OVERDENKING 04-05-2022

GESCHAPEN NAAR HET BEELD EN GELIJKENIS VAN GOD.

Een van mijn favoriete onderwerp in de Bijbel, waarop ik uren op kan mediteren; hoe God de mens geschapen heeft en wat het doel is van de schepping van de mens. Daarvoor moeten we teruggaan naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis hoofdstuk 1.

Het oorspronkelijke plan van God, vóór de grondlegging der wereld is de mens te scheppen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis om in intieme gemeenschap met de mens te leven. En dat heeft Hij ook gedaan. Wat geweldig bij de schepping is, dat voordat God begon met alles te scheppen, blies Hij eerst Zijn Leven over de aarde en het universum. Hij zei

“laat er Licht zijn (Light be!)! En er was Licht. Genesis 1:3

Het Leven van God.

Johannes 1:4: In het Woord was het Leven en het leven was het Licht van de mensen.

Jezus zegt: Ik ben het Licht der wereld! Wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het Licht van het leven hebben. Johannes 8:12

Voordat God verder gaat met Zijn plan, liet Hij eerst de aarde en het universum omhullen door Zijn Leven en de duisternis wijkt. En Hij noemde het Licht dag en de duisternis nacht. De eerste dag! Daar was nog geen zon en maan.

Openbaring 21:23: En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Prijst de Heer! Het oorspronkelijke plan van God! Het plan om de mens te scheppen heeft God al beslist voor de grondlegging der wereld. God wist ook dat doordat God de mens een vrije wil geeft, de mens het zal gebruiken tegen God. Maar Jezus was bereid om de mens weer terug te brengen naar het oorspronkelijke plan van God dat is: leven in intieme gemeenschap, in eenheid met God.

In Genesis 1:26,27. In vers 26 lezen we het plan van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest om de mens te scheppen naar Gods beeld en Gods gelijkenis en de autoriteit die de mens krijgt om te heersen over de aarde en het te onderhouden. Om de aarde te bewerken en te maken zoals de hemel.

Psalm 115:16: De hemel, de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.  

In Genesis 1:27 werd het plan  uitgevoerd door God.

V27: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

De geest van de mens is geschapen en in

Genesis 2:7a lezen we: Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Prijst God. God heeft alle levende wezens geschapen, maar de mens heeft iets bijzonders en dat is het LEVEN van God in zich. God heeft de mens een weinig minder gemaakt dan God (Hebreeuwse Bijbel: Elohim). God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt (NBG).

Toen God het lichaam van de mens vormde, was het een dode pop; het was pas levend toen God Zijn Levensadem door zijn neusgaten blies, en het Leven van God stroomde door heel het lichaam en de mens wordt een levend wezen. Alles was compleet maar begon pas te werken toen God Zijn Levensadem in de mens blies. De mens Adam en Eva hebben alles van God in zich en ze hebben de autoriteit gekregen om over de levende wezens op aarde te heersen en de aarde te bewerken en onderhouden. Maar Adam en Eva hebben getwijfeld aan de woorden van God en geloofd in de leugens van de duivel. Ze willen net als God worden, terwijl ze geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God. Ze kijken niet naar wat ze al hebben, maar ze willen nog meer. Dat is het karakter van de mens. De mens heeft het karakter van de duivel overgenomen, na de zondeval. Adam en Evan waren al die tijd afhankelijk van God, in hechte gemeenschap met God, maar ze willen net als God worden, zelfstandig. Dat is niet het doel van God om de mens te scheppen. Gods doel is dat de mens in eenheid met God leven in afhankelijkheid van God.

Vanaf die tijd is de mens slaaf geworden van de duivel, en zijn autoriteit over de aarde heeft hij overgedragen aan de duivel. (lukas 4:6b). Eerst was de satan de slaaf van de mens, nu werd de mens de slaaf van satan geworden. Maar God heeft al een plan om de mens te redden, om Zijn plan gestand te houden. En dat is in Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Jezus heeft, om Zijn grote liefde voor de Vader en voor de mens vrijwillig Zijn goddelijkheid afgelegd in de hemel en als mens gekomen op de aarde om de mens te redden, om zonde te worden en als een offerlam geofferd worden voor de redding van de mens, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Fil. 2:7,8).

En allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12.

En als we Hem hebben aangenomen dan zegt

2 Korinthiërs 5:17: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Deze teksten zijn bekend voor alle kinderen van God, maar hebt u wel eens erover gepeinsd, of diep erover denken en in je laten doordringen?.

Wat is opnieuw geschapen door God naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis? Hij heeft opnieuw Zijn Levensadem in onze geest gelegd en onze lichaam is nu de tempel van de Heilige Geest geworden. Onze geest die sinds de zondeval dood was, leeft opnieuw, we zijn wedergeboren (opnieuw geboren). God heeft Zijn liefde in ons hart (geest) uitgestort en Zijn karakter (de vrucht van de Heilige Geest); God heeft het geloof van Jezus Christus in ons gelegd. We mogen leven door het geloof van Jezus Christus

Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leef in mij, en en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:20 SV/KJV);

De Heilige Geest met Zijn kracht woont in onze geest (Rom 8:11) en de gaven van de Heilige Geest.

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt (compleet) geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Kolossenzen 2:9,10.

Laat het niet alleen theorie of slechts kennis zijn, maar laat het levend zijn in ons!! Na de opstanding van Jezus uit de doden, heeft Hij alle macht van hemel en aarde terug gewonnen van de duivel; en die macht en autoriteit over de duivel heeft Hij gegeven aan ons, de nieuwgeboren kinderen van God. (Mattheus28:18).

We zijn geen slaaf meer van de zonde en van de duivel; de duivel is nu onze slaaf. Jezus heeft door Zijn dood aan het kruis alles volbracht; alles betaald; de weg geopend tot de Vader! Jezus heeft de dood, het dodenrijk en de duivel verslagen! Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk afgepakt van de duivel.

Openbaring 1:18: Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf!

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (gezegevierd) Kolossenzen 2:15.

Wij zijn nu wedergeboren kinderen van God, geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dat moeten we beseffen en bewust ermee leven. Laten we niet meer blijven in het oude leven, zoals varkens die teruggaan naar hun vieze, vuile modderpoel en honden die hun braaksel eten!! Leef in het nieuwe Leven die God in je geplaatst heeft!! We zijn geboren uit God; onze burgerschap is het Hemelse Koninkrijk; niet wanneer we doodgaan, maar nu! Nu leven we al vanuit het Koninkrijk van de hemel met al Zijn voorzieningen!! Leeft in de overwinning die Jezus heeft behaald voor ons!! We hebben het karakter en de DNA van onze Vader. Maar we moeten ook beseffen dat alleen onze geest is wedergeboren, onze ziel en ons lichaam blijft nog in het oude. We hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekriusigd.         Galaten 5:24.

Als het vlees al gekruisigd is dan moeten we het niet meer terughalen en er in leven, maar:

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. (Galaten 5:16)

Geef niet meer toe aan de begeerten van het vlees.

Onze ziel is de plaats waar de duivel ons verzocht. Je bent niet meer slaaf van de duivel, maar dat wil niet zeggen dat je vrij bent van zijn misleidingen en leugens, hij is een grote leugenaar!! Maar je bent zijn slaaf niet meer; je hebt de hemelse autoriteit van Jezus Christus om hem te wederstaan en hij zal van je wegvlieden met zijn staart tussen zijn poten! De duivel zal je nooit dwingen, hij kan je alleen maar verzoeken (misleiden met zijn leugens), maar als je toegeeft aan zijn verzoekingen dan zal hij jou in zijn macht houden. Daarom zegt Paulus in

Galaten 5:25: Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Laten we ook door de Geest leiden.

Voor onze bekering was ons leven geleid door onze ziel en het uitte in onze lichaam, onder de macht van de zonde en van de duivel. Daarom is ons leven alleen gericht op onszelf, aards, vleselijk. Maar nu we wedergeboren zijn, opnieuw geschapen naar het beeld van God, moeten we ons laten leiden door de Geest in onze geest en de ziel en lichaam onderwerpen aan de leiding van de Geest. Hoe kan onze ziel zich onderwerpen aan de leiding van de Geest in onze geest? Door de vernieuwing van ons denken. Ons denken die voordien aards gericht is, moet nu hemels gericht zijn. Zoals in

Romeinen 8:5-6: immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

En Romeinen 12:2: Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken, manier van leven) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Paulus waarschuwt ons ook in

Kolossenzen 3:2-3: Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Jezus zegt: Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u  niets doen. Johannes 15:4,5.

Het doel van de schepping van de mens is om in hechte eenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te leven. Blijven in Hem, zoals de rank aan de wijnstok; intieme relatie met God (met Hem verweven tot een volmaakt patroon), gemeenschap (fellowship) met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Johannes 17:20-23: Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zijn allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Één zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Amen!

Ik wens u allen Gods overvloedige zegen toe! Edith Visser