OVERDENKING 04-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Ik heb in deze lock down periode veel mogen leren van het Woord dat de Here, mij elke dag geeft en die ik met u allen heb mogen delen. Ik dank de Here voor Zijn grote liefde voor ons allemaal, dat Hij Zijn hartsverlangen aan ons, door Zijn Woord geopenbaard heeft, zoals het gebed van Jezus: 

Opdat zij één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn. Johannes 17:21.

Vandaag willen we samen een ander, ook heel belangrijke zaak bekijken, die behoort tot het dagelijks leven van een God-gericht persoon: 

HET GEVOLG VAN EEN LEVEN VOL VAN LOFPRIJZING EN AANBIDDING EN DANKZEGGING.

1 Gevolg op je eigen leven.

Paulus zat jaren onschuldig in de gevangenis te Filippi. Vandaar uit schreef hij aan de gemeente te Filippi.

Filippenzen 4:1: Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!

Hij schreef niet over zijn situatie, zoals wij vaak doen als we in problemen zitten, dan kijken we tegen de muur aan en praten alleen maar daar over, maar hij verblijdde zich als hij aan hen dacht en hij bemoedigde hen om vast te staan in hun geloof in God. Kunnen we, terwijl we nu in deze tijd zitten, anderen bemoedigen, of praten we mee en duwen we hen dieper de put in? En hoe kunnen we anderen bemoedigen als we zelf in vrees en angst leven?

Filippenzen 4:4 zegt: Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Hij moedigde hen aan, niet naar de omstandigheden kijken, geen zorgen maken over zijn situatie en wat er zou kunnen gebeuren, maar verblijdt u in de Here te allen tijde! In welke situatie je ook mag bevinden, verblijdt u! Blijf niet kijken naar de omstandigheden, maar richt je hart op God en ga Hem loven en prijzen en danken! Dit is ook een oproep voor ons allemaal! Dit is het geheime wapen tegen de boze! Verblijdt u te allen tijde! Als we in problemen of moeilijkheden, of ziekten, financiële problemen enz. zitten, laten we niet naar de situatie kijken, want we kunnen het niet veranderen of een oplossing voor vinden. Door te blijven richten op deze situaties worden we moedeloos, bevreesd, bezorgd en het leidt ons verder tot overbezorgd, overspannigheid, depressief, maar geen uitweg. Laten we allereerst en te allen tijde gaan tot de Heer in lofprijzing en aanbidding en dankzegging. God kent de situaties waarin wij verkeren, maar God wil je actie zien, Hem prijzen en loven en aanbidden. Door God te aanbidden en lofprijzen en Hem verheerlijken, komt het geloof die God ons gegeven heeft toen we tot geloof kwamen (Romeinen 12:3b), het geloof van Jezus Christus (Galaten 2:16SV), in actie; we zeggen: het geloof groeit. Het vertrouwen in God wordt krachtiger. We ontvangen kracht van de Heilige Geest. Blijft de Heer aanbidden en loven en danken totdat de bergen van problemen en moeilijkheden smelten als was. Paulus schreef dit vanuit de gevangenis, want hij had het meegemaakt, toen hij met Silas in de gevangenis zaten. Ze zongen en loofden God. Toen zond God een aardbeving en de gevangenis deuren gingen open, alle ketenen waren los gegaan.

Jozua en het volk, toen ze Jericho versloegen. Menselijk gezien was het onmogelijk, maar voor God is er geen ding onmogelijk.  De dikke muren vielen om toen ze begonnen de Here God te loven en prijzen en juichen om Zijn Overwinning!

Filippenzen 4:5: Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Engelse vertaling: Laat uw vriendelijkheid (bescheidenheid) bekend zijn bij alle mensen. De Here is nabij.

Laat onze handel en wandel God zien. Niet gebukt gaan onder problemen, angst en zorgen, maar laat de blijdschap en vriendelijkheid stralen uit ons hart, zodat de mensen God in ons kan zien. Dat is het effect of gevolg van een leven vol van aanbidding en lofprijzing en dankzegging.

Filippenzen 4:6: Weest in geen ding bezorgd maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

David zei in Psalm 55:23: Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Wij zijn rechtvaardigen in Christus, we zijn Gods kinderen. Paulus zegt:

Dankt Hem onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 1 Tessalonicenzen 5:18.

Dankt Hem onder alle omstandigheden. Hij zat de meeste tijd in de gevangenis om het evangelie van Jezus Christus. Hij werd meermalen gegeseld, hij werd gestenigd, toch bleef hij God danken in alles en voor alles en onder alles. Dankzegging is een uiting van geloof en zekerheid dat God voor al onze noden een oplossing gegeven heeft en dat we op God kunnen vertrouwen. David loofde de Here altijd in tijden van nood. Zo’n vertrouwen had hij in God door intieme relatie met God. Begrijpt u waarom al die tijd God ons erop wijst op de intieme relatie met Hem? Door de intieme relatie met God hebben we niets te vrezen voor wat er nu gaande is en komen zal.

En nu maakt God ons de volgende stap bekend, om in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te blijven en dat is altijd blijven in Aanbidding, Lofprijzing en Dankzegging. Daarom zei Paulus: dank Hem onder alles en voor alles 

Efeziërs 5:20: dankt te allen tijde in de Naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

David, de man naar Gods hart, de man die Gods hart blij maakt, prees God in alles en onder alle omstandigheden. Toen hij gegrepen was door de Filistijnen te Gat (de plaats waar Goliath vandaan kwam), schreef hij 

Psalm 56: 4,5: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens Woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?

Toen hij voor Saul vluchtte in een spelonk, schreef hij 

Psalm 57:8-12: Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken. Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën. Want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Geweldig! Begrijpt u nu waarom God hem noemde, de man naar Mijn hart?

Filippenzen 4:7: En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Als we (de houding van ons hart) blijven God lofprijzen en aanbidden en danken, dan zal de vrede van God, die we niet kunnen vatten met onze verstand, onze harten en onze gedachten vullen. Dat is niet te vatten met het verstand, want tussen alle problemen, moeilijkheden, zorgen, ongeneeslijke ziekten enz, als we God temidden van deze situaties blijven lofprijzen, aanbidden en dankzeggen, daalt een diepe vrede van God en vult ons hart en ons gedachten als stromend van levend water die ons hart en ons gedachten vult en als ons hart en gedachten zo gevuld is door de Vrede van God dan is er geen hoekje meer vrij in ons hart en gedachten die nog gevuld is met al de zorgen en vrees en alle andere dingen, want ze zijn weggespoeld door de Vrede van God. 

Als u nog leeft in angst en bezorgdheid, ga dan de Here lofprijzen en aanbidden en danken met geheel je hart totdat de bergen van zorgen en vrees wegsmelten en de Vrede Gods je hart vervult.

Filippenzen 4:8: Voorts broeders en zusters,, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd en lof verdient, bedenkt dat.

Door God te allen tijden lofprijzen, aanbidden en dankzeggen, zullen ons denken vernieuwd worden en zullen uit onze mond ook alleen maar woorden om God alle eer te geven en woorden ter bemoediging van anderen komen.

Psalm 100:1-5: Juicht de Here, gij ganse aarde, dient de Here met vreugde, komt voor Zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied Zijn poorten binnen, Zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst Zijn Naam; want de Here is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

A M E N

God zegene u allen

Edith V.