OVERDENKING 17-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

In de afgelopen dagen heeft God de Vader, ons Zijn hartsverlangen geopenbaard, dat is het intieme, blijvende, persoonlije gemeenschap met de mens, met ons Zijn kinderen, zoals aan het begin van de schepping met Adam en Eva. En dat God, door Zijn grote liefde voor de mens, Zijn Enige Geliefde Zoon tot zonde heeft gemaakt en geofferd aan het kruis om deze kapotte relatie tussen God en de mens te herstellen. God is nooit veranderd, daarom liet Hij Jeremia naar de Joden in ballingschap gaan om Zijn hartsverlangen kenbaar te maken aan hen:

Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede, niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 29:11

Als je deze tekst leest en overpeinst, dan voel je de onbeschrijfelijke en onveranderde liefde van onze liefdevolle Vader. God kijkt altijd met vol verdriet wanneer de mens rebelleert en zich van Hem afkeert. God is liefde, Hij wil niet dat de mens naar de hel gaat. Dat is de plaats voor de duivel en zijn leger. De duivel kent het hart van God, hoeveel God van de mens houdt. God heeft geen behagen (God is niet blij) met de dood van een zondaar, maar dat allen tot bekering komen. Daarom wil de duivel zoveel mogelijk mensen met zich mee trekken naar de verdoemenis. Al heeft God Zijn Zoon tot zonde gemaakt om de mens terug te winnen voor God, maar het ligt toch aan de mens om de keuze te maken. God kan de mens niet dwingen om terug te komen tot God. De mens heeft een vrije wil. En God houdt zich daar aan. Petrus zei in 

2 Petrus 3:9

De Here talmt niet met de belofte (van Zijn wederkomst), als zijn er (mensen) die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u (de mens), daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaat, doch dat allen tot bekering komen.

Laten wij, nu we het hartsverlangen van onze liefdevolle Vader en onze Here Jezus Christus kennen, met deze kennis voor ogen, ons laten leiden door de Heilige Geest zoals Paulus zegt:

Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees . Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen  het vlees, want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Gal 5:16,17.

De Here Jezus heeft ons de Trooster, de Heilige Geest gegeven om ons te leiden, ons onderwijzen, ons te helpen om te blijven in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Weest gevoelig voor de zachte stem van de Heilige Geest die ons altijd naar het goede wil leiden, maar besef dat we een eigen wil hebben om keuzes te maken, dat we niet de fluistering en misleiding van de boze volgen.

Laat je dus leiden door Gods Geest, dan zul je ook door de Geest op de rechte pad blijven

(Gal 5:25 BB). 

Paulus zei ook in

Rom 8:5,6:

De mensen die door hun IK (hun eigen wil) laten leiden, doen wat ze zelf willen. Maar de mensen die zich door de Heilige Geest laten leiden, leven op de manier die de Heilige Geest (God) wil. De mensen die door hun eigen wil (ik) laten leiden komen uit bij de dood. Maar menen die zich door de Heilige Geest laten leiden, krijgen leven en vrede.

Rom 8:5,6BB

Nogmaals wil ik ons allemaal op het hart drukken, laten we nooit vergeten het Doel van God voor ons en het offer van Jezus Christus om het doel te volbrengen. Als we ons altijd hier op richten dan zullen we niets anders willen dan onze Liefdevolle God en Vader, en onze Here Jezus Christus en de Heilige Geest liefhebben met geheel ons hart en met geheel ons ziel en met geheel ons verstand. Als je diep in je laten doordringen, de onveranderde, onbeschrijfelijke Grote Liefde van God de Vader en de Here Jezus Christus voor jou persoonlijk dan zal je hart smelten en jij je geheel aan Hem geven. Ik heb ervaren, daarom wil ik u allen aanmoedigen, neem een stap verder de diepe wateren van Gods liefde in te gaan en drink met volle teugen van Zijn levende verfrissende water. Dan zal je klaar zijn om te zeggen: 

Vader God, hier ben ik om Uw wil te doen! 

Jezus zegt:

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt: Stromend van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Joh 7:38.

AMEN

God zegent u allen

Edith V