here, weest sterk en hij zal uw hart sterk maken, ja, wacht op de Here. Psalm 27:14.

Amen

Edith V