OVERDENKING 31-05-2020

JE NAASTE LIEFHEBBEN

Geliefde broeders en zusters, Gezegend Pinksteren!

Dit is Mijn gebod dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Johannes 15:12

Zodra David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam de krijgsoverste Abner hem mee en bracht hem bij Saul. Daar stond hij voor de koning en zijn zoon Jonathan, de troonopvolger en de krijgsoverste. Toen David geëindigd had tot Saul te spreken, vertelde wiens zoon hij was, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David, en Jonathan had hem lief als zichzelf. Hij zag dat de Geest van God op David was.

Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. 1 Samuel 18:3

Jonathan trok de mantel uit, die hij droeg en gaf die aan David, ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. 1 Samuel 18:4

In bijzijn van zijn vader, de koning en de krijgsoverste Abner had Jonathan zijn verbond met David gedaan. David, een nederige jongen, die geen eer voor zichzelf zocht, oprecht en alle eer geven aan de Levende God der slagorden van Israël. Jonathan, de kroonprins, de troonopvolger! Hij dacht helemaal niet aan zijn positie en zijn macht! Hij gaf alles over aan David, zijn mantel, koninklijke waardigheid, trok hij uit. Zijn wapenrusting, zijn macht en gezag en verwacht niets terug! Zo groot was zijn liefde voor David, een herders jongen.

Kunnen wij het ook doen, alles afstaan aan onze naaste, zonder na te denken hoeveel het ons kost en wat wij ervoor in de plaats terug zou krijgen? Zo spontaan? Jonathan betoonde zijn liefde voor David.

Jezus had ook Zijn liefde betoond aan ons, zijn schepping. Zo’n grote liefde had Jezus voor de mens dat

Hij Zichzelf ontledigd heeft (Zijn status en heerlijkheid vrijwillig afgelegd heeft) en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Filippenzen 2:7

David, een herdersjongen, verlaten door ouders (Psalm 27:10) en door zijn broers als onwaardig beschouwd, geen liefde van zijn familie gehad, werd aangenomen door de kroonprins als zijn eigen broer. God had hem een broer gegeven, die hem lief had als zichzelf. God, door Zijn volmaakte liefde, genas David van alle pijnlijke vernedering en afwijzingen. Geweldig! Dat is de manier hoe God werkt. Als we Hem gehoorzamen, in zeer weinig getrouw Hem dienen, geen eer en complimentjes of aandacht van mensen verwachten, maar met een rein en zuiver hart ons op Hem richten, zal Hij onze paden recht maken. God zal ons van al onze pijnlijke ervaringen van het verleden en alle bitterheden genezen. We hoeven niet te gaan naar een psycholoog of psychiater of professionele begeleiders. God is alwetend. Hij is onze Schepper. Hij heelt ons van al onze wonden. Er is niets te moeilijk voor God. Alle diep gewortelde bitterheid zal God ons ervan genezen. Dit zeg ik uit mijn eigen ervaringen. 

Veel mensen begrijpen dit stuk over de liefde tussen Jonathan en David verkeerd om de zonde die een gruwel in voor God te rechtvaardigen. Dat de liefde tussen Jonathan en David homosexualiteit was. Hun geweten zijn gebrandmerkt, dat ze geen verschil weten tussen liefde en sexualiteit.

Jezus zei: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is Godgericht zijn, God bij betrekken in alles! Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, direct daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mattheus 22:37-39

Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Door Zijn grote liefde voor God, Zijn Vader en voor de mens, Zijn schepping, wil Hij niet dat iemand voor altijd gescheiden wordt van God door de zonde, heeft in gehoorzaamheid aan Zijn Vader, Zichzelf geofferd aan het kruis om de mensen terug te brengen tot de oorspronkelijke staat, één zijn met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wat is het: je naaste liefhebben als jezelf? Jonathan had David lief als zichzelf. Kunnen we onze naasten liefhebben als onszelf? Elkaar liefhebben als zichzelf is een gebod van God en het volgt op het eerste gebod: God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Je kan alleen je naaste liefhebben als jezelf, als je God eerst met geheel je hart, je ziel en je verstand liefhebben. Je leven moet eerst GODgericht zijn! Dit is het gebod van God. Dat kunnen we niet omkeren, iets eraf halen of versoepelen. Als we eerst ons hart erop zetten God te zoeken en in alles één zijn met God, dan worden wij Godgericht en volgt van zelf de liefde voor de naaste als jezelf. Zolang je nog Ikgericht bent kan je nog niet zeggen dat je God liefhebt met geheel je hart en geheel je ziel en geheel je verstand en je naaste liefhebt als jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf betekent niet: eerst ik dan mijn naaste, maar zoals we de voorbeelden van Jonathan en Jezus gezien hebben, dat ze zonder te denken aan hun eigen welzijn, eigen status en positie, hun eigen roem en veiligheid, gaven ze zich volledig over voor het welzijn van hun naaste. Dat is je naaste liefhebben als jezelf. Jonathan wist dat Gods Geest op David was en hij wist dat David de koning zal worden.

in 1 Smuel 20 lezen we, toen David moest vluchten voor Saul, had Jonathan hem opgezocht bij zijn schuilplaats en daar hun verbond steviger bevestigd zei Jonathan tegen David: De Here moge met u zijn, zoals Hij met mijn vader geweest is (hij wist dat de Heilige Geest zijn vader heeft verlaten en dat God David gekozen had als de toekomstige koning).

Zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, de goedgunstigheid de Heren betonen, zodat ik niet sterf? Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken, ook dan niet, als de Here alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Toen sloot Jonathan dit verbond met David: De Here zal het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, want hij had hem lief als zichzelf. 1 Samuel 20:14-17.

en in 1 Samuel 23 lezen we dat Jonathan weer David ging opzoeken in zijn schuilplaats in de plaats Choresa. Hij was verdrietig doordat zijn vader vastbesloten had om David te vermoorden.

Jonathan versterkte zijn vertrouwen op God. Hij zeide tot David Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israel  zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. 1 Samuel 23:17. 

Hierop sloten beiden een verbond voor het aangezicht van de Here. Jonathan, de troonopvolger, had vrijwillig zijn plaats afgestaan voor David, door zijn liefde voor David had hij geen haat of jaloersheid tegenover David. Hij had gezien en geaccepteerd de keuze van God voor David. Saul had ook gezien dat God David had gekozen om hem te vervangen. Dit was de persoon die Samuel in het tweede jaar van zijn regering al over geprofeteerd had, de man naar Gods hart, maar Saul probeerde met alle geweld Gods plan te verhinderen door hem te doden, vanaf het begin dat hij inzag dat de Geest Gods op David was en God was altijd met hem in alles wat hij ondernam werd hij gezegend. Voor Jonathan was het erg moeilijk; aan de ene kant zijn vader, die hij zeer liefhad en de andere kant David die hij ook zeer liefhad als zichzelf, zijn aangenomen jongere broer. Maar Jonathan koos voor David. 

In vers 16 lezen we: Hij versterkte zijn vertrouwen op God. Jonathan was heel anders dan zijn vader. Saul was Ikgericht. Jonathan zou een goede, Godvrezende koning zijn, maar door de ongehoorzaamheid van zijn vader had God de koningschap van Saul en zijn nakomelingen weggehaald. Saul had het plan van God voor hem en zijn nakomelingen teniet gedaan. Jonathan accepteerde met geheel zijn hart wat God gedaan had.

Voordat Jezus terugging naar Zijn Vader heeft hij zeer belangrijke boodschap aan Zijn discipelen en ook voor ons gegeven:

Gelijk Mijn Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde. Indien gij Mijn Woorden bewaart, zult gij in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vader bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Johannes 15:9, 10, 12.

En Jezus herhaalde weer in

Johannes 15:17: Dit gebied IK u, dat gij elkander liefhebt.

Het is een gebod. Broeders en zusters, zolang we in ons denken en onze handelingen en spontane reacties eerst rekening houden met onszelf en onze welzijn, dan zijn we ikgericht. We zijn allemaal in de school van de Heilige Geest. We willen groeien naar de volwassenheid in Jezus zodat het gebod van Jezus in ons leven zichtbaar wordt en de wereld kan zien dat wij discipelen van Jezus zijn. Daarom is deze tijd van afzondering, minder activiteiten, een goede tijd die God aan ons heeft gegeven om onszelf te onderzoeken, tot bezinning komen en in nederigheid ons hart geheel richten tot God en ons laten vormen door de Heilige Geest zodat we gevormd worden om God te gehoorzamen en Zijn gebod naleven

A M E N

De Here zegene u allen

Edith V.