OVERDENKING 09-03-2022

HET GEBED VAN EEN RECHTVAARDIGE.

In deze tijd, waarin we dagelijks de afschuwelijke beelden zien van de oorlog in Oekraïne, kan ons gemakkelijk een gevoel van machteloosheid, van moedeloosheid  bekruipen. Wat kan ik, wat kunnen wij nu doen? Maar we hebben een machtig wapen: ons ( gezamenlijk ) gebed.

Jakobus 5:16 “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

Jakobus noemt daarbij het voorbeeld van Elia. Hij bad, dat het niet zou regenen en drie en een half jaar lang viel er geen druppel regen op het land. En toen hij opnieuw bad, kwam de regen en alles begon weer te groeien.  In Spreuken 15:29  kunnen we lezen:

“maar het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij.”

Wij zijn rechtvaardig, als we het offer van Jezus hebben aangenomen. En Jakobus zegt, dat ons gebed veel vermag, want God, onze grote, almachtige God, verleent er Zijn Kracht aan.

Ik neem u vandaag mee naar het boek Daniel. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Daniel, die niet zwichtte voor het bevel van koning Darius, dat iedereen in zijn rijk dertig dagen lang alleen aan de koning iets mocht vragen. Daniel bleef gewoon, zoals hij gewend was, drie keer per dag bidden tot zijn God. Dat had tot gevolg, dat hij in de leeuwenkuil werd gegooid, maar God stond niet toe, dat de leeuwen hem kwaad deden.  Hoofdstuk negen is waarschijnlijk wat minder bekend. Daniel gaat in gebed voor zijn volk, voor Israël. Daniel was een rechtvaardige. We kunnen dat lezen in het boek Ezechiël. God laat daar aan de profeet weten, wat Hij zal doen, als een land Hem ongehoorzaam is. Dan zal Hij dat land zeker straffen.

Ezechiël 14:14 “en er zouden daar ( in dat land ) deze drie mannen zijn : Noach, Daniel en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden.”

Daniel gaat bidden, smeken en vasten voor zijn volk. Hij begint met schuld te belijden en God om vergeving te vragen.

“Ik geef toe, dat wij veel verkeerde dingen hebben gedaan. We hebben niet geleefd zoals U het wil. We zijn U ongehoorzaam geweest. We hebben ons niet aan Uw wetten en leefregels willen houden..”

Daniël 9:5 (BB)

Hoewel Daniel persoonlijk geen deel had gehad aan die ongehoorzaamheid, bidt hij in de wij-vorm. Ik moet daar vaak aan denken, nu er de laatste tijd steeds meer wandaden aan het licht komen, begaan door Nederland in Indonesië en Suriname. Ik heb daar zelf geen deel aan gehad, maar de schuld rust ook op mij, omdat ik tot het Nederlandse volk behoor.

Daniel wist, wat God tegen de profeet Jeremia had gezegd.

“Pas als er zeventig jaar in Babel voorbij zijn, zal Ik naar jullie toe komen zegt de Heer. Dan zal Ik de goede dingen doen die Ik jullie heb beloofd: dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen.”

Jeremia 28:10(BB)

Daniel wist ook, dat de zeventig  jaar bijna voorbij waren  en daarom bidt en smeekt hij zijn God om genade voor zijn volk. God hoort het gebed van Daniel, de rechtvaardige en stuurt zijn engel Gabriel naar hem toe.

“Toen jij begon te bidden, kreeg ik bevel, onmiddellijk te vertrekken om je het antwoord te vertellen, want de Heer houdt heel veel van jou.” Daniël 9:23(BB)

Wat een bemoediging! Wij mogen er zeker van zijn, dat God ook heel veel van ons houdt  en in Lucas 18:7 zegt Jezus zelf dat

“ God die rechtvaardig is zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen niet zal laten wachten.”

In het Nieuwe Testament worden we regelmatig aangespoord  om te bidden.

Efeziers 6 :18 “Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken”

1 Thessalonicenzen  5 : 17  “Bidt zonder ophouden”

 Paulus bidt altijd voor de gemeentes die hem zo na aan het hart liggen, en vraagt hen ook regelmatig om voor hem en zijn medewerkers te bidden. Wij worden opgeroepen om in de eerste plaats  voor onze geloofsgenoten te bidden, onze broers en zussen, niet alleen in Spanje en Nederland, maar wereldwijd en nu in het bijzonder in Oekraïne  en Rusland.  Laten we dat met volharding doen, in de wetenschap dat we een almachtige God hebben, die het hele wereldgebeuren in Zijn Hand houdt.

Gods Zegen!

Auguste van Vriesland