OVERDENKING 11-06-2020

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus Christus, 

Gisteren hebben we over GODS LIEFDE VOOR JOU, daarin GODS SOEVEREINITEIT begrijpen.

God, onze liefdevolle Vader, God is soeverein, oppermachtig, Hij heeft de hele schepping in Zijn hand, dat wil zeggen, Hij heeft controle over Zijn schepping, maar niet alles wat er gebeurd is in de wereld, is Zijn wil of door Hem of met Zijn goedvinding. Bij de schepping had God de macht aan de mens gegeven om de aarde te onderwerpen, bewerken en onderhouden en te heersen over de dieren in zee, op de aarde en in de lucht (Genesis 1:27; Genesis 2:15).

Door de zondeval, had Adam de macht overgegeven aan de duivel (Lucas 4:6). En zo  heerst de duivel over de aarde.

God is rechtvaardig. Hij waardeert de macht die Hij gegeven heeft aan de mens. Kan God het niet intrekken? God kan, maar door Zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid en trouw, had Hij de macht niet ingetrokken. Hij had het aan de mens gegeven en de mens had het overgedragen aan de duivel. 

Deuteronomium 32:4: onze God, de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al Zijn wegen recht zijn; en God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.

U kent het verhaal van de verloren zoon. Toen er hongersnood uitbrak ging de vader, door Zijn grote liefde, uitkijken naar de terugkomst van de zoon. Hij had macht om zijn slaven uit te zenden om zijn zoon te zoeken, maar hij bleef vol verwachting naar hem uitzien, totdat hij terugkwam en de vader hem in zijn armen nam. Ziet u hoe God handelt in Zijn liefde en soevereiniteit? Als alles van God komt of geschied naar Gods wil, wat zeggen we dan over de verdrukkingen en vervolgingen om Zijn Naam?. Dat is duidelijk van de boze. Maar waarom gaat God niet ingrijpen?

1 Johannes 3:13: Verwondert u niet broeders en zusters, wanneer de wereld u haat.

Jezus zegt: Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Johannes 15:18

Vers 19: indien gij van de wereld waart zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.

Johannes 16:33: dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt (dat je rustig blijft). In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

God is altijd bij al onze beproevingen en vervolgingen en noden. Vol verwachting ziet Hij naar ons uit om Zijn hand naar ons uit te reiken wanneer we Hem aanroepen.

Psalm 50:15: Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Toen de rellen uitbrak in Ambon was er een groep kinderen van de jeugd op vakantie. Ze werden omsingeld door de moslims. Een jongen van 16 jaar 0ud werd gepakt. Hij was bekeerd van moslim tot christen. Hij moest Jezus verloochenen en de naam van Mohamed uitroepen, anders werd hij gedood. Hij stond met zijn handen omhoog en riep: Jezus, ik hou van U. Hij werd met een kapmes gedood, zijn ingewanden kwam eruit. God kon ingrijpen, maar God wist hoever deze jongen was in zijn geloof en vertrouwen op God, net als Stefanus. Hij had zijn leven ingezet voor zijn vrienden. Dat is boven ons menselijk begrip, maar dit is een getuigenis voor andere gelovigen zodat ze standvastiger worden in hun geloof. God greep in toen de vijand de andere kinderen gevangen wilde nemen, had God hun ogen verblind en ze konden de kinderen niet zien, ze zagen alleen enkele geiten rondlopen en de kinderen verstopten zich tussen de struiken. God werkt anders dan we denken.

Jezus heeft de duivel overwonnen en wachtende op de dag van zijn oordeel doet hij heel hard zijn best om zoveel mensen, kinderen van God mee te trekken. Daarom broeders en zusters, wees waakzaam!

Verdrukkingen, vervolgingen, verzoekingen, aanslagen, ziekten, armoede enz. komen niet van God en dat is niet Gods wil. God straft niet. Jezus heeft de straf gedragen in onze plaats aan het kruis. De wereld zal veroordeeld worden wanneer Jezus, de Koning der koningen terugkomt. 

Jakobus 1:16, 17 zegt: Dwaalt niet, mijn geliefde broeders en zusters. Iedere gave, die goed is, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Daar zit geen ziekte bij, of verzoekingen, of armoede en alle nare en slechte dingen bij. God is goed en vol liefde. Dat er veel armoede is in de wereld, is niet Gods wil. Als we goed bekijken, de gedeelten van de wereld waar de meeste armoede en hongersnood heerst zijn de delen van de wereld die juist veel grondstoffen hebben, die veel producten hebben in overvloed, maar de machtigen in de wereld nemen het om zichzelf te verrijken en de mensen in armoede laten leven. Dat is niet Gods wil.

Jezus zegt: Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.  Johannes 10:10b

Dat het bij velen niet gebeurt zoals de Here gezegd heeft is het fout van God? Houdt God Zich niet aan Zijn belofte? Wij, mensen, geven God altijd de schuld van alles wat er gebeurd is. Als alles goed gaat, dan vergeet je God te danken en betrek je God niet bij al je plannen en handelingen, maar zodra het niet goed gaat dan schreeuwen we tot God. Dan beseffen we ineens dat God bestaat, dan geven we God de schuld: ” dat doe je mij toch niet aan, he!” en vloeken erbij. Alles wat fout is is Gods schuld.

Jakobus 1:13: Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden (het kwade kan Hem niet raken) en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking (Hij verzoekt niemand). 

Vers 14: maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Vers 15: daarna, als de begeerte bevrucht is dan baart zij zonde (voorbeeld: Adam en Eva); en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. 

Jakobus 1:2-3: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 

De beproevingen en verzoekingen komen op ons pad, maar hoe reageren we erop. Als je denkt, het komt van God dan blijf je passief en val je erin en de duivel ontvangt je met open armen. Maar zoals vers 3 zegt: We moeten optreden in de kracht van de Heilige Geest, in geloof van Jezus Christus en wederstaat de boze, en hij zal van ons vlieden. Ons geloof wordt beproefd, geactiveerd, en brengt standvastigheid en volharding in ons geloof en vertrouwen op onze liefdevolle Vader.

Gisteren heb ik geschreven, dat Jezus al onze zwakheden en ziekte heeft gedragen aan het kruis en door Zijn striemen zijn wij genezen (Jesaja 53), en de opdracht van Jezus om zieken te genezen en gebondenen te bevrijden, daardoor weten we heel duidelijk dat ziekte niet van God is. Als we denken dat ziekte door God gegeven is, dan hoeven we niet naar de dokter te gaan, want dat heeft God toch gegeven? God heeft alles voorzien voor de mens om hier op aarde te leven. Ons stoffelijk lichaam staat bloot tegen alle aanvallen van buiten, allerlei bacteriën, virussen enz. Jezus heeft alle soorten ziekten gedragen. We mogen het in geloof tot ons nemen. We hebben allemaal het geloof van Jezus Christus ontvangen toen we tot bekering gekomen zijn.

Galaten 2:16 SV: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het Geloof van Jezus Christus, zo hebben we ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het Geloof van Jezus Christus en niet uit werken der wet.

Romeinen 12:3b: naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Efeziërs 2:8: het is een gave van God.

God heeft aan ieder kind van Hem dezelfde maat geloof van Jezus Christus gegeven, geplant in ons hart, Niet een mate, maar de mate van geloof om te leven hier op aarde en Zijn beloften in dat geloof toe eigenen. Ons menselijk geloof die zo zwak is moet groeien om één te worden met het geloof van Jezus die God aan ons gegeven heeft. God kent Zijn kinderen, daarom al had Zijn Zoon alle zwakheden en ziekten gedragen, en opdracht gegeven aan de gelovigen om op zieken de handen op te leggen en ze zullen genezen worden en er zijn mensen die bedieningen van God hebben in de gaven van genezing en wonderen en tekenen, heeft God de Vader, lettende op de situaties van Zijn kinderen, de genezing geschonken met medewerking van de artsen en specialisten, die kennis en wijsheid gekregen hebben om de ziekte te behandelen. Maar de ziekte is niet van God.

Dan denken we aan Paulus die zijn ervaring met de Heer vertelde, dat God hem zoveel heeft toevertrouwd en zelfs dat God hem naar de hemel gebracht heeft (2 Korinthiërs 12). In vers 7:  ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans (God liet toe), om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

Veel mensen als ze ziek zijn dan gaan ze zich vergelijken met Paulus. God liet het toe om hem nederig te houden. God kende hem. Maar wat heeft God niet aan Paulus gegeven, hoe heeft God hem gebruikt? En God had hem naar de hemel genomen en hij hoorde de gesprekken die hij niet mag bekendmaken. De geheimenissen van God. Als we door ons lijden gebukt gaan door ons te vergelijken met Paulus dan kan God ons niet gebruiken, want we geven geen kans aan God om door ons te werken, want we blijven steken omdat we denken dat het van God is en zeggen we als Paulus in 

2 Korinthiërs 12:9: Mjn genade is u genoeg

Nee, dat zijn uitzonderingen. Als u niet zo zeker weet als Paulus, of als God u niet persoonlijk heeft gezegd, sta op broeders en zusters, weest niet passief, laat de boze je niet in slaap sussen.

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof. 1 Petrus 5:8,9.

A M E N

God zegene u allen

Edith V