OVERDENKING 09-11-2022

HOUD GOEDE MOED

Goede moed houden, dat is nog wel eens lastig. Zeker wanneer er moeilijkheden in je leven zijn en je het eigenlijk niet echt meer ziet zitten. En van alles hoort wat er gaande is in de hele wereld zijn er totaal geen zekerheden meer, alles wordt  anders en verandert. Maar bij Hem vinden wij rust  zekerheid en door zijn Woord worden wij bemoedigd om niet te zien op de vergankelijke dingen maar zien op Hem die ons  zijn beloften geeft.

1 Petrus 1:18, 19: in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Waardoor kreeg  Paulus geloof en goede moed om niet bij de pakken neer te gaan zitten? Door de wetenschap dat er ooit een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen, lees maar mee! Een aardse tent en een huis in de hemel. Paulus heeft net aan het einde van 2 Korinthe 4 geschreven over het feit dat we onze ogen gericht moeten houden op de dingen die we niet zien, de dingen die eeuwig zijn en de dingen die boven zijn.

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.                    2 Korinthe 4:18

Hij schrijft over verdrukkingen, moeilijke tijden, maar toch klinkt daar ´Maar wij verliezen de moed niet…, wij hebben dus altijd goede moed…

2 Korinthe 4:16: Daarom verliezen wij de moed niet integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.

2 Korinthe 5:6: Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. (HSV).

Maar waarom is dat?
Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. hmmm wat is dit vers zo moeilijk geschreven maar wat bedoelt God hier :

2 Korinthe 5:1-4 (HSV): Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.

Paulus was tentenmaker in de tijd, dat hij de brief schreef aan de gemeente van Korinthe. Ook voor de Korinthiërs, die tenten verkochten of gebruikten als huisvesting is dit gedeelte een herkenbaar beeld. De aardse tent, ons menselijk lichaam, zal een keer afgebroken worden. Maar hij weet dat hij een plekje in het huis van God heeft, eeuwig in de hemel. In de aardse tent zijn er nog moeilijkheden, ziekte, zorgen , sommigen geldproblemen etc. ‘zuchten wij terwijl we het zwaar te verduren hebben?  Maar Paulus kijkt naar de toekomst, en liet zich nooit verleiden naar de omstandigheden want hij hield vast  aan Het Woord met de beloften van zijn Hemelse vader en  richtte zijn ogen op, wanneer Jezus terugkomt.
Bekleed en onbekleed
In vers 2-4 van de Korinthe brief verlangt Paulus naar de opstanding, hij spreekt over het bekleed worden en niet naakt bevonden zullen worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat wanneer Jezus terugkomt de mensen die in Hem geloven een nieuw, perfect lichaam zullen hebben op de nieuwe aarde zoals God dat ooit bedoeld heeft  (zie 1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Stel je voor hoe dat zal zijn, wanneer wij dat ook mogen ontvangen!
Goede moed hebben!
Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in dit aardse lichaam wonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Moeilijk gezegd maar dit is een Belofte van de Allerhoogste. Een belofte belooft ons iets waar we naar toe mogen leven ,maar deze belofte leidt ons er naar toe en geeft ons HOOP, en troost en maakt ons blij  om uit te zien naar iets moois,  iets geweldigs wat er in deze wereld niet te krijgen  is. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. Leven in Hem en wandelen met Hem.

2 Korinthe 5:6-9 (HSV): Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

Paulus heeft het hier over goede moed hebben, in de tijd dat we nog niet bij de Heere wonen. Leven door geloof, niet door aanschouwen. Dat is leven met vertrouwen in Gods beloften voor de toekomst, zelfs al kunnen we de toekomende hemel en nieuwe aarde nog niet zien maar het is ons wel beloofd.
Wat bedoelt Paulus wanneer hij schrijft over uitwonen en inwonen (2 Korinthe 5:6 & 8)? Paulus bedoelt hier dat zijn fysieke lichaam, begraven zal worden, maar dat hij gelooft dat hij dan meteen bij Christus zal zijn, en daar blijft tot dat Christus wederkomt op aarde. Hij verlangt en ziet ernaar uit om bij Christus te zijn, dat is waarom hij goede moed kon hebben. Hij vertrouwt erop dat de opstanding en het oordeel zullen komen. Dat de nieuwe hemel en aarde zullen komen. Hierdoor wil hij ook Christus dienen zoals het woord ons leert .
Wat Paulus aan ons laat zien is dat het soms op deze wereld zuchten is, dat we moeilijkheden hebben. Maar dat wanneer we in Christus geloven, de Heilige Geest ons onderpand is, we goede moed mogen hebben voor de toekomst die komen gaat. Kijk jij daarnaar uit? Het  is ons beloofd en wat God belooft via zijn gesproken Woord maakt Hij waar .Dat heeft Hij ook gedaan voor Noach die Hem trouw bleef en zich volkomen diende en leefde naar Zijn wil. Noach is gespaard gebleven en is in veiligheid gebracht en God gaf hem niet alleen onderdak, maar gaf hem alles wat nodig was, om een volkomen nieuw leven te gaan leven op een veiligere en mooie plek. Lees Genesis 6
Laat de belofte van onze Hemelse vader ons troost en vooral moed geven om het leven hier op aarde  samen met Hem te leven totdat wij bij Hem mogen zijn.

Amen en Amen 

God zegene u allen,

Bep Kruimel.