OVERDENKING 12-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus,

We zijn nog in het onderwerp GODS LIEFDE VOOR JOU en vandaag  willen we samen over

GODS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Paulus schreef in 

Efeziërs 3:17-19: opdat Christus door het geloof in  uw harten woning make. Geworteld en gegrond (standvastig) in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten (te beseffen) hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Je kan alleen vervuld zijn met de volheid van God, als je door de openbaring van de Heilige Geest tot erkentenis komt (kunt vatten) hoe groot de liefde van God en Jezus Christus is, die alle kennis te boven gaat. God heeft vanaf het begin van lock down, door de overdenkingen heen, aan ons geopenbaard Zijn grote, ondoorgrondelijke liefde en Zijn hartsverlangen, zodat wij Hem persoonlijk kennen door intieme relatie met God en Zijn grote, onvoorwaardelijke liefde voor de mens kunnen begrijpen en zo God met geheel ons hart en geheel ons ziel en geheel ons verstand kunnen liefhebben en onze naasten als onszelf.

God had Abraham geroepen en uitgekozen om Zijn grote plan voor de wereld te volvoeren. Hij had een verbond met Abraham gesloten. Hoe was het leven van Abraham? We lezen in Genesis hoe Abraham was. Hij had tweemaal gelogen dat Sara, zijn vrouw was om zichzelf te beschermen. Hij had naar Sara geluisterd en met Hagar een nakomeling verwekt, denkende hiermee de belofte van God te laten vervullen en het gevolg beleven we tot op de huidige dag, wordt een last voor Israël.  Stap voor stap leidde God Abraham, totdat hij God volledig kende en in Hem geloofde en vertrouwde met zijn ganse hart. Totdat hij de stap kon nemen om zijn zoon te offeren, in geloof dat God hem kan opwekken. God had David gekozen en een eeuwig verbond met hem gesloten. We weten hoe David was, hij had overspel gepleegd, hij had de man van Bathseba laten vermoorden. Veel problemen in zijn gezin. God zag zijn hart en zijn liefde voor God. Hier zien we de onvoorwaardelijke liefde van God. Liefde die niet gebaseerd is op onze werken, onze daden, hoe goed we zijn. God ziet het hart aan. Voor de geboorte van David zag God al de goede zaad in hem, daarom zei God, hij is een man naar Gods hart. Jezus heeft alles volbracht voordat we geboren zijn. Hij was tot zonde gemaakt om de wereld te redden.

Romeinen 5:6: Zo zeker, als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen (mensen die niet in God geloven, die leven zonder God) is gestorven. 

Jezus heeft alles volbracht vóór dat we Hem kennen.

Romeinen 5:9, 10: Veel méér dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn, want als wij, toen wij nog vijanden (zondaren) waren, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons (het offer van Jezus aan het kruis), zullen wij veel méér, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij (Jezus) leeft.

Geweldig, grote, onvoorwaardelijke liefde van God. Jezus heeft alles volbracht aan het kruis, de weg om terug te keren tot God is geopend.

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij Johannes 14:6

Willen we de onvoorwaardelijke liefde van God beantwoorden, dan moeten we in Zijn Zoon geloven en Hem accepteren als onze Redder en Verlosser. Er zijn geen andere wegen. Door de onvoorwaardelijke liefde van God zijn we kinderen van God geworden. We hebben niets verdiend. We waren

eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen. 1 Petrus 2:10

Nu behoren we tot

een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbare licht. 1 Petrus 2:9

We nemen het met blijdschap aan, maar vergeten de opdracht die erbij hoort: om de grote daden van Hem te verkondigen, die u uit de duisternis heeft geroepen.

Door de onvoorwaardelijke liefde van God, zijn wij door Zijn Zoon, Jezus Christus verzoend met God, en nu een nieuwe schepping zijn geworden in Hem.

2 Korinthiërs 5:17:  zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen

Zonder de onvoorwaardelijke liefde van God, zullen we allemaal voor altijd verloren gaan. Toen Adam en Eva in de zonde vielen had God hen niet verweten en vermaand, maar had God direct Zijn verlossingsplan bekend gemaakt. God neemt ons aan zonder verwijt, zonder ons met de vinger aan te wijzen, maar altijd klaar met de oplossing.

Romeinen 3:23 want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.

Door onze zonden missen we de heerlijkheid van God.

Vers 24: en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus.

Om niet betekent, we hoeven niets ervoor te doen of te betalen om de rechtvaardiging van God te ontvangen. Toen de verloren zoon tot zijn vader kwam had de vader kunnen zeggen: jij hebt alles vergooid en nu kom je terug! Nee! Gods onvoorwaardelijke liefde vraagt niets. Hij neemt ons aan zonder verwijt. 

Het loon dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 6:23

Nu dan, we zijn, door Gods onvoorwaardelijke liefde burgers van Gods Koninkrijk geworden, we zijn kinderen van God geworden door Jezus Christus. Paulus zegt:

Nu gij Christus Jezus, de Here aanvaard hebt, wandelt in Hem geworteld en opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende van dankzegging Colossenzen 2:6,7.

A ME N

God zegene u allen

Edith V.