OVERDENKING 18-08-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

Zoals ik eerder aan u allen heb gezegd dat, wanneer ik een boodschap van onze liefdevolle Vader ontvangen heb, ik het met u allen zal delen, zo wil ik het volgende met u delen.

MIJN NAAM IS IK BEN.

Vele mensen zeggen: Ik weet wie Jezus is. Maar kent u JEZUS wel? Hij is meer dan een man, Hij is meer dan een martelaar. Nooit noemde Hij zichzelf priester, prediker, bisschop, geestelijke enz. Het verdiepen over wie Jezus is in het Nieuwe Testament laat ons zien dat Hij meer is dan een gewone mens. Hij is bekend met alles en Hij verlangt dat je Hem meer kent door een intieme relatie met Hem te hebben.

Ontdek hoe je leven zal overlopen wanneer Jezus je Heer en Redder die zoveel van je houdt, de eerste plaats neemt in je leven door een intieme relatie te houden met Hem. Jezus zegt: Mijn naam is IK BEN. De Here Jezus leeft NU, in het eeuwige heden. 

IK BEN spreekt van het zelfbestaan van Jezus. Het spreekt van het feit dat Hij is de altijd aanwezige (eeuwig present). Er is nooit iemand geweest zoals Hij noch zal er iemand zijn. Om Hem te kennen, heeft onze Almachtige God in Zijn Wijsheid ons een aantal beeldspraken om ons te helpen begrijpen wie JEZUS is. In Johannes 6 zegt Jezus:

IK BEN HET BROOD DES LEVENS. Johannes 6:35a

Deze uitspraak komt in verband met de spijziging van 5000. De mensen aan wie Jezus die dag zei: Ik ben het brood des levens, hebben in hun gedachten dat Jezus de nieuwe Mozes die gekomen is om hun te voorzien van manna voor hen elke dag. Maar Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het Brood van God is Hij, die uit de hemel komt en geeft leven aan de wereld. Johannes 6:32, 33.

Ze begrepen niet wat Jezus ermee bedoelde, want ze bleven in de fysieke wereld.

Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood Johannes 6:34

Jezus was over het geestelijk brood aan het praten en Hij was aan het uitleggen dat Hij dat Brood was.

Johannes 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des Levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.

Kent u Jezus? Is Hij uw Brood des Levens? Jezus is het belangrijkste  levensonderhoud, HET BROOD DES LEVENS. Hij is de kern van het levensonderhoud. Daarom  zei Hij in 

Mattheus 6:33: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en al Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

De volgende zegt Jezus:

IK BEN HET LICHT DER WERELD, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des Levens hebben. Johannes 8:12

Deze uitspraak had de Here Jezus gezegd nadat Hij tegen de overspelige vrouw gezegd had: ga en zondigt niet meer. Hij zei: Ik ben het Licht der wereld, als je Mij volgt zal je niet gevangen blijven in de duisternis. En Jezus zei ook tegen elk kind van Hem die tot het Licht is gekomen: Gij zijt het licht der wereld. Zijn wij het licht der wereld? Ja, maar we zijn geen bron van het licht. Jezus is het Licht, de bron en wij zijn de reflectoren van het Licht. Net als de zon en de maan. De zon is de bron, de maan niet; de maan reflecteert het licht die ze ontvangen heeft van de zon. Hoe kan je het Licht reflecteren? Blijf verbonden met de Licht Bron, Jezus Christus. God wil schone en reine reflectoren. Zorg dat je reflector helder schijnt door het altijd schoon te poetsen met de schoonmaak middel dat is het WOORD VAN GOD. Jezus roept Zijn kinderen op om lichten te zijn in deze duistere wereld.

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheus 5:16

Onze goede werken zijn: kinderen Gods die gebonden zijn door geest van angst en vrees, geest van lafhartigheid, wakker schudden uit hun roes en eruit trekken. Jezus is overwinnaar en met Hem zijn we meer dan overwinnaars!! Bent u de reflector van het Licht der wereld?

Jezus zegt: IK BEN DE DEUR der schapen. Johannes 10:7

Ik ben de deur, als iemand door Mij binnenkomt, zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10:9, 10

Kunnen we het voorstellen? Jezus zei: Ik ben de deur. De herder bracht de schapen bij elkaar in de schaapskooi ’s nachts. Hij kende elke schaap en gaf hen ieder een naam. Als de schapen al in de kooi waren, ging de herder bij de opening liggen met zijn staf en zijn stok. En geen schaap kon in en uitgaan. Zo bleven ze veilig en niemand kon in de kooi komen want de herder ligt in de opening. Hij is de deur. En Jezus zegt: IK BEN DE DEUR. Je kan alleen door Mij binnenkomen.

En de volgende IK BEN is:

IK BEN DE GOEDE HERDER. Aantal dingen die de bijbel ons leert van de herder is: 

Hij houdt van zijn schapen. Hij heeft een soort relatie met zijn schapen. De herder gaf de schapen elk een naam en noemde hen bij de naam. Wanneer ze terugkwamen worden ze geteld. De schapen zijn de enige dier die totaal hulpeloos is zonder herder. Wij zijn schapen en hebben een herder nodig. Zonder de herder zijn wij hulpeloos, zijn wij een prooi voor de vijand. De Goede Herder houdt van zijn schapen en Hij leidt zijn schapen. Hoevelen van ons weten niet wat je moet doen in dit leven, daarom hebben we de Goede Herder nodig. Laten daarom onze ogen altijd gericht zijn op Hem, zodat we altijd op de goede weg blijven. David heeft de mooie Psalm 23 geschreven. Hij zelf was een herder; hij wist hoe een herder was. Hij zette zijn leven in voor zijn schapen. David was toen nog een tiener, maar hij was zelf een goede herder voor zijn schapen. Als hij niet van zijn schapen hield en hen niet goed verzorgde dan zou hij de Psalm 23 niet kunnen schrijven en God zijn herder noemde. Geweldig! David schreef:

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mijn nederliggen aan grazige weiden. Psalm 23:1,2

Vers 4: zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij, Here, zijt bij mij.

Geweldig! Dat is vertrouwen hebben in de Goede Herder. Dat komt door de intieme relatie meet de Goede Herder. Hoe staat het met je? Bevindt je je in een dal van diepe duisternis door corona virus? Is alles zwart voor je ogen, geen uitzicht? Bent u dicht bij de Goede Herder? Wees eerlijk  tegenover God en tegenover jezelf. Als je bevreesd en angstig bent en ‘voorzichtig’ voor de besmetting bent, sta je dichtbij de Goede Herder of ben je afgedwaald, ver van Hem? Kom dan terug tot de Goede Herder en je zult de vrede en rust vinden aan Zijn borst.

De Goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Johannes 10:15: Jezus zegt: Ik zet mijn leven in voor mijn schapen.

Johannes 10:17: Ik leg mijn leven af om het weder te nemen.

Johannes 10:18: Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen.

De dood van onze Here is vrijwillig. Niemand nam Zijn leven af, omdat niemand heeft de autoriteit of de macht om het te doen. De Goede Herder, de Zoon van God heeft vrijwillig en gewillig uit eigen wil en uit liefde zijn leven afgelegd voor jou en mij. Hij is de Goede Herder en de bijbel zegt omdat de Here is mijn Herder, ik heb alle wat ik nodig heb. Ik heb niets te vrezen.

A M E N

God zegene u allen

Edith V.