OVERDENKING 08-10-2020

STAAN OP DE BELOFTEN VAN GOD.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus, 

Ik wil graag met u delen wat ik van de Here ontvangen heb, tot opbouw van mijn geloof, in de hoop dat het ook tot zegen en opbouw van uw geloof mag zijn. In de laatste overdenking van maand augustus heb ik over de Beloften van God, dat God, door Zijn goddelijke kracht, ons alles heeft gegeven, wat tot leven en godsvrucht strekt, door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid en macht 2 Petrus 1:3.

Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte  in de wereld heerst. 2Petrus1 vers 4.

God heeft alle voorzieningen klaar voor ons, Zijn kinderen, burgers van Zijn koninkrijk, om te leven en werken hier op aarde, wachtende op Zijn komst. Alles is volbracht door Zijn Zoon Jezus Christus.

Romeinen 8:32: Hoe zal Hij (God), die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

In Efeziërs 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Vers 13 zegt dat toen we tot geloof kwamen, dat God ons verzegeld heeft met de Heilige Geest der belofte.

2 Korinthiërs 1:22 zegt dat God Zijn zegel op ons gedrukt heeft en de Geest tot onderpand (borg, garantie) in onze harten gegeven heeft.

Die ook Zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft 2 Korinthiërs 1:22

Romeinen 8:11 zegt dat de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt woont in ons.  Krachtig!! Deze kracht van God, heeft God in ons geplaatst zodat we stand kunnen houden tegen de druk (pres) van buitenaf. We zijn Gods kinderen, God heeft de Geest zijns Zoon uitgezonden in onze harten die roept: Abba, Vader

Galaten 4:6: en dat gij zonen zijt- God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.

Hij heeft Zijn Heilige Geest klaar voor iedereen om gedoopt te worden, zodat de kracht van de Heilige Geest ons omhult.

Handelingen 1:8a: maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.

Van binnen en van buiten zijn we dan bedekt met de kracht van God tegen alle aanvallen van de boze. God heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort

Romeinen 5:5: en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

opdat we de mensen kunnen liefhebben met de liefde van God en bewogenheid hebben voor alle mensen, zoals Jezus Christus zonder aanzien des persoon en zo ook iedereen van harte kunnen vergeven.

God heeft ons de mate van het geloof van Jezus Christus aan ons gegeven (Romeinen 12:3). Niet een mate, maar iedereen gelijk, de mate van het geloof van Jezus. Onze geloof is zwak, beïnvloedt door de zintuigen en omgeving, maar het geloof van Jezus in ons wedergeboren geest, onze nieuwe mens staat vast. Geloof die bergen kan verzetten.  Galaten 2:6 SV:  geloof van Jezus Christus.

God heeft alles klaar voor ons, geplant in de nieuwgeboren geest van ons: 

de Goddelijke kracht, de Heilige Geest, de Agape liefde, het geloof van Jezus Christus en van daaruit (de nieuwe mens) moeten we handelen om de beloften van God waar te maken in ons leven. Nu is het aan ons om deze voorzieningen aan te nemen en gebruiken.

STAANDE OP DE BELOFTEN VAN GOD, hoe doen we dat?

Paulus zegt in

2 Korinthiërs 1:20: Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem (Jezus) is het: JA, daarom is ook door (via) Hem (Jezus) het: AMEN, tot eer van God, door ons.

Allereerst dienen we te verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste of in tegenwoordigheid van God. Niet op visite, niet alleen als we problemen hebben of ziekte ed., maar wonen, constant bij Hem en met Hem praten en overleggen, luisteren naar God. Jezus zegt in Johannes 15 dat we in Hem moeten blijven als de rank aan de wijnstok. Door te blijven in hechte relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zullen we in staat zijn vanuit onze wedergeboren geest, onze nieuwe mens te leven. Dat is de wil van God dat we leven vanuit onze wedergeboren nieuwe mens, laten leiden door de Heilige Geest die in ons woont.

Galaten 5:16: Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Jezus zegt: Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wenst en het zal u geschieden. Johannes 15:7

Het kanaal van Gods beloften staat open voor elk kind van God. Waarom het niet doorstroomt in ons leven, waarom de beloften niet werkt in ons, moeten we onszelf onderzoeken naar de stenen die het kanaal verstopt houden.

Enkele voorbeelden: Onvergevend gezindheid.  Een grote blokkade.

Jezus zegt wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. Marcus 11:25, 26.

Dit zijn de woorden van Jezus zelf. 

In Kolossenzen 3:13: Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Volgende steen: Paulus zegt dat ons spreken moet niet zijn ja en neen! Twijfelachtig, leugenachtig!

2 Korinthiërs 1:18-19: Bij de trouw van God: ons spreken tot u is niet: ja en neen!. Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timoteüs, was niet: ja en neen, maar in Hem was het: ja.

Jezus zegt in

Mattheüs 5:37: Laat het ja, dat gij zegt ja zijn en het neen, neen zijn; wat daar bovenuit gaat is uit de boze.

Als we gewend zijn ons niet te houden aan de waarheid, onze ja niet altijd echt ja zijn, dan zullen we het ook ervaren in onze bedieningen. Het oude leven zal altijd proberen de overhand te nemen en ons in twijfel brengen en kunnen we niet volledig werken vanuit onze nieuwe mens, waar God alles daar geplant heeft. Wees eerlijk en oprecht. 

Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig Psalm 112:4

Jezus zegt in

Lukas 16:10: Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.

Dit is de principe van God. We kunnen het niet omkeren. De kleine dingen verachten, onbelangrijk vinden, denkende dat we dan de grote dingen kunnen volbrengen. Laten we dagelijks ons beoefenen in kleine dingen getrouw zijn, alles doen met onze ogen op Hem gericht houden dan zal Hij ons grote dingen toevertrouwen. Alles wat je doet, doet het van harte als voor de Here, niet voor de mens. Bedenk dat waar je ook bent of gaat, wat je ook doet en zegt, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is in jou, hou altijd rekening mee. Als we deze stenen uitwerpen dan zal het kanaal van de beloften en voorzieningen van God doorstromen en kunnen we STAAN OP DE BELOFTEN VAN GOD en zien het gebeuren in ons leven.

En we moeten de beloften die we toepassen in ons leven en bedieningen uitspreken, belijden met je mond.

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis Romeinen 10:10

Het luid uitspreken van het Woord van God brengt kracht, dat galmt in de hemelse gewesten en het is een daad van geloof. Laat de woorden van LEVEN uit onze mond komen.

Spreuken 18:21: Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. 

De woorden die wij uitspreken hebben macht! Laten we daarom de beloften van God proclameren, uitspreken, dat zijn woorden die Leven brengt. Laten we nu  samen dit in de praktijk brengen. Elke dag proclameer de belofte van God, hardop uitspreken, dan groeit je geloof, je geloof wordt actiever, en zonder dat je merkt sta je krachtig in geloof en kan je bergen verzetten! Laten we het doen broeders en zusters, vooral in deze tijd dan zal je de uitwerking ervaren in je leven, alle vrees en angst zal wijken!! STAANDE OP DE BELOFTEN VAN GOD! 

A M E N

God zegene u allen

Edith V.