OVERDENKING 12-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Vandaag is de Grote Dag! De OPSTANDING van de Here Jezus Christus uit de doden! De duivel, de dood en het dodenrijk is verslagen door onze Here Jezus Christus!

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen GEZEGEVIERD. Kol 2:15.

Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk Openbaring 1:8

De dood is verzwolgen in de overwinning (De dood is opgeslokt door de overwinning).

Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel?. Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus . 1 Korinthiërs 15:55,57. Amen!

Jezus heeft de weg geopend tot de Vader. Hij heeft het Plan van Zijn Vader volbracht, opdat een ieder die in Hem geloof, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft (Joh. 3:16).

En wat is het eeuwig leven?  Dat we straks in de hemel komen? Bent u bekeerd om niet naar de hel te gaan, maar naar de hemel? Is het daarom? Als dat uw doel is dan zal u nooit verder gaan in uw leven met God. Is dat het doel van het offer van onze Here Jezus Christus? Iedereen leeft na deze aardse leven in eeuwigheid, met God of gescheiden van God. Vóór de zondeval leefden Adam en Eva eeuwig. Er was geen dood. Wat is het eeuwig leven dat eist het offer van het Lam van God? Ik zou graag willen horen dat de sprekers, wanneer ze de boodschap brengen over het eeuwig leven, de mensen niet alleen maar verwijzen naar hel en hemel. Als je je leven aan Jezus geeft ga je naar de hemel anders ga je naar de hel. Omdat de Zoon de Vader zo liefheeft en kent het Hart van Zijn Vader, hoeveel Hij van de mens houdt en Jezus zelf ook de mensen zeer liefheeft en wil niet dat iemand verloren gaat maar dat allen behouden wordt, heeft Jezus Zichzelf vrijwillig gegeven om geofferd te worden, zodat de Vader weer gemeenschap heeft met de mens als voor de zondeval. Dus het eeuwig leven is niet straks, maar het begint nu, zodra je in Jezus de Zoon van God belijdt en gelooft. Dat is het doel van Zijn komst hier op aarde. De hechte gemeenschap van de mens, de kroonschepping van God, met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te herstellen. De verzoening van God de Vader met de mens. Dat bewijst hoe groot de liefde van God de Vader is voor ons. 

Jezus zegt: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de Enige, Waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden heeft. Johannes 17:3.

De mensen terugbrengen naar de oorspronkelijke staat, het doel van de schepping van de mens, dat is het intieme gemeenschap met zijn Schepper, nu, om te genieten van Zijn aanwezigheid en Zijn heerlijkheid. Het is een plezier voor God om te gaan met de mens, Zijn kroonschepping. God heeft behagen in ons. Voordat God de mens schiep heeft Hij alles klaar voor de mens. Na de schepping van de mens, zag God alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zéér goed! Volmaakt! God heeft er plezier in. Kunt u het voorstellen hoe het hart van onze liefdevolle Vader is? En hoe Hij  met vreugde omging met Adam en Eva? Dit is wat de duivel door zijn jaloersheid, heeft kapot gemaakt. Daarom heeft Pauls de gelovigen nadrukkelijk vermaand om ons behoudenis te bewerken met vreze en beven, ernstig omgaan met onze redding. 

Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld.               Filippenzen 2:15.

Ons leven hier op aarde als kinderen van God, die gekocht en betaald zijn door Jezus Christus is om God te verheerlijken door te verblijven en te genieten, dat is één zijn met Hem en als getuigen (als lichtende sterren) van Hem in deze wereld.

Daarom mijn broeders en zusters, laten we in deze tijd van afzondering, onze tijd gebruiken om met onze Vader en onze Here Jezus te zijn, zodat we mogen weten wat Gods Plan voor ons is, terwijl we hier op aarde leven, wachtende op Zijn komst. 

Jezus zegt: Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij, om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Openbaring 22:12

Amen

Edith V