OVERDENKING 25-04-2020

Geliefde broeders en zusters, geliefden van God de Vader en van de Here Jezus Christus,

God, onze liefdevolle Vader laat ons geen moment alleen. Zodra we ons leven aan Hem geven begint God aan Zijn roeping voor ons persoonlijk om in het Grote Plan van God voor de wereld deel te nemen. Geweldig!

God heeft alles klaar voor ons. Nu hangt het van ons af om te ontdekken waar God ons wil plaatsen om de roeping die Hij heeft voor ons uit te voeren tot het einde toe.

De genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11:29

Het is nooit te laat om de roeping van God voor u te beantwoorden. Wil u niet weten wat Gods roeping voor u is? We hebben gisteren gehad dat, om de wil van God voor ons persoonlijk te kennen, moeten wij ons losmaken van alles wat ons in de weg staan. Wij moeten ons ontledigen of losmaken zoals Jezus gedaan heeft. Ons eigen ik op het altaar leggen (verbranden) als levend offer. Jezus heeft Zichzelf ontledigd (losgemaakt) van al Zijn Heerlijkheid in de hemel om ons terug te brengen tot God de Vader.

Romeinen 12:2 :

Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Paulus ging verder. Ons IK als levend offer op het altaar leggen dan zou ons leven niet meer gelijkvormig moeten zijn aan de wereld, maar het moet hervormd zijn door de vernieuwing van ons denken. Het woord hervormd in het Grieks: metamorfoo. We weten wat metamorfose is, verandert zoals een rups die in een vlinder wordt. Helemaal van gedaante verandert. Dat betekent het oude wereldse leven helemaal afleggen en het nieuwe leven aandoen. Wordt hervormd door de vernieuwing van ons denken. Onze geest is wedergeboren.

Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat we zouden weten (bewust zijn van), wat ons door God in genade geschonken is.

1 Korinthiërs 2:12.

1 Korinthiërs 2:16b: Wij hebben de zin (de gedachten, de standpunt) van Christus.

Dit is onze wedergeboren geest. Het is Gods wil dat we nu leven vanuit onze wedergeboren geest. Laten leiden door de geest en niet door het vlees, ons ik. Daarom moet die IK op het altaar gelegd en verbrand worden. Paulus waarschuwt ons in

Galaten 5:16, 17

Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees, want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest end at van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkaar – zodat gij niet doet wat gij maar wenst 

En in Romeinen 12:2: wordt hervormd (veranderd) door de vernieuwing van uw denken. 

Bedenkt de dingen die boven zijn (dingen die te maken hebben met God, onze liefdevolle Vader en de Here Jezus Christus, en de hemelse heerlijkheid), niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven (voor de wereld) en uw leven is verborgen met Christus in God. Kolossenzen 3:2

Onze gedachten is de strijdvlak waar de satan ons aanvalt. Paulus zegt in 

Efeziërs 6:4

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de Waarheid, bekleed met de pantser der gerechtigheid. 

Deze zijn twee belangrijke wapens om je te beschermen tegen de aanval van de boze. De lendenen (de sterkste plek van ons lichaam, onze kracht) moet omgord zijn met de Waarheid, het Woord van God, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag en, om uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Daarom is het belangrijk om ons bezig te houden en verdiepen in de Waarheid (Het Woord van God).

Psalm 119:11

Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.

Door te blijven in Zijn Woord, de Waarheid, zal ons denken vernieuwd worden, zodat wij mogen erkennen wat de wil van God voor ons is. Het goede, welgevallige en volkomene.

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 1 Korinthiërs 1:9

Amen

God zegene u allen

Edith V