OVERDENKING 30-08-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus, Ik wil vandaag met u delen over

GODS BELOFTEN.

We leven in een tijd waarin overal in de hele wereld onrust en spanningen heerst. Mensen leven in angst en vrees voor wat er gaande is en onzeker voor de toekomst, vooral nu met deze corona virus, waar er nog steeds geen vaccine of middelen gevonden is om het te bestrijden. De mensen en vele kinderen Gods leven in spanning, onder een zware druk. 

Ik wil graag met u delen hoe we in deze tijd kunnen leven boven al deze druk van het leven. God, onze Schepper en liefdevolle Vader weet allang van te voren wat er zal gebeuren in de toekomst en Hij heeft alle voorzieningen klaar voor Zijn kinderen om te gebruiken. 

Zoals u weet, God heeft heel kleine slak visjes geschapen, die diep op de bodem van de oceaan leven. De druk buiten hun lichaam is ca 1000 keer groter vanaf de oppervlakte, maar ze kunnen rustig leven. Ze noemen dat ook wel de stofzuigers, want ze houden de bodem schoon. Hun lichaam is kleverig, flexibel en ze stralen ook lichtjes zodat de bodem verlicht wordt. Ondanks de grote druk van buitenaf kunnen ze leven, omdat God hen van binnen ook bepaalde kracht geeft en die kleverige, flexibel lichaam maakt dat ze tegen de druk kan leven onder een temperatuur van bijna om het vriespunt.

Wij zijn kroonschepping van God. God heeft ons bijna goddelijk geschapen, bestand tegen de druk van deze duistere wereld. Maar dan zegt u, dat merk ik niet en velen raken overspannen, slapeloze nachten, agressief gedrag, prikkelbaar want wanneer komt er een einde aan de situaties? Petrus zegt in

2 Petrus 1:3,4: Zijn goddelijke kracht immers heeft ons smet alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij, daar door deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door begeerte in de wereld heerst.

Geweldig! God heeft alles klaar voor ons. Door geloof in Jezus Christus en Hem aangenomen als onze Redder en Verlosser, zijn wij kinderen van God geworden. We zijn verzegeld met de Heilige Geest en de Drie-enig God woont in ons met Zijn goddelijke kracht met alles wat nodig is voor ons om te leven in Hem in deze wereld. Dit moeten we ermee in praktijk of in werking stellen, maar hoe? Door de kennis van Hem. Door intieme relatie met Hem, die ons geroepen heeft; dat is onze liefdevolle Vader en Jezus Christus en de Heilige Geest die in ons woont. Door de intieme relatie met onze Schepper en Verlosser, onze Vader, gaat de voorraadkast met alle kostbare en zeer grote beloften open voor ons.

Dus allereerst hebben we de kracht van God in ons. Die moet in werking gesteld worden. Deze kracht is ver boven de kracht van buiten ons; deze kracht is onbeperkt. Om het in werking te stelleen moet je verbonden blijven met de KRACHT BRON en dat kan alleen door in relatie te blijven met de BRON. Deze kracht zet ons vrij van alle gebondenheden, zwakheden, vrees, angst, onzekerheid. Jezus zegt: 

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Marcus 9:23

David zei in:

Psalm 108:14: met God zullen we krachtige daden doen. Hij zal onze tegenstanders vertrappen.

Filippenzen 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

De bijbel zegt alles kunnen we doen door Jezus Christus die ons Zijn kracht geeft. Gods kracht is onbegrensd. Het zet je vrij. Het werkt in je leven op het moment dat je tot bekering komt. Dat je de kracht niet hebt of niet voelt komt omdat je niet vast verbonden bent met de Bron Jezus Christus. De kracht van God is geopend. Door kennis van Hem, relatie met Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht (2 Petrus 1:3).

De eerste wat God klaar heeft voor Zijn kinderen is Zijn kracht.

De tweede is in 2 Petrus 1:4: dat zijn Zijn Beloften

Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd 2 Petrus 1:4a

Petrus zegt, je hebt de goddelijke kracht, door deze zijn wij met kostbare, zeer grote beloften begiftigd. Geweldig! Kostbaar! We weten dat goud kostbaar metaal is. Het kan niet door vuur vernietigd worden, niet door lucht, niet door tijd. Het is flexibel, gaat niet makkelijk kapot, is buigzaam. Daarom als we lezen in Exodus dat de verzoendeksel en de 2 cherubs in één geheel gemaakt is van zuiver goud. Maar de beloften Gods zijn kostbaarder dan vergankelijk goud en ze zijn zeer (buitengewoon) groot, betekent machtig, krachtig! Is het niet geweldig? Het is nodig om hierop te focussen, dan beseffen we hoe Almachtig en oneindig liefdevol onze Vader is voor Zijn kinderen.

1. Gods beloften zijn niet te berekenen. Niemand kan de beloften Gods volledig tellen. Als je wilt horen wat God in petto heeft voor jou, als je wilt weten wat onze liefdevolle Vader heeft voor ons, open Zijn geschreven Woord (Bijbel), daar staat ales klaar voor je.

2. De tweede reden waarom je erop moet focussen is: ze zijn onfeilbaar. Gods beloften zijn buitengewoon. omdat ze altijd waar zijn.

2 Corinthiërs 1:20: Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het JA; daarom is ook door Hem het AMEN, tot eer van God door ons.

De bijbel zegt voor elk van Gods belofte is JA in Christus. Dat is een enorm woord. Met andere woorden: God, U hebt ons nooit verlaten of nooit in de steek gelaten en alle dingen werken voor ons welzijn. En God zegt: JA! En wij zeggen: AMEN!

3. Ze zijn altijd beschikbaar voor ons. Alle beloften Gods zijn beschikbaar voor al Zijn kinderen. Maar dan zeg je: waarom werkt het niet bij mij? Waarom leef ik onder zoveel spanningen, vrees, angst, overspanning, agressief, slapeloze nachten? Het antwoord lezen we al in de tekst boven. Kent u Hem persoonlijk? Hebt u relatie met uw liefdevolle Vader en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest? We moeten eerlijk in ons zelf kijken. Zijn we vast verbonden met de Bron? Dit is het geheim.

4. Je hebt Gods doel. Wat is God aan het doen in je leven? Waarom voorziet God ons met Zijn goddelijke kracht en Zijn beloften? Omdat Hij iets in je leven wil doen. Hij heeft een doel voor jou. 

Petrus zegt in 2 Petrus 1:4: door deze (zijn goddelijke kracht) zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst.

Zijn goddelijke kracht heeft aan ons gegeven alle dingen dat betrekking hebben op het leven en godsvrucht en door deze dingen mogen we deelgenoten zijn van Zijn goddelijke natuur en zo ontkomen we aan het verderf, de zonde, dat door de begeerte in de wereld heerst. De wereld waarin wij nu leven, is niet meer de wereld die in staat is positieve dingen in ons even over te brengen. Het is niet meer langer de wereld die waarde hecht aan deugdzaamheid, die waarde hecht aan goedheid. De bijbel zegt, er komt een tijd wanneer men kwaad goed zegt en goed kwaad. We zijn nu in deze tijd en alles wat je moet doen is WAAKT!

Daarom is het ook tijd voor ons, kinderen van God om vast te verbonden blijven in intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest opdat je de druk van buiten kan weerstaan.

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen 2 Petrus 1:10

A M E N

God zegene u allen

Edith V.