OVERDENKING 05-05-2020

Geliefde broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,

Geprezen zij de Here! Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil! Psalm 68:20

Geweldig om te weten dat God altijd met ons is en dat Hij ons draagt door alles heen. Maar deze laatste tijd leven vele kinderen Gods in vrees en onrust en onzekerheid voor de toekomst door de corona virus en ook voor wat er na deze komen zal. Elke dag worden ze overspoeld door allerlei berichten dat op hun afkomen via het nieuws, internet en de apps en zijn zo bevreesd. Wat zal er met ons gebeuren?

We waren zo vol van deze berichten dat we vergeten dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons woont in hun volheid! Met geheel hun kracht! En dat God wil dat we ons focussen op Hem, die de duivel al overwonnen heeft. Begin Hem op de eerste plaats in je leven te plaatsen, zo verheerlijk je God en dank Hem te allen tijde, in alles en onder alle omstandigheden, Prijst Hem, onze Allerhoogste God! Hij verdient onze eer en onze dank. Als je begint elke dag God de eerste plaats in je leven te geven, Hem verheerlijken en danken dan zal je denken vernieuwd worden en alle negatieve dingen verdwijnen. Alle vrees en zorg zal verdwijnen, want God koestert over ons gedachten van vrede en niet van onheil! En Hij heeft voor ons een hoopvolle toekomst!! Als u focust op de situatie om u heen en wat er zal komen, dan vertrouwt u niet op de belofte van God. God is er altijd en Hij stort zijn zegen elke dag over ons. Het ligt aan ons om ons te richten tot Hem en ontvangen. God is niet een mens die voor de ene meer zegen geeft dan voor jou, omdat Hij meer van die persoon houdt dan van jou. God heeft iedereen lief, we zijn parels in Zijn hand. Hij houdt erg veel van ons, ieder persoon. Er zijn geen lievelingen, maar wie meer tijd en aandacht geeft aan God, zal ook meer aandacht van God krijgen en wie openstaat om de zegeningen te ontvangen zal ook meer ontvangen. Maar vaak zijn we ook ondankbaar. We vergeten heel gauw wat God voor ons gedaan heeft. Of, we vinden het niet zo belangrijk, het zijn maar kleine dingen, onbelangrijke dingen. Bij God is er geen grote en kleine zegeningen. Alles is het zelfde. Het ligt aan ons hoe we dat waarderen. De Here zegt, wie Mij eren zal IK hem eren (1 Samuel 2:30).

Daarom, zoals we gisteren erover gehad hebben, wil God dat we al Zijn weldaden gedenken. Hoe meer we over Gods daden voor ons gedenken, hoe meer we Zijn grote liefde voor ons ontdekken en waarderen, verheerlijken en zo danken wij Hem. 

In Romeinen 1:18-21, zegt Paulus over de heidenen die niet in God geloven, dat zij,

hoewel ze eigenlijk God kenden door Zijn werken in de schepping, God niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart (In de Engelse vertalingKJV): ze zijn verijdeld geworden in hun voorstellingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.

Hoe zien we God in onze gedachten? Hoe is onze voorstelling van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest? 

Onze voorstelling in onze gedachten spelen ook een rol in ons leven. Elk persoon heeft een voorstelling over iets waarover hij/zij praat. We denken in beelden. We zien in onze gedachten. Vroeger naaide ik veel. Als ik een lapje stof kocht dan zag ik in mijn gedachten (voorstelling) wat ik met die stof zou gaan maken. Zo is het met ieder persoon. Al je over een hond praat dan zie je in je gedachten niet de letters hond, maar in je gedachten zie je een dier, hond enz. Je hoort de laatste tijd vaak over corona virus, dat er zoveel mensen getroffen zijn, het is zo besmettelijk, veel doden, en nog geen vaccine. Wat voor beelden komen er in je gedachten? Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, wat speelt er in je gedachten? Zo is ook onze voorstelling over God. Hoe is God voor jou? Hoe zie je God? Onze voorstelling van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest bepaalt ons geloof in God. Almachtig, Allerhoogste, Schepper, Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Geneesheer, Liefdevolle Vader, Overwinnaar.  Hoe is je voorstelling over corona virus of kanker? Is het groter dan God? Paulus zegt in 

Romeinen 8:11: Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont.

Die Geest woont in ons, zouden we dan nog vrezen? Sta in deze opstandingskracht vast in geloof broeders en zusters! Als deze onze voorstelling is van God (als we God zo zien in ons gedachten met onze geestelijke ogen) dan hebben we niets te vrezen. Gisteren zei ik dat ik de dag van mijn bekering nog voor me zie, dat ik me zie staan met mijn handen omhoog, huilend, dat is wat in mijn herinnering blijft. Toen ik zat terug te denken over wat God al de jaren gedaan had in mijn leven, bracht de Here mij in herinnering de tijd dat ik nog pas twee jaar oud was, in de Japanse oorlog, toen ons hele gezin vergiftigd was door het eten van de giftige cassave. De Here liet mij zien dat ik kronkelde van pijn in bed lag en ook de andere broers en zussen. Als je de weldaden van God in je leven begint over na te denken dan zal je ontdekken dat het ontelbaar zijn; van de ene komt de ander. Begint u maar dan zal u het zelf ontdekken. God liet David ook altijd aan al de weldaden van God gedenken, daarom schreef hij in Psalm 103 ook dat we niet één van Zijn weldaden moeten vergeten. David zei in 

1 Kronieken 28:9b: de Here doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. 

In de Engelse vertaling KJ: God begrijpt alle voorstellingen van de gedachten. 

In Herziene Statenvertaling: Hij heeft inzicht in alle gedachtevorming (God heeft inzicht in al de beelden die we in onze gedachten vormen. 

Broeders en zusters, als we altijd vol (bewust) willen zijn van de aanwezigheid van God in ons leven, laten we dan altijd God verheerlijken (God de eerste plaats geven in alles wat we doen), God danken voor al Zijn weldaden in ons leven en altijd blijven herinneren (een goede voorstelling maken van) hoe God is.

A M E N

God zegene u allen

Edith V