OVERDENKING 21-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Geloofd zij de God en Vader en onze Here Jezus Christus en de Heilige Geest, die elke dag ons voorziet met Zijn Woord, om ons te bemoedigen en ons te laten zien Zijn Grote Volmaakte Liefde voor de mens (ons allemaal, niemand uitgezonderd). Het ligt aan ons om deze volmaakte liefde te beantwoorden en erin te leven.

We hebben samen mogen zien het doel van God om de mens te scheppen; dat is om een intieme gemeenschap te hebben met de mens en de mens (ons) laten meewerken in Zijn grote plan, dat is zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie en tot geloof in Jezus Christus te brengen ter voorbereiding van de komst van onze Here Jezus Christus om de gelovigen op te halen en Zijn wederkomst als Koning der koningen om te regeren hier op aarde.

Er is zoveel werk te doen, laten we gehoor geven aan de stem van de Heilige Geest om ons bij te betrekken en ons bereid te stellen, vooral in deze tijd van afzondering en wat God gaat doen hierna. Laten we ons allemaal klaar maken om als lichtende sterren te stralen in deze duistere wereld, vol van zonde, pijn, zorgen en verdriet. Dat is toch geweldig dat God ons bij Zijn plannen wil betrekken? Zo is onze liefdevolle God en Vader die altijd met ons wil communiceren en met ons delen wat Zijn plannen zijn voor ons persoonlijk en voor de wereld. Daarom is het toch geweldig wonderbaar dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de Drie-Enig God, in ons woont, zo dichtbij in ons hart en wil met ons communiceren. Van onze kant willen we vaak alleen één richting communiceren. Wij praten en God moet luisteren en doen wat wij willen. Maar nu we de harts verlangen van God kennen, laten we meer tijd geven om naar Zijn stem te luisteren en ontdekken wat Hij heeft voor ons persoonlijk. 

David werd gekozen door God om Saul op te volgen om het Plan van God voor Zijn volk Israël te volvoeren dat is het voorbereiden voor de komst van Gods Zoon als mens op aarde. Saul heeft Gods plan voor hem en zijn zonen na hem verknald.

God had 8 jaar vóór de geboorte van David al bekendgemaakt door Samuel. David was nog een tiener toen God opdracht gaf aan Samuel om hem te zalven als de toekomstige koning van Israël. David had een intieme relatie met God. God was altijd met hem. Alles wat hij deed gelukt (Psalm 1). Hij had Goliath verslagen. Hij was één van de legeroverste van Saul en behaalde veel overwinningen.

Door overtredingen en ongehoorzaamheid van Saul had Gods Geest hem verlaten. Saul hoorde de stem van God niet meer. Samuel kwam niet meer om een boodschap van God door te geven. Het leven van Saul was leeg zonder God en hij werd steeds door de boze geest bezeten. Saul ontdekte dat God altijd met David was. David had altijd succes. En hij werd beroemd en geliefd door het volk. Saul zag dat deze is de man die God heeft gekozen, de man naar Gods hart. Jaloersheid groeide in zijn hart en het kwam uit tot moordplannen en hij vervolgde David.

Als je een kiertje openlaat in je denken, schiet de duivel zijn gif erin en het groeit tot grotere zonde. Daarom, laten we ons leiden door de Heilige Geest, weest gevoelig voor de stem van de Heilige Geest en ons hart vullen met Gods Woord, zodat onze hart ons niet veroordeelt en wij de vrijmoedigheid hebben tegenover God 

1 Joh 3:21

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God.

dan kunnen we in de schuilplaats van onze Vader verblijven en altijd Zijn stem kunnen horen, opdat wij mogen meewerken in Zijn Plan voor ons persoonlijk en in Gods grote plan voor de redding van de wereld.

De duivel probeert altijd Gods plan kapot te maken. Dat was al van het begin van de schepping en hij gaat door totdat hij voor altijd gestraft wordt. Daarom moeten we altijd alert zijn, niet onverschillig omgaan met onze behoudenis. Paulus waarschuwt ons dat we de behoudenis (verlossing die Jezus volbracht heeft) moeten bewerken met vreze en beven. Dat is de verlossing van ons van de zonde en de herstelde relatie met God dat Jezus heeft volbracht, eren, zeer hoog achtend, op de eerste plaats stellen in ons leven, eraan houden met vreze en beven (met vol ontzag). 

Filippenzen 2: 5-12

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven.

In het wachten om Gods roeping te vervullen moest David door vluchten voor zijn leven, maar God was altijd met hem. Zijn relatie met God was heel hecht. En er was geen enkel boosheid of kwaad in hem tegenover Saul. Zelfs toen Saul in de spelonk ging uitrusten tijdens het vervolgen van David en niet wist dat David daar achter in de spelonk zat, leek het alsof God Saul in de handen van David had gegeven om hem te doden, had hij het niet gedaan.

1 Samuel 24:5-7

Toen zeiden Davids mannen tot hem dit is de dag waarvan de Here tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand in uw macht, doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af. Daarna bonsde Davids hart (de Heilige Geest waarschuwde hem), omdat hij Sauls slip had afgesneden; hij zeide tot zijn mannen: de Here beware mij ervoor, dat ik aan mijn heer, aan de gezalfde des Heren, dit zou doen, dat ik mijn hand aan hem zou slaan, want hij is de gezalfde des Heren.

Als je blijft in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, kan je ook de stem van de Heilige Geest horen, die je altijd voor de verzoekingen en misleidingen van de boze waarschuwt. In het vervullen van Gods plan in ons leven hebben we ook te maken met veel beproevingen om ons te vormen naar Zijn Beeld en ons standvastig te maken in ons geloof in onze Liefdevolle God en Vader en zo groeit onze gemeenschap met God hechter en kunnen we, ziende op God, getrouw onze roeping volvoeren. 

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.

1 Korinthiërs 1:9,8

AMEN

God zegent u allen

Edith V