OVERDENKING 15-05-2020

Geliefde broeders en zusters,

God wil dat we volwassen kinderen van Hem worden, die vaste spijs kunnen verdragen zodat we niet meegesleurd worden door allerlei onwaarheden en in vrees en angst leven door allerlei berichten en gebeurtenissen in de wereld, vooral deze laatste tijd, maar dat we kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen wat van God en wat niet is. 

Hebreeën 5:14: maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Als we de ontwikkelingen volgen in de wereld, dan zien we dat alles zo snel gaat. Aan het begin van de lock down zagen we dat overal in de wereld het Evangelie krachtig werd verspreid via de media, lifestream, youtube, website. Nu beginnen ze het te beperken, te controleren. Uitzendingen worden gestopt tijdens de dienst. De zondagsschool filmpjes worden abrupt gestopt want dat zou de kinderen beïnvloeden. Er wordt gezegd dat de christenen deze coronacrisis gebruiken om mensen te beïnvloeden met hun geloof. De duivel is bang. Nu gaat hij allerlei manieren zoeken om het verspreiden van het Evangelie te verhinderen, maar God zal andere wegen openen om Zijn schepping te redden voor de komst van Zijn Zoon en daarvoor wil God ons gebruiken. Ziet u waarom God ons van het begin van de lock down bij elkaar houdt en voorziet van Zijn Woord elke dag? En in deze tijd ons ook meeneemt in Zijn werk zoals bidden voor elkaar en voor de noden van anderen? God houdt ons bij elkaar in eenheid, want Hij wil ons volwassen , sterker en standvastiger maken in ons geloof en vertrouwen in Hem. We zien door de ontwikkelingen in de wereld dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn als vóór de corona uitbraak. Het wordt steeds moeilijker naarmate de komst van onze Here Jezus Christus zeer nabij is. Hoe moeten we ons hart voorbereiden  om sterk te staan in deze tijd en voor wat er komen zal?. Veel voorbeelden van het leven van de mensen en hun relatie met God, in het Oude Testament kunnen we als lessen voor ons nemen, hoe we ons hart moeten voorbereiden om te kunnen standhouden in deze wereld, vol van verleidingen en misleidingen.

In 2 Kronieken 12 lezen we over koning Rechabeam, de zoon van Salomo. We weten het verhaal van koning Salomo, de wijze en rijkste man ter wereld. Doordat hij veel ongelovige vrouwen had, verliet hij God toen hij oud geworden was en volgde de afgoden van zijn vrouwen. Daardoor had God door profeet Achia een boodschap aan Salomo gegeven dat God, na zijn dood, het koninkrijk van Israël in tweeën zal scheuren; 10 stammen zal God aan een ander geven, maar één stam zal bij Juda blijven, terwille van David en Jeruzalem, de stad die God uit alle stammen van Israël verkoren had en zijn eeuwig verbond met David (1 Koningen 11:32).

Zo gebeurde het bij het begin van de regering van Rechabeam de zoon van Salomo, dat 10 stammen onder leiding van Jerobeam afscheidde  van Rechabeam, behalve de stam Benjamin. Rechabeam was 41 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 17 jaar. Toen hij met zijn leger tegen de 10 stammen wou strijden om hen terug te halen, kwam profeet Achia en hield hem tegen, want dat was al voorzegd door God.

2 Kronieken 11:4: Zó zegt de Here: gij zult optrekken noch strijden tegen uw broeders. Keert terug, ieder naar zijn huis, want door Mij is deze zaak geschied. Toen luisterden ze naar de woorden des Heren en keerden terug zonder tegen Jerobeam op te trekken.

Vanaf die tijd heeft Rechabeam zijn hart erop gezet de Here, de God van Israël te zoeken. Gedurende drie jaren wandelde Rechabeam de weg van koning David. Toen hij zijn koninklijke macht stevig gevestigd had en sterk geworden was, verliet hij de wet des Heren en geheel het volk met hem.

Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de Here te zoeken

2 Kronieken 12:14

Wanneer het goed ging, verliet hij God. God, van Zijn kant zoals Hij beloofd heeft zal ons geenszins begeven en geenszins verlaten, 100 procent. Wat we moeten doen is ons hart erop zetten (gericht houden) God te allen tijde zoeken, betekent, constant in Zijn tegenwoordigheid blijven zodat we niet vallen in het net van de boze. Niet alleen in tijden van nood, maar ook in tijden dat alles goed gaat met ons. We lezen in Psalm 57 wat David schreef toen hij achtervolgd werd door koning Saul. Saul zocht hem om te doden, toch schreef hij: Bij God rustig in gevaren.Tijdens zijn vlucht; hij wist niet wat er dadelijk kan gebeuren met zijn leven, schreef hij in

Psalm 57 vers 8, 10: mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Ik zal U loven, Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natiën, want hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Tijdens de achtervolging kon hij zijn psalm schrijven, kon hij God loven, geweldig! Doordat hij zijn hart erop gezet had God te zoeken, altijd en in alles, kende hij God persoonlijk en had vol vertrouwen op God dat alles goed zou komen met hem en kon hij zeggen: mijn hart is gerust, o God.

Hoe zijn wij op dit moment? Kunnen we ook zeggen: mijn hart is gerust, o God? Kennen we God goed dat we Hem kunnen vertrouwen zoals David? We zijn nog niet bedreigd met de dood. Hoe zou het met ons zijn, als we vervolgd worden zoals de Chinese christenen in China of de gelovige christenen in Iran? Tijdens zijn bediening werd Paulus ook constant vervolgd door de Joden. Hij zei in 

Fillipenzen 3:14: één ding doe ik: vergetende  wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods. 

Door ons altijd te richten of ons hart erop zetten op het doel van de roeping van God voor ons, kunnen we in de tegenwoordigheid van God blijven en worden we volwassen kinderen van God, die standvastig blijven in ons geloof en goed kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Doordat David zijn hart altijd gericht hield op God, kon hij ook onderscheiden wat van God en wat niet van God was. Hij kon de zachte stem van de Heilige Geest horen en gehoorzamen. Hij had de keuze om Saul te doden. Alle tekenen wezen erop dat God Saul in zijn handen had gegeven. Als hij Saul doodde zou niemand hem veroordelen. Hij was toch al gezalfd als de toekomstige koning? Saul wou hem toch doden? Hij mag zich toch verdedigen? Zo makkelijk! Zijn mannen dwongen hem om het te doen. Dit is de dag van de Here, God heeft Saul in je handen geworpen! Alles wees erop. Maar David had de goede keuze gemaakt. Hij zei: ” Ik kom niet aan de gezalfde des Heren!”

Een grote les voor ons broeders en zusters! Al wijzen de tekenen zo duidelijk erop,  toch moeten  we luisteren naar de diepe, zachte stem van de Heilige Geest. Daarom wil God met alle overdenkingen die we gehad hebben ons erop wijzen dat het heel belangrijk is om ons hart erop te zetten (volledig te richten) op God en Zijn Woord, zodat we volwassen worden en kunnen onderscheiden welke stem van God is. Het is niet dat ik u wil onderwijzen, lieve broeders en zusters, ik zelf wordt door de Heer hiermee geleerd en erop gewezen en deel ik mee met u allen. 

David, toen de filistijnen te Gat hem gegrepen hadden, schreef zijn

psalm 56:4,5: Ten dage dat ik vrees vertrouw ik op U; op God, wiens Woord ik prijs. Op God vertrouw ik, wat zou vlees (mens) mij aandoen?

Zo geweldig!

We gebruiken zijn psalmen zoals psalm 103, 139 enz. maar als we zelf ons hart niet erop zet om God te zoeken, dan zal het geen vat hebben op ons. Jeremia 29 vers 11, is heel bekend voor ons allemaal en we houden ons ook eraan vast, dat God gedachten van vrede koestert over ons, en een hoopvolle toekomst heeft voor ons. De meeste van ons houden vast aan deze belofte en leven gewoon naar hun eigen denken en wil, want we hebben toch een hoopvolle toekomst? God houdt Zich toch aan Zijn Woord? Natuurlijk! Het blijft van Gods kant: ja en amen! Maar hoe is het met ons? Wat is ons deel hierin? Dat wil onze liefdevolle Vader met al zijn voorzieningen van Het Woord ons duidelijk maken wat ons deel is om Zijn belofte volledig te ontvangen.

Want vers 12, 13 zegt:

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen, dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij Mij vraagt met uw ganse hart.

Onze hart erop zetten om God te zoeken. God zoeken is intensief bezig zijn met God, zodat we Zijn aanwezigheid sterk ervaren in al onze handel en wandel. Dan leven we vanuit de Geest. Dan kunnen we ook als profeet Jeremia zeggen:

Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten; Jeremia 10:23

God staat altijd met open armen om ons te ontvangen en ons te leiden naar het einddoel van onze roeping, naar de hoopvolle toekomst. Laten we ons onderwerpen aan Zijn leiding en ons hart erop zetten God te zoeken. Constant in Zijn nabijheid blijven.

A M E N

God zegene u allen

Edith V