OVERDENKING 22-06-2022

EEN VRUCHTBARE LEVENSTUIN IN 3 STAPPEN

Houd jij ook zo van de maand juni? De natuur is tot leven gekomen en bruist! Al dat moois is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Er ging een proces van zaaien, ontkiemen en – niet te vergeten- geduldig afwachten aan vooraf. Wat we zaaien, zullen we ook maaien, zegt de Bijbel. Dit is ook toe te passen op ons eigen leven. In onze gedachten kunnen ook zaadjes geplant worden, die vervolgens zullen ontkiemen tot een bepaald gedrag, of een bepaalde houding. Het is belangrijk om dus goed te zorgen voor jouw levenstuin, want het bepaald de richting van je leven als kind van God

Gods wil is, dat jouw leven bloeit 
We willen denk ik allemaal wel dat ons leven bruist. Dat we fris en energiek zijn, en vol goede moed de dag tegemoet lachen. Dit is niet alleen een mooi streven, het is ook Gods wil voor jou! De Bijbel zegt namelijk het volgende over de gelovige, die zijn -of haar- vreugde vind in de wet en dienst van de HEERE:

‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, alles wat hij doet zal welgelukken.’ (Psalm 1:3, HSV).

De gelovige wordt hier dus vergeleken met een frisgroene boom. De boom ziet er zo mooi en levendig uit, omdat deze zich tegoed doet aan het verfrissende water van Gods Woord. Wat zorgt er daarnaast ook nog voor dat deze boom er zo mooi uitziet? De boom is afgeschermd van het pad van de goddelozen (zie Psalm 1:1).  Dit betekent dat de gelovige afstand neemt van goddeloosheid en zonde. Die dingen tasten onze levenskracht in God aan. Het is echter niet altijd makkelijk om een bloeiend leven te leiden. Er gaat vaak een proces van graven, zaaien, verzorgen en wachten aan vooraf.

Zorgen, voor jouw levenstuin in 3 stappen:

Stel je leven dus eens voor als een tuin, en laat Gods Woord jouw levenstuin verkwikken. Vanuit Galaten 5 en 6 zijn er drie stappen aan te wijzen om goed voor jouw levenstuin te zorgen, en zo dus goede vruchten voort te brengen.

Stap 1: Zorg voor goede grond( de Bijbel)
Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat alles wat wij denken en geloven, gefundeerd is in Gods waarheid. Als onze gedachten in lijn zijn met Gods waarheid, dan zal dit onze levenshouding vormen. Zo zullen we ons leven ook tot uiting willen brengen op een manier die God behaagt. Gods Woord en Zijn waarheid kunnen hiermee vergeleken worden met goede en rijke grond. Zijn voedingsstoffen en scheppende levenskracht laten ons groeien en bloeien.

De keerzijde is er natuurlijk ook: Als we vanuit onze eigen wil aan het werk gaan, dan missen we die rijke voedingsstoffen vanuit Gods Woord. Dan zullen onze hartstochten het van ons overnemen, en dat brengt niets goeds teweeg. Paulus noemt veel werken van ons ‘vlees’ op, zoals overspel, afgoderij, ruzie, afgunst, egoïsme en nog veel meer .

v19Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, v20afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, v21jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Galaten 5: 19-21, HSV.

Daarom zegt Paulus dat als we alleen onze eigen wil zouden volgen, dit niet tot leven en opbouw leidt, maar tot verderf. Het zijn harde woorden, maar Paulus laat ons deze scherpe tegenstelling zien in het volgende vers:

‘Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal het eeuwige leven oogsten.’ Galaten 6:8, HSV.

Stap 2: Vruchten voortbrengen vanuit Gods Geest
We worden dus opgeroepen om in de Geest te zaaien. Hoe kunnen we dit doen? Door allereerst te geloven in de Genade van Jezus Christus en Hem onze enige grond te laten zijn. Als we vanuit Hem leven, dan leven we uit Gods Geest en niet meer vanuit onze zondige verlangens. En dit levert hele andere vruchten op!

‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Galaten 5:22, HSV.

Betekent dit dan ,dat we als gelovige onmiddellijk het perfecte leven leiden? Als je het mij vraagt  zou dat wel erg intimiderend en ontmoedigend zijn. In het beeld van de tuin vinden we gelukkig juist  troost! Wanneer je een zaadje in de grond stopt, dan staat er niet de volgende dag een volgroeide appelboom klaar. God heeft in Zijn schepping gelegd dat dingen door middel van processen, fases en seizoenen ontstaan.

Voordat een plant dus kan groeien moet deze bewaterd worden en voedingsstoffen krijgen (weet je nog, met Gods Woord en Waarheid), en daarnaast is er ook tijd, geduld en aandacht voor nodig. Denk maar aan de bekende uitdrukking: ‘Groeien in het geloof’. Door ons steeds te verdiepen in Gods Woord en met Hem te wandelen leren we Hem, en Zijn wil voor ons leven steeds beter kennen. Het gaat er met name om dat we geplant zijn in Hem. Op die manier mogen we groeien in ons geloofsleven, en de praktische uitvoering daarvan. 

Stap 3: Onkruid en blijvend onderhoud
We blijven daarbij ook mens in een gebroken wereld. We worden opgeroepen om onze menselijke hartstochten en begeertes te ‘kruisigen’, zoals Paulus dit verwoord in Galaten 5:24, net zoals Christus gekruisigd is. Maar dit is niet altijd een makkelijk proces!

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.           Galaten 5:24

Het onderhouden van onze tuin, en dus het toezien op onze gedachten en ons gedrag blijft dus altijd nodig. We mogen het onkruid in onze tuin wieden door God te vertellen over onze zonden en misstappen, en door Hem opnieuw om vergeving te vragen. We mogen als gelovigen ook toezien op elkaar. ‘Broeders, zusters ook als iemand onverhoeds tot overtreden komt, moet u, die geestelijk bent zo iemand weer terugbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen u zelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.’ (Galaten 6:1).Wees streng voor jezelf als kind van de Allerhoogste.

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 6:1

Houd jouw levenstuin dus goed in het oog. Waar groeit er onkruid, zoals zondige gedachtes of verleiding? Vraag God steeds weer om vergeving, en om het verkwikkende water van Zijn Woord. Want wanneer je geplant blijft in Christus, en dus in God zelf, dan zal Hij je laten groeien. En zo zal je als gevolg ook goede vruchten dragen die de juiste geur afgeven wanneer wij als zijn kinderen in gesprek met niet gelovige zijn. lees 2kor vers 14 tot 17 .Moge dit woord ons allen bemoedigen en leiden naar de wil van De Allerhoogste Heer 

De Here zegent u allen,

Beppy Kruimel.