OVERDENKING 05-06-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

Gisteren zijn we begonnen met

HET GEVOLG OF GEVOLGEN VAN EEN LEVEN VOL VAN LOFPRIJZING, AANBIDDING EN DANKZEGGING.

Gisteren hebben we over het gevolg op je eigen leven. Vandaag gaan we kijken

2 Het gevolg op de vijand, de duivel.

Jezus zegt in Johannes 10:10a, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren laten gaan.

Hij (de duivel) gaat erop uit om de eer die aan God toebehoort te stelen, de eer die hij naar streefde om gelijk te zijn als de Allerhoogste (Jesaja 14:14). Hij probeert Gods eer te stelen door wat we nu zien in de wereld. Bijvoorbeeld, het Kerstfeest was de bedoeling om de geboorte van de Verlosser te herdenken. De duivel bracht mensen op het idee om andere dingen er omheen erbij te doen en de kern van het feest is niet meer de Geboorte te herdenken. Het wort een bijzaak. De duivel steelt de eer die aan God toebehoort. Pasen, herdenken we de Opstanding, de Overwinning van Jezus over de duivel en de dood en het dodenrijk. De terugwinnen van Gods schepping, de mens tot God. Wat heeft de boze toegevoegd zodat de kern vergeten is of niet meer zo belangrijk is en wordt het een bijzaak. En dat heb je met veel dingen en wij, als kinderen van God gaan ook mee doen. Het is toch geen zonde? De halloween. Het was een dag om de daden van de “heiligen” te herdenken, kwam van het woord hallowed = geheiligd. Wat zien we op die dag? De duivel werd geëerd. Doen we, als kinderen van de Heer ook mee? Zien we het als gewoon? De duivel probeert altijd Gods kinderen tegen te houden om God te verheerlijken met allerlei listen, maar zodra ze beginnen God te aanbidden, lofprijzen en dankzegging, dan vliedt hij weg dan kan hij niet staande blijven. Daarom moeten we vaststaan in ons geloof en standpunt als Gods kinderen.

Lofprijzing en aanbidding is de machtigste wapen tegen de duivel en zijn leger. David begon zijn Psalm 8 met God te loven;

O, Here, onze Here, hoe heerlijk is uw Naam op de ganse aarde, Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest. (Jezus zegt in Mattheus 21: hebt U perfect gemaakt), uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Psalm 8:1-3.

De onbekeerden en de ongelovigen kunnen niet verdragen als Gods kinderen de Here lofprijzen en aanbidden. Gisteren hebben we al over Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Ze waren gevangen genomen en gemarteld doordat Paulus gebeden had voor een waarzegster en zij tot geloof gekomen was. (Handelingen 16). In de gevangenis begonnen Paulus en Silas God te loven en prijzen. Ze gingen niet bidden dat God hen uit de gevangenis bevrijdde. Paulus was voor zijn bekering een christen vervolger. Nu mocht hij meemaken hoe het is als je vervolgd werd. Nu mocht hij meevoelen wat Jezus gevoeld had. In de eerste jaren van mijn bekering had onze voorganger ons voorbereid voor de vervolgingen die komen zou als je Jezus volgt. Er waren veel jeugd die pas bekeerd waren. Allen kwamen van strenge godsdienstige gezinnen en de ouders en families en vrienden waren er tegen. Op scholen, thuis, overal werd je vervolgd om je geloof in Jezus. Sommigen werden gemarteld. Een jongen werd zelf zo geslagen door zijn vader dat hij, door zijn wonden dood ging. Je werd bemoedigd dat je mag delen in het lijden, zoals Jezus gezegd had:

Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar IK u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Johannes 15:19

We waren vurig, hadden geen angst, werden niet boos. Je had liefde voor de mensen die je vervolgden. Één ding hield je voor ogen, je wil de Here eren en aanbidden met je leven, en een getuige voor Hem zijn.

Paulus en Silas zaten in de kerker van de gevangenis, pijn door de kapot geslagen wonden. Omstreeks middernacht begonnen ze God te loven, en prijzen; niet zitten jammeren of smeken of kreunen van de pijn. Met geheel hun hart gingen ze God loven, de Here Jezus danken en eren. De gevangenen luisterden mee (Handelingen 16:25). Door de kracht van lofprijzing,

plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los Handelingen 16:26

Als u goed leest: een zware aardbeving, maar er was geen schade aan het gebouw, alleen de deuren gingen open en de boeien raakten los. Dat is een wonder. Dat is geen gewone aardbeving, maar specifiek, alleen de deuren en de kettingen gingen los. Zo werkt de Heilige Geest. Door de kracht van lofprijzing en aanbidding gaat alle ketenen los. Je wordt bevrijd van alles wat je bindt. De tweede wonder zien we dat de gevangenen waren zo aandachtig aan het luisteren naar de lofprijzing van Paulus en Silas  dat ze niet eraan dachten om te vluchten. De gevangenbewaarder was geschrokken en dacht dat de gevangenen gevlucht waren en wou zelfmoord plegen, want hij zou vermoord worden als de gevangenen gevlucht waren. Maar zonder te kijken, want het was  pikdonker, in de Geest

riep Paulus met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! Handelingen 16:28

Hij liet het licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden (hij besefte dat hij voor de dienstknechten van de Allerhoogste God stond), voor Paulus en Silas neder. Handelingen 16:29

En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Geloof in de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. Handelingen 16:30, 31)

Ziet u wat de gevolgen zijn van lofprijzing en aanbidding? De gevangenen waren geraakt dat ze geen poging deden om te vluchten. De gevangenbewaarder en zijn gezin kwamen tot geloof. De volgende dag werden ze bevrijd. De kracht van lofprijzing en aanbidding.

Psalm 22:4 zei David: Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.

God troont op de lofzangen van Zijn kinderen. Dat kan de duivel niet verdragen, want dat was de eer die hij graag wou toeëigenen. In Nehemia 8 lezen we, toen Nehemia en Ezra en het volk die teruggekeerd waren in Jeruzalem bijeen kwamen op het plein voor de Waterpoort en Ezra het boek der wet van Mozes voorlas en het volk weende, toen ze de woorden der wet hoorde, zeiden

Nehemia en Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de Here, is uw toevlucht (kracht) Nehemia 8:10, 11

De vreugde des Heren is onze kracht. Die kracht, die de gevangenis deuren openbreekt, de kracht die alle zorgen en problemen, angst en vrees, de verleidingen van de boze vernietigt. Dit is het wapen tegen de dief, de duivel die erop uitgaat om de relatie tussen Gods kinderen met God en de relatie tussen de kinderen van God onderling kapot te maken. 

A M E N

God zegene u allen

Edith V