OVERDENKING 06-04-2022

DE ECHTE REDEN WAAROM JEZUS NAAR DE AARDE KWAM.

Als je vraagt wat de echte reden waarom Jezus naar de aarde kwam, denkt de meeste mensen aan de bekende tekst

Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Waarom heeft God zijn Zoon gezonden naar de aarde? Zodat je naar de Hemel kon gaan? Nee, God zond Jezus naar de aarde zodat je het eeuwige leven kon hebben. Het hoofddoel van de komst van Jezus op de aarde was niet om je uit de hel te houden, het was om het Leven van God terug te krijgen in jou! Dat is het doel van Jezus’ komst. De hemel is gevolg ervan, maar het is niet het doel van Jezus’ komst op aarde. Jezus zei niet dat iedereen die in Hem geloofde naar de hemel zou gaan; Hij zei dat iedereen die in Hem geloofde, eeuwig leven zou hebben. Jezus kwam niet alleen om je bestemming te veranderen; maar de voornaamste was: Jezus kwam om je positie te veranderen. Hij kwam om je een bezit te geven, dat is Het Leven van God, die Adam heeft verloren toen hij in zonde viel, terug te plaatsen in jou.

Johannes 3:36: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Hier zien we als resultaat van geloven in Hem, dat we eeuwig leven direct hebben, niet dat je direct naar de hemel gaat. Als we in Hem geloven ontvangen we Het Leven van God dat eeuwig is.  Dus wat was het voornaamste doel van de komst van Jezus?

Joh.10:10: Jezus zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben.

Dank God dat de hemel een automatische gevolg is van de verlossing, maar het is niet het voornaamste doel om erop te focussen. Als je focus verkeerd is, mis je het oorspronkelijke doel. Dat is waarom de meeste christenen gefocust zijn op de hemel te bereiken in plaats van de Hemel te manifesteren op aarde. De meeste christenen wachten om de overwinning te behalen in de Hemel in plaats van de Hemelse overwinning nu te ervaren in hun leven! Jezus heeft de duivel, de dood en het dodenrijk al overwonnen en met Hem zijn wij méér dan overwinnaars hier op aarde! Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen van God en die macht en autoriteit heeft Hij aan Zijn kinderen gegeven om de Hemel te manifesteren hier op aarde, door wonderen en tekenen te doen zoals Jezus gezegd heeft. Om te werken voor Hem met de capaciteiten en de genadegaven die we ontvangen hebben en in de Hemelse autoriteit die Hij aan ons (Zijn wedergeboren kinderen) gegeven heeft.

Johannes 14:12, 13: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Laten we kijken naar een paar passages in de Bijbel over het hoofddoel van jouw geloof in Jezus Christus:

Johannes 20:31: maar deze zijn beschreven opdat, u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

1 Johannes 4:9: Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

1 Johannes 5:11: En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.

(1 Tim 1:16; 1 Tim 6:12; 1 Joh 3:15;enz).

In al deze passages als je leest staat dat als je gelooft, je iets ontvangt, niet dat je ergens heen gaat (naar de hemel). Je ontvangt het eeuwige leven. Jezus kwam niet om je bestemming te veranderen maar je positie te veranderen. Hij is gekomen om ons iets te geven, zodat we het in bezit krijgen: Het leven van God. Vanaf het moment dat je je leven gaf aan Jezus en Hem aanneemt als je Redder en Verlosser, ontvang je het LEVEN van God in jouw geest; het eeuwige leven; vanaf dat moment leef je eeuwig! Onthoudt het en leef erin!

Het woord Leven in het Grieks is ZOË; of je de uitdrukking “eeuwig leven”, “overvloedig leven” of gewoon “leven” gebruikt het betekent allemaal ZOË dat is het leven dat God heeft en het leven dat God is.

Onze positie als slaaf van de zonde is veranderd. We zijn nu kinderen van God geworden. Burgers van het Koninkrijk van God. Onze positie is Gods kinderen door het bezitten van het Leven van God. Dus het doel van onze redding is om ons iets te geven, Het Leven van God, die door de zondeval kwijt was, niet om ons ergens heen te brengen. Het doel van de verlossing is om hetzelfde Leven dat God heeft in jou en mij terug te krijgen. God wilde je iets geven, dat niet alleen je toekomst zou veranderen, maar ook je heden zou veranderen. God wilde dat je de ZOË, eeuwige, overvloedige, eeuwigdurende leven zou hebben, dat je niet alleen in staat zou stellen gemeenschap met Hem te hebben, maar ook om Zijn manier van leven te ervaren op aarde. Maar hoe zou dit gebeuren, dat we instaat zijn om gemeenschap te hebben met God en ook om Zijn manier van leven te ervaren op aarde?

Johannes legde het heel goed uit. Johannes begon met

Johannes 1:1-5: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. V2 Dit was in het begin bij God. V3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. V4 In het Woord was het Leven en het Leven was het Licht van de mensen. V5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (gegrepen).

Net als bij Adam, stopte God Zijn leven in Jezus (als mens), die ook de laatste Adam werd genoemd. God heeft Jezus tot bezitter van het Leven gemaakt. En zo ook elk persoon die Jezus heeft aangenomen als zijn Redder en Verlosser, ontvangt in Jezus, Het Leven van God. Jezus bad in

Johannes 17:2, 3: zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. V3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Wat verstaan we onder het woord KENNEN? We lezen in

Genesis 4:1: En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain. In SV/KJV: Adam kende zijn vrouw; Adam knew Eve.

Kennen betekent intieme relatie. Adam kende zijn vrouw en ze baarde een zoon Kain. Hij werd één vlees met zijn vrouw. God wil dat onze geest een intieme relatie heeft met God de Vader en God de Zoon, we worden één geest met Hem. Jezus zegt in Zijn gebed in

Johannes 17:20, 21a: En Ik bid  niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, V21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn.

Als je God de Vader kent dan wordt je één met Hem en dan draagt je vanzelf vrucht. Daarom zegt Jezus:

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:4.5.

Dit is de tijd lieve lezers, dat we beseffen wat we in ons hebben en weest bewust dat je Gods leven in je hebt met alle voorzieningen en kracht om de Hemel te manifesteren hier op aarde totdat Hij komt.

Amen.

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe

Edith Visser