OVERDENKING 05-01-2022

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. Efeze 1:3-5.

Het Nieuwe jaar openen met Goede voornemens is een goede standpunt. Een nieuw begin.

Wat is uw goede voornemens voor dit Nieuwe jaar? Veel mensen denken aan het verbeteren van hun manier van leven, zoals gezond eten, meer ontspanning, meer fitnessen om je gezondheid op peil te houden vooral met deze pandemie. Iedereen richt zich naar een beter leven.

Wat zijn onze goede voornemens als gelovigen, kinderen van God en burgers van het Koninkrijk van God?.

Volgens bovenstaande tekst heeft God de Vader in Christus, ons vóór de grondlegging der wereld uitverkoren en heeft ons gezegend met allerlei zegen die er zijn in de hemelse gewesten. Hij heeft ons ook voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus. Onze liefdevolle Vader heeft alles voor ons klaar en Jezus heeft alles volbracht aan het kruis. Nu kunnen we met vrijmoedigheid tot de troon van God naderen en genieten van alle voorzieningen en zegeningen in de hemelse gewesten.

Als u de voorzieningen en de zegeningen die God van te voren klaar heeft voor ons nog niet volledig ervaren in uw leven, stel ik u voor om dit jaar te beginnen met de goede voornemens, je te richten naar het doel die God heeft voor u en elk kind van Hem. Laten we beginnen met

I Ons dagelijks voeden met het Woord van God, zodat we volwassen in geloof worden en kunnen onderscheiden wanneer het op aan komt. (Hebreeën. 5:14).

Jezus zegt: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Mattheus 4:4.

Daarom is het goed om dagelijks gevoed te worden met het Woord van God. Als we eten, dan moeten we goed kauwen, want door goed te kauwen wordt het eten goed vermengd met de enzymen in de speeksels en wordt de vitaminen en goede sappen omgezet om goed opgenomen te worden in het bloed. Zo ook met het eten van het Woord van God. Goed kauwen door erop te mediteren. Mediteren in oosterse godsdiensten is je ziel leeg maken en dan kan de boze plaats nemen. Het mediteren van Gods Woord is ons vullen met het Woord en overpeinzen. Het Woord wordt als het ware gekauwd en vermengd met de Heilige Geest en brengt veranderingen en groei in je geloof en vernieuwing van je denken dat je kunt onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen12:2).

II Dagelijks gemeenschap houden met God in gebed.

Hebreeën 11:6: Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is (bestaat), en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus. Romeinen 10:17. So faith comes from hearing, that is, hearing the Good News about Christ. (NLT).

Wat je elke dag het meest hoort dat is het die je geloof bouwt. De duivel is bang als we geloven in God daarom gaat hij allerlei dingen doen om ons gehoor te vullen zodat we meer in zijn leugens geloven en zo twijfelen aan Gods Woord. Wat u dagelijks hoort daar gelooft u in. Daarom is het van groot belang om je dagelijks te voeden met het Woord van God en gemeenschap te hebben met God in gebed. Communiceren met God, luisteren naar God. God praat altijd met ons, maar we horen vaak Zijn stem niet. Leer om naar Gods stem te luisteren. Jezus zegt: Mijn schapen kennen mijn stem. Als we God kennen dan zullen we ook Gods stem horen en kennen en weten we wat Gods plan is met ons leven. Jezus toen Hij op aarde was, deed Hij Zijn bediening als mens, maar Hij heeft dagelijks een hechte band met Zijn Vader. Jezus zegt:

Ik en de Vader zijn Één Johannes 10:30.

Jezus gebiedt ons ook om in Hem te blijven.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:4,5.

Dit is een ernstig Woord van Jezus voor ons: Blijf in Mij! Zonder Mij kunt u niets doen! Daarom moet dagelijks gemeenschap met God en Jezus Christus  een prioriteit zijn in het leven van een kind van God.

III Voortdurende gemeenschap met Gods gemeente waar God je geplaatst heeft, het Lichaam van Christus.

Hebreeën 10:25: Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

De gemeente is het Lichaam van Christus en elk lid heeft zijn plaats erin. Het lichaam van Christus wordt gevoed door Christus met Zijn Woord zodat het lichaam kan groeien naar het doel van de roeping van de gemeente. Elk gemeente heeft een roeping van God.

IV Blijven in het onderwijs en de prediking van het Woord van God die God aan de gemeente geeft door de bedieningen die Jezus heeft gegeven aan Zijn Gemeente.

Efeze 4:11-12:En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus.

Kolossenzen 1:28: Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.

V Gehoorzaam aan de stem van de Heilige Geest.

Weest daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Jakobus 1:22

 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:6

Jezus heeft in gehoorzaamheid aan God de Vader gewandeld hier op aarde.

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. Hebreeën 5:8

In gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. Fillipenzen.2:8

VI Deel regelmatig je geloof en het Evangelie met anderen.

God heeft ons overvloedig toegerust met Zijn leven en alle geestelijke gaven. Het is niet alleen voor jezelf maar ook om het verder door te geven aan anderen die God nog niet kent. Zo vervul je de opdracht van Jezus voor al Zijn kinderen.

VII Geestelijke reiniging.

Onderzoek jezelf en blijf in eenheid met de Heer. Als we in overtreding gevallen zijn of in onenigheid met elkaar dan zegt het Woord van God:

1 Johannes 1:9: Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden.

Jacobus 5:16 Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Laten we dit nieuwe jaar beginnen met onze goede voornemen: Een Nieuw begin met Jezus.

De Heere zegene u

Edith Visser