OVERDENKING 15-06-2022

“UW KONINKRIJK KOME!”

Dit vinden we in het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde: Uw Koninkrijk kome! Hiermee wil Jezus hun aandacht richten naar God en hun verlangen richten naar de komst van het Koninkrijk van God, omdat ze leven in de wereld onder de heerschappij van de vorst van deze wereld dat is de duivel. De Joden kennen de Schriften waarin geschreven staat over de komst van de Messias en alle voorbereidingen die ernaar toe richten. Jezus leerde hen bidden dat Gods wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel. Als ze dat biddend en verlangend dan zullen ze hun leven richten naar God.

Voor de val van Adam behoorde de hele schepping tot het Koninkrijk van God; maar toen Adam in zonde viel, gaf Adam zijn autoriteit over de wereld over aan de duivel (Lukas 4:6) en vanaf die tijd is de hele wereld onder de heerschappij van de duivel en de mens is slaaf geworden van de duivel.

Maar nu is Jezus Christus, de Zoon van God, de beloofde Messias gekomen om het oorspronkelijke Plan van God te herstellen, de mensen weer terug te brengen tot God en de wereld weer terug te brengen onder Zijn heerschappij.

In Joh.18:16a: Jezus antwoordde (Pilatus): Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Doch de Joden verwachtten de komst van de Messias om hen te redden uit de macht van hun onderdrukkers, de  Romeinen.

Johannes de doper, begon zijn bediening om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. (Verlosser) zei:

“Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. Mattheus 3:2.

Ook Jezus begon Zijn bediening met dezelfde oproep:

“Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij  gekomen, Mattheus 4:17

En toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei Hij:

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen Mattheus 10:7

Toen ik pas tot bekering kwam en deze teksten las, en het gebed van Jezus leerde, dacht ik dat het gaat over de wederkomst van Jezus om de gelovigen op te halen. Maar dan vroeg ik me af:  waarom sprak Jezus over dat Zijn wederkomst al nabij is terwijl Hij nog op aarde was? Door al die vragen in mijn hart kreeg ik het antwoord dat het gaat over, dat het Koninkrijk der hemelen zal aanvangen hier op aarde na de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Als Jezus de duivel verslagen heeft en de macht over de wereld weer terugnemen van de duivel.

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd Kolossenzen 2:15.

Toen de tijd van Zijn gevangenneming dichtbij was zei Jezus:

“Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden” Johannes12:31.

Jezus richtte zich naar de toekomst, wat er gaat gebeuren als Hij wordt gekruisigd en de duivel zal verslaan en Hij zal zegevieren,  en de schepping weer terugbrengen naar zijn oorspronkelijke staat, zoals God gepland heeft, de mens terugbrengen tot God.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd Kolossenzen 2:15

Openbaring 1:18: Ik ben dood geweest, en zie Ik ben levend tot in eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Prijst de Heer! De dood en het dodenrijk is overwonnen door de Here Jezus Christus. Je hoeft niet meer angst te hebben voor de dood! De duivel is al verslagen, nu is de tijd om mensen op te roepen om zich te bekeren, om in  het Nieuwe Koninkrijk binnen te komen, het Koninkrijk van God. Jezus zei tegen Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet zien.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Johannes 3:3.

Als je niet wedergeboren bent dan ben je geen kind van God (Joh 1:12), dan ben je geen burger van het Koninkrijk van God, dan kan je het Koninkrijk van God niet zien dan zie je alleen het koninkrijk der wereld, dan ben je in alles gericht op de wereld, want je bent burger van het koninkrijk der wereld.

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk, die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlezes, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn”. Johannes 1:12,13

Allen die Jezus aangenomen hebben als hun Redder en Verlosser, zijn uit God geboren. U en ik, die eerst slaaf waren van de satan en van de zonde zijn nu zonen (kinderen) van God geworden.

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Jezus Christus Galaten 4:7.

En als wij nu kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Romeinen 8:17.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, alles in nieuw geworden. Vs18En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf  verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 2 Korinthe 5:17, 18

Hebt u Jezus Christus al aangenomen als uw Redder en Verlosser? Dan bent u een kind van God geworden. U bent uit God geboren.

Hij (God de Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, vs14: in Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Kolossenzen 1:13, 14

U bent nu burger van het Koninkrijk van God (koninkrijk der hemelen), ondanks dat u (na de bekering) nog op aarde leeft en u  bent volmaakt (compleet) geworden in Hem (Christus), die het Hoofd is van alle overheid en macht!  Geweldig! Prijst de Heer!

Want in Hem (Jezus Christus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. V10 En u bent volmaakt (compleet) geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.            Kolossenzen 2:9, 10.

In Wie (Jezus Christus) al de schatten  van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn Kolossenzen 2:3

Deze zijn nog maar een paar van alles wat God heeft voorbereid voor al Zijn kinderen die Hij heeft overgeplaatst in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon.

Jezus zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10:10.

God de Vader heeft ons, Zijn kinderen die Zijn Zoon Jezus Christus heeft aangenomen als hun Redder en Verlosser, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Ef 1:3. Niet een beetje, maar alle geestelijke zegeningen, hierbij horen ook genezing van alle ziekten en kwalen; bevrijding. En uiteindelijk eeuwig leven (voor altijd) samen met God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Efeze 1:3.

Nu zien we dat we te maken hebben met twee koninkrijken, het koninkrijk van de wereld en het Koninkrijk der Hemelen. Nu zijn we wel in de wereld, maar we zijn niet meer VAN de wereld. Want God heeft ons overgezet in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus,

Die getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde Openbaring  1:5

We zijn nu kinderen van God geworden zoals  we gelezen hebben, met alle voorzieningen en gaven en middelen om als vertegenwoordigers van het Koninkrijk der hemelen te leven en werken hier in de wereld.

God heeft ons in Christus volmaakt (compleet) gemaakt om te leven en te werken in deze wereld. Werken voor het Koninkrijk van God, de grote opdracht van de Here Jezus uit te voeren. Mensen tot Hem te brengen. De bijbel zegt, sinds de zondeval heeft iedereen gezondigd, niemand is rechtvaardig voor God.

Romeinen 3:23: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

Maar door Zijn genade zijn we kinderen van God geworden, allen die Hem aangenomen hebben als hun Redder en Verlosser. In het Koninkrijk der hemelen, leef je onder de genade en zegen van God. Je leidt een overwinningsleven. Je leeft in een hechte gemeenschap (eenheid) met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem. Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Daarom moeten we verbonden blijven met Jezus Christus, zoals de ranken aan de Wijnstok, als we deel willen hebben aan alle zegeningen die God voor ons heeft in Jezus Christus.

Als je diep overdenkt  aan God, Die door Zijn genade en volmaakte grote liefde, alles heeft gedaan om Zijn schepping (u en ik) terug te brengen tot Hem door Zijn Eniggeboren Zoon te offeren aan het kruis en aan Jezus Christus, Die, door Zijn innige grote liefde voor Zijn Vader en voor de mens,  Zich vrijwillig al Zijn Goddelijkheid in de hemel afgelegd heeft (Zich ontledigd heeft) en Zich vernederd en als mens geleefd heeft om ons te redden uit de macht van de duivel, dan zou u en ik, die God uit het rijk der duisternis overgeplaatst heeft in het Rijk van Zijn geliefde Zoon, niet meer terug willen naar het rijk der duisternis door te begeren naar de dingen van de wereld, maar onze Vader God, en de Here Jezus Christus willen behagen (blij maken) met je leven.

Hebt u de zegeningen die God klaar heeft voor ieder kind van Hem nog niet ervaren in uw leven? Kom dan nederig tot Hem, belijdt je zonden, breek met de dingen van de wereld en geef je leven geheel aan Hem. Jezus zegt:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen (alles wat je nodig hebt om hier in de wereld te leven), zullen u erbij gegeven worden Mattheus 6:33.

Weest als de rank die aan de Wijnstok vast blijft!

Jezus zegt: Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mijn blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u  niets doen Johannes 15:4,5).

Als u in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Johannes 15:7.

Amen,

God zegent u allen overvloedig,

Edith Visser