OVERDENKING 03-11-2022

NATUURLIJK – EN BOVENNATUURLIJK GELOOF (GELOOF VAN DE MENS EN GELOOF VAN GOD)

Toen God de mens schiep, heeft God hem naar het beeld en gelijkenis van God geschapen, en de mens was volmaakt, heeft het geloof en de karakter van God.

In Genesis 2:19: De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht , en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou, en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

Zoals Adam ze noemde zo zou hun naam zijn. Dat is handel in het geloof. God gaf Adam opdracht om de aarde te bewerken en te verzorgen. Wat is het gereedschap dat Adam gebruikte? Het geloof! Hij sprak en het gebeurde. Het geloof is het enige gereedschap dat nodig is in het Koninkrijk van God en het is het enige wapen dat gebruikt wordt tegen de boze. Toen Adam in de zonde viel zei God:

Genesis 3:17b: de aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. V19: In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

Dat betekent vóór de zondeval hoefde Adam niet te zwoegen en te zweten om te werken, want alles gaat zo makkelijk. Hij sprak en het was er!

Vanaf de zondeval heeft de mens alleen zijn eigen natuurlijke geloof dat komt uit de ziel en verbonden is met de zintuigen, zien, horen, gevoel en je verstand. Als je donkere wolken ziet, zeg je ik geloof dat het gaat regenen; geloof dat gebaseerd is op je zintuigen. Als je tot bekering komt en Jezus aangenomen hebt als je Redder en Verlosser, dan ben je een kind van God geworden. Je gelooft het, al zie je het resultaat op dat moment niet en je voelt niets, maar je weet nu dat je een kind bent van God, omdat het Woord van God het zegt. (Johannes 1:12).

Efeze 2:8: Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de                gave van God.

God heeft het gegeven, het geloof van Jezus Christus.

Romeinen 12:3: Want door genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

We hoeven niet zitten te bedenken hoe het allemaal gebeurt, maar denkt zoals het Woord van God zegt, geen bewijs zoeken, maar sta in het geloof die God je gegeven heeft, ieder dezelfde maat geloof. Toen de discipelen aan Thomas vertelde dat Jezus opgestaan was, zei Thomas:

“Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven”. Johannes 20:25.

Dit is natuurlijk of menselijk geloof. De discipelen waren toen nog niet wedergeboren. Na de opstanding van de Here Jezus was hun leven veranderd.

We gaan even terugkijken naar het leven van Abraham, hoe God hem stap voor stap uit zijn natuurlijke geloof brengen naar het geloof van God, de vaste rots. In de tijd van Abraham was er nog geen Bijbel om de beloften van God erin te vinden. Abraham geloofde in God door de verhalen van zijn voorouders, Noach en Sem. Zijn vader en de familie zijn allemaal afgodendienaars. Om zijn geloof op te bouwen liet God hem naar de hemel kijken en de sterren tellen en ook het zand aan de oever van de zee. Zo vaak Abraham naar de sterren kijkt moet hij denken aan de belofte van God voor hem. God bekrachtigd Zijn belofte met een verbond. Abraham geloofde in God en God rekende het als gerechtigheid. Zijn geloof begon te groeien. God ging verder met hem, Hij veranderde de naam Abram in Abraham wat betekent vader van menigte volken (Gen 17:5-8). Elke keer als iemand zijn naam Abraham noemt, dan belijden ze dat hij de vader van menigte volken is. Dat is geloof! Zo is ook Sarai wordt Sara genoemd.(Gen 17:15-16). Elke keer als ze Sara roepen dan belijden ze dat zij de moeder van volken zal worden en koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Het geloof van Abraham groeit en hij moet ook handelen naar het geloof door het uit te spreken!

Romeinen 10:8-10: Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: vs 9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Vs10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Abraham was nog niet bekeerd, hij is niet wedergeboren. Jezus moet nog uit hem komen. God komt hem bezoeken en met hem praten, maar wij zijn kinderen van God. Opnieuw geboren door God en God heeft ons volmaakt gemaakt zoals toen Hij Adam schiep, maar nu in Zijn Zoon Jezus Christus. God heeft ons Zijn geloof (Het geloof van God, het geloof van de Zoon van God) in ons nieuwgeboren geest geplaatst. De Heilige Geest woont in ons; en Hij leidt en onderwijs ons elke dag de weg die wij moeten gaan, de weg van Het Leven. We hebben alle voorzieningen in ons nieuwgeboren geest om te leven en te werken hier op aarde. We moeten het gebruiken. Het handelen in geloof van Christus is niet makkelijk, omdat we nog verbonden zijn met ons lichaam en ziel die niet opnieuw geboren zijn, maar die veranderd moeten worden. We moeten ons lichamen aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk is. Dat betekent dat als we ons lichaam op het altaar van God leggen dan wordt het verbrand, als een heilig, Gode welgevallig offer. Dan is ons lichaam niet meer van ons maar van God. We moeten God eren en dienen met ons lichaam.

1 Korinthe 6:20: U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God met uw lichaam en uw geest, die van God zijn.

Onze ziel, daar zit onze denken, ons verstand, ons gevoel, die moeten we vernieuwen. Het is zo belangrijk, en de Bijbel wijst ons ook erop, dat we ons denken moeten vernieuwen. Waarom? Want de grote hindernis en strijd ligt in onze gedachten en gevoel en verstand. Maar door vernieuwing van ons denken, kunnen we denken zoals Jezus denkt, de dingen die boven zijn bedenken, dan zullen we ook het bovennatuurlijke geloof, het geloof van God, het geloof van boven, hanteren in ons leven. Hoe kunnen we ons denken vernieuwen? Door bezig te zijn met Gods Woord, maar de allerbelangrijkste is gemeenschap met de Vader, want dat is de het doel van God om de mens te scheppen. De komst van Jezus om de mens te redden is om het plan van God voor de mens te herstellen. Als we in hechte gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest leven, dan gaan we ons meer bezig houden met Zijn Woord en dan zal ons denken ook vernieuwd worden, want we gaan Gods Woord overpeinzen, en ons denken wordt dan één met het denken van Jezus, zoals Paulus zegt in

1 Korinthe 2:16: Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus!

Dan zullen we de dingen die boven zijn bedenken, die bij de Vader is. Prijst de Heer!

Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebr 11:1), Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.(KJV)

Het geloof van God die in ons is, is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs(materiaal) van de dingen die men niet ziet. Jezus zegt aan het kruis HET IS VOLBRACHT.

Die (Jezus) zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door Wiens striemen gij genezen zijt. 1 Pet 2:24SV

Jezus heeft zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen aan het kruis, opdat wij vrij zijn van de zonden (dood zijn voor de zonden) en voor de gerechtigheid zouden leven. Dit geloven wij met heel ons hart. Iedereen die in Jezus gelooft ontvangt de vergeving van zonde en zal in gerechtigheid leven. Er is geen twijfel aan. Dit is door het geloof van Christus, de gave van God. en Gal 2:20: Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God (het geloof van de Zoon van God), Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft

Broeders en zusters laten we nu we nog gelegenheid hebben, het Geloof van God in ons activeren zodat we kunnen genieten van de voorzieningen die God klaar heeft voor elk kind van God, zonder aanziens des persoons. We zullen daarmee het hart van onze Vader God, blij maken en zullen we nog meer gezegend worden. Hanteer het geloof om al de beloften van God te ontvangen. Hanteer het geloof om te strijden tegen de bolwerken van de duivel. Laten we beginnen met wat voor de mensen kleine, onbenullige dingen het geloof te gebruiken. Ik wil u aanmoedigen door te beginnen als je hoofdpijn hebt, ga niet direct een paracetamol zoeken, maar hanteer het geloof. Hebt u ergens pijn, pak niet de pijnstiller, maar activeer uw geloof en ontvangt de genezing. Dan ga je weer een stap verder. Het geloof van Jezus Christus staat boven alles, kijkt niet naar de omstandigheden, richt niet op het gevoel van pijn, denkt niet verder hoe het kan uitbreiden. Denkt aan Rom 12:3, Laat je gedachten niet ver gaan, maar denk aan Gods grootheid. Activeer uw geloof en God zal je tegemoet komen en je zal niet beschaamd uitkomen.

Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus (1 Thessalonicenzen 5:18). 

En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Efeze 5:20.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is 1 Johannes 4:4.

God zegene u allen

Edith Visser.