OVERDENKING 05-10-2022

Romeinen 12:2

“Romeinen 12:2: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Wat is de wil van God? Er zijn christenen die daar heel vaag over kunnen doen. De wil van God: daar moet je naar zoeken. De wil van God daar moet je voor bidden en vasten dat, Hij het je zal openbaren. Je moet er dus iets voor doen om de wil van God te kennen.
Om de wil van God  te kennen heb je een verandering van je denken nodig. Voor denken, staat hier in het Grieks een woord niet alleen je denken betekent, niet alleen je denkvermogen, je verstand, maar ook; je gedachten, gevoelens, voornemens en verlangens. ‘Gezindheid’ is dus een betere vertaling. Gedachten en karakter! Pas als je gedachten, je karakter is vernieuwd kun je weten wat de wil van God is.

Titus 3:3-6: ‘Vroeger maar ook nu , hebben  wij ook geen inzicht, wij waren en zijn nog steeds ongehoorzaam; misleide slaven van onze zondige genoegens en slechte verlangens van ons eigen ik.  Ons leven was, maar is nog steeds  vol van wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat  de belofte van God ons, door de komst van Zijn Zoon, Zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hebben  verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen is en medelijden met ons heeft  Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven  en ons vernieuwd (ana’kainosis) door de Heilige Geest.’ (HTB)

Als je Jezus aanneemt als jouw Redder en Verlosser, in Hem gelooft en je leven volkomen  aan Hem gegeven hebt, dan ben je al vernieuwd door de Heilige Geest die in je woont!
Voor vernieuwd staat het Griekse woord ana’kainosis wat komt van anakai’no wat ‘nieuwe kracht en sterkte die iemand gegeven wordt’. Dit ontvangen wij alleen door Rechtvaardig te leven te doen te spreken naar zijn wil en woord .
Je wordt vernieuwd door de Heilige Geest.

2 Cor.4:16: ‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’

Je innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd, dat gebeurt dus niet door jouw inspanning.

Col 3:9 en 10: ‘ Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd (ana’kainosis) wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt.’

Je wordt vernieuwd zodat je steeds meer op Hem gaat lijken. Je ondergaat een metamorfose. Voor het woord ‘hervormd’ staat in het Grieks metamorfose.
Jezus onderging op de berg der verheerlijking een ‘metamorfose’ , Zijn menselijke gedaante veranderde in een schitterende Goddelijke glans.
Als jij de Heilige Geest in jou  het werk laat doen en stop je met je oude ik zelf te doen, gaat dat Goddelijk licht ook van jou afstralen dan kunnen anderen zien dat jij anders praat, bemoedigd en liefde geeft .
In 2 Cor.3:18:wordt daar naar verwezen:

“Wij gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels , die het schitterend licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.”                    2 Korinthe 3:18HTB

Zijn Geest werkt in ons! Geef Hem daar de ruimte voor! Door te doen de wil ,van de Vader, naar Zijn Woord luisteren, ernaar handelen en erin wandelen.
Dan zult je gaan zien wat de wil van God is. God de vader wil ons zijn Heilige Geest geven maar wij moeten ons Volkomen Verbinden in Hém en met Hem en door zijn kracht laten leiden .Zijn woord en de relatie met Hem en het ontvangen van zijn Heilige Geest   is de leidraad om als zijn kind te leven en door Hem door dit leven te gaan . De Heilige Geest kan alleen leven in een kind van God die zich volledig laat leiden door Hem, zonder enige inbreng van zijn eigen ik . De Heilige Geest kan alleen kan door ons werken, als wij gehoorzamen, ons denken, praten , reageren  en ons trouw en volledig geloof in  God ,elke dag standvastig maken tot dat Hij komt en wij met Hem naar ons Eeuwig huis mogen gaan . Moge de Almachtige God de Vader jullie allen tot zegen zijn .

God zegent u,

Beppy Kruimel