OVERDENKING 23-03-2022

HOOP IS ESSENTIEEL.
Hoop is nodig om zowel geloof als liefde vast te houden.  Hoop is dus niet een optie of accessoire waar we wel of niet voor kunnen kiezen. Het is een NOODZAKELIJK onderdeel voor een volledig, vervuld leven als christen.   Er is een gezegde ‘Waar hoop is, is leven’, of ‘Hoop doet leven.’ Daar zit volgens mij veel waarheid in. Maar laat ik zeggen dat het omgekeerde ook waar is: ‘Waar geen hoop is, daar is geen leven.’ Naar mijn mening is hopeloosheid één van de meest trieste dingen die een mens kan meemaken. Ik kan me moeilijk iets droeviger en uitzichtlozer voorstellen dan wanhoop – en toch, ontelbare miljoenen mensen in onze wereld vandaag zijn hopeloos. Zie de situatie nu in Oekraïne en Rusland Maar gelukkig, jij en ik hoeven niet hopeloos te zijn en kunnen zelfs anderen helpen om uit die beproeving te komen door gebeden op te zenden naar de Almachtige God  en samen te werken om de hoop te vergroten zie

1 Thessalonicenzen 1:2-4: Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

Deze passage laat Paulus een beeld zien van Gods volk, de christenen van Thessalonika, die genieten van hun hele erfenis. Ze hebben geloof, ze hebben hoop en ze hebben liefde. Let erop dat hij alle drie deze deugden vermeldt en dat hij God voor hen dankt. Dit is wat Paulus zegt: Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden,
(waarom dankt hij God voor hen?) en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus , voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

Het is duidelijk dat de geestelijke gesteldheid van deze christenen in Thessalonika Paulus ervan overtuigde dat zij echt mensen waren die gekozen waren door God. Wat hij in hen zag waren deze drie voortdurend aanwezige realiteiten: Geloof, Liefde en Hoop. In het woord van goedkeuring dat hij over hen uitspreekt, gebruikt hij een aantal karakteristieke woorden om te beschrijven wat er aan elk van deze waarheden zo bijzonder is. Hij heeft het over het werk van GELOOF, de inspanning van LIEFDE en de VOLHARDIING van hoop. Wat zijn de betekenissen van deze woorden?
Allereerst, geloof moet worden geuit door je werken of ‘actie’. Geloof dat niet actief is, is dood.

Galaten 5 vers 6: Want in ​Christus​ ​Jezus​ vermag noch ​besnijdenis​ iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door ​liefde​ werkende.

Zie je hoe belangrijk het is geloof werkend door liefde !!!Het Bijbelboek Jakobus zegt hetzelfde, op een iets andere manier. In Jakobus 2:26 lezen we:

Want zoals  het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.           Jakobus 2:26

We zien dat de kenmerkende uitdrukking van geloof werk is, of ‘het doen van werken’. Het is ACTIE Het doen van iets – in actie komen – is het automatische gevolg van ons geloof; onze actie geeft uitdrukking aan ons geloof. Geloof zonder werken is een dood geloof. In de passage Het woord ‘inspanning’ spreekt van hard werken. Is dat niet kenmerkend voor ware liefde? Ware liefde blijft er niet alleen maar een beetje bijzitten en meeleven. Ware liefde komt in actie, stroopt de mouwen op en doet iets concreets. Liefde vraagt inspanning, werk… Het vraagt een prijs van mogelijke vermoeidheid, of zelfs nachten zonder slaap. Liefde werkt. Het is niet slechts een passieve emotie. Liefde is een ACTIEVE voortstuwende kracht die mensen beweegt tot zelfopoffering en werk voor anderen.  Wat zegt Paulus over HOOP. Tegen christenen in Thessalonika zegt hij: ‘de volharding van (jullie) hoop’ (een andere vertaling zegt: ‘de standvastigheid van jullie hoop’). We zien dus dat hoop volharding, vasthoudendheid, standvastigheid, uithoudingsvermogen voortbrengt. Zonder deze kwaliteiten van uithoudingsvermogen, STANDVASTIGHEID, volharding die hoop produceert, zouden we gemakkelijk de voordelen van de eerste twee deugden – namelijk geloof en liefde – kunnen verliezen.

Wat is nu de bron van hoop ??? Hoe komt hoop dan? Hoe kunnen we deze hoop – die zo echt en nodig is – verkrijgen? Het antwoord is dat hoop het directe resultaat is van de wedergeboorte. Ze is het directe gevolg van het door de Heilige Geest wederom geboren worden door geloof in Jezus Christus. Hoop komt niet door gewoon algemeen geloof in Jezus Christus, maar eerder een specifiek geloof in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze waarheid bevestigt de apostel Petrus in zijn eerste brief:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​, Die ons, overeenkomstig Zijn grote ​barmhartigheid​, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van ​Jezus​ ​Christus​ uit de doden. 1 Petrus 1:3

Let op deze belangrijke zin: ‘opnieuw geboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden…’ Dit leert ons:  dat als wij geloven in de dood van Jezus Christus in onze plaats en vervolgens in Zijn opstanding uit de dood door de kracht van God, wij wedergeboren kinderen zijn . Dan hebben we een nieuwe geboorte. We zijn geboren in een levende hoop. Niet gewoon maar in wat dode theologie, maar een levende, zinderende hoop. Hoop komt in ons door de :  opstanding van Jezus Christus uit de dood. We moeten deze ultieme, historische basis voor alle hoop goed begrijpen. De basis voor werkelijke, blijvende hoop is de opstanding van Jezus. Zonder de opstanding van Jezus, zou het leven hopeloos zijn. Het is de opstanding van Jezus die ons in een levende hoop brengt.
Het is belangrijk om ons te realiseren dat deze hoop moet blijven doorgaan tot de voltooiing van onze redding. Eerder keken we al naar een citaat uit 1 Petrus. We zien een andere essentiële waarheid in diezelfde brief. Dit vers staat iets verderop in hetzelfde hoofdstuk,

Omgord  daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de ​genade​ die u gebracht wordt in de openbaring van ​Jezus​ ​Christus​. 1 Petrus 3:13

Wat Petrus hier zegt, is dat het proces van redding nog niet compleet is. Het zal uiteindelijk pas volledig voltrokken worden door (of bij) de openbaring van Jezus Christus. In de tussentijd moeten jij en ik onze hoop compleet stellen op die toekomstige gebeurtenis. Met andere woorden, de uiteindelijke focus van alle christelijke hoop is de komst van de Here Jezus Christus en Zijn openbaring wanneer Hij wederkomt. Terwijl wij onze weg gaan door dit leven, moeten wij aan dit bevel van Petrus gehoorzamen. Wij moeten onze hoop compleet stellen op de genade en zegen die ons ten deel zal vallen door de terugkomst van Jezus in heerlijkheid. tot het einde.
Zoals dit belangrijke principe, brengt de schrijver van Hebreeën een ander belangrijk facet van hoop naar voren in

Hebreeën 3:6:Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon (KJV: over Zijn huis). Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Wij vormen dat huis, mits we onwrikbaar en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Let er opnieuw op dat deze hoop moet worden vastgehouden tot het einde toe. Jij en ik moeten ons hopen niet opgeven, totdat die vervuld is door de gebeurtenis. Dat is waarom de schrijver van Hebreeën de aansporing hierboven geeft. Om deel te zijn van het volk van God, moeten we ons vertrouwen en de vrijmoedigheid van onze hoop vastberaden vasthouden tot het eind. Dit soort hoop die we moeten vasthouden is geen passieve, innerlijke verwachting. Nee, het eerder heel sterk, heel zelfverzekerd, vol vertrouwen. Het is een hoop die het uitroept, die vrijmoedig roemt, – niet in zichzelf natuurlijk – maar in de Heer. Amen en Amen . 

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.

Zr. Bep Kruimel