OVERDENKING 02-07-2022

LEVEN (VERBLIJVEN) IN HET KONINKRIJK VAN GOD

Toen Jezus begon met Zijn bediening verkondigde Hij dat Het Koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Ook Johannes de Doper riep de mensen op tot bekering want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De discipelen kregen opdracht van de Here Jezus om te verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Aan het kruis zei Jezus: Het is volbracht! Hij heeft het doel van Zijn komst hierop aarde volbracht! De mens en de schepping is teruggebracht naar het oorspronkelijke doel van God voor de mens. Voor eeuwig leven in gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het Koninkrijk der hemelen is gekomen en Jezus Christus is de Vorst van het Koninkrijk der hemelen.

Johannes 1:12,13 zegt: Maar allen die Hem (Jezus) hebben aangenomen, hun heeft Hij macht om kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit GOD geboren.

2 Corinthiërs 5:17, 18: Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Kolossenzen1:13.

Als we deze tekst lezen dan zien we dat we te maken hebben met twee koninkrijken. Het koninkrijk van de wereld, de duisternis en het Koninkrijk van de Hemel, het Licht, het Koninkrijk van de Zoon van God, Jezus Christus, die na Zijn opstanding alle macht in hemel en op aarde gekregen heeft van God de Vader, door Zijn overwinning over de duivel, de dood en het dodenrijk. De autoriteit en macht die God bij de schepping aan Adam heeft gegeven, en Adam het aan de duivel heeft overgedragen (Lukas 4:6), is nu teruggewonnen door Jezus Christus. Hij heeft als mens gevochten tegen de duivel en overwonnen.

Filippenzen 2:9-11NBG: Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle namen geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Jezus Christus is nu de Vorst van het Koninkrijk der Hemelen geworden. God heeft ons (die wedergeboren zijn) verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.(Kolossenzen 1:13). Prijst de Heer!

Wat heeft God allemaal klaar voor Zijn kinderen (geboren uit de Zaad van God) in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde? Alle beloften Gods in de Bijbel;

Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja! 2 Korinthiërs 1:20.

Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten(in het hemelse rijk) heeft God klaar voor Zijn kinderen:

Efeze 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

In het koninkrijk der hemelen is er geen zonde, geen ziekte, geen zorgen. God heeft ons (onze nieuwgeboren geest) volmaakt (compleet) gemaakt in Christus.

Want in Hem (Christus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u (allen die in Hem geloven) bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.      Colossenzen 2:9,10.

Alles wat we nodig hebben om te leven als kinderen van God en vertegenwoordigers, gezanten van God in deze wereld is compleet in Christus Jezus. Alles wat God wil voor ons doet Hij in Zijn Zoon en dit alles kunnen we ontvangen en genieten in Zijn Zoon Jezus Christus.  Door geloof  in Zijn Zoon Jezus Christus zijn wij kinderen van God geworden. Daarom ontvangen we ook alles alleen in Hem, Die alles heeft volbracht voor ons.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken (Romeinen 8:32).

Maar waarom ervaren de meeste gelovigen niet alle voorzieningen die God heeft in Zijn Zoon voor al Zijn kinderen, zonder aanziens des persoons? Wat is de oorzaak?.

Jezus zegt: Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Johannes 15:3, 4

Dat is ook logisch. Want Jezus heeft alles gedaan om ons te redden uit de macht der duisternis. Alles heeft zijn bestaan in Hem.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid (Romeinen 11:36).

Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem (Colossenzen 1:17). Daar horen ook u en mij, de gelovigen bij. Alles wat Jezus zegt is de Waarheid, want Hij is de Waarheid. Hoe kunnen we in Jezus blijven? Hoe kunnen we Zijn stem horen en verstaan tussen zoveel stemmen? Hoe herkennen we Zijn stem? Hoe kunnen we zoals Jezus denken? De Bijbel zegt dat we de gedachten van Jezus hebben (1Korinthiërs 2:16).

Daarom zegt Jezus in

Johannes 15:7: Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Als we in Hem blijven en Zijn Woorden in ons blijven, dan hebben we dezelfde gedachten als Jezus en dan hebben we dezelfde verlangen als Jezus, dan vragen we dingen die Jezus ook graag wil en dat zullen we krijgen.

Psalm 37:4 zegt: Verlustig u in de Here dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Verheugd u en geniet van de Here, dat is een intieme omgang met de Here, dan ben je één met Hem en de wensen van je hart zal ook hetzelfde zijn met de wensen van de Heere. Om de gedachten van Christus te hebben moeten we beginnen met ons denken te vernieuwen. Onze geest is wedergeboren, volmaakt en compleet in Jezus Christus, maar onze ziel en onze lichaam zijn nog aards, wereld gericht en dat is het gevechtsterrein van de duivel. Al is hij al verloren, maar hij blijft zoveel mogelijk Gods kinderen verleiden om terug te vallen in zonde en mis je alle zegeningen in het Hemels Koninkrijk. Dan leef je door in nederlaag, al ben je een kind van God, maar de wereld trekt je steeds. Denkt aan de Israëlieten in de woestijn. God heeft ze al verlost uit de slavernij van Egypte; ze hebben zoveel wonderen en tekenen gezien en God zorgt voor hen elke dag, toch verlangden ze terug naar Egypte. Ze zitten nog vast aan het oude leven, want hun denken is gericht naar Egypte. Zo zijn wij ook, Gods kinderen. We zijn verlost, onze geest is wedergeboren, we hebben alle zegeningen in de hemelse Rijk, maar vele Gods kinderen zijn nog werelds gericht. De Bijbel zegt in

Romeinen 12:2: Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Colossenzen 3:2:Bedenkt de dingen die boven zijn (die in de Hemel), niet die op de aarde zijn.

Hoe kunnen we ons denken vernieuwen?

Vele van ons hebben een ervaring als een immigrant. Tegenwoordig, als iemand immigreert naar Nederland, dan moet die persoon een inburgeringscuersus volgen en examen doen. Die persoon moet de taal van dat land leren, het cultuur, de geschiedenis enz. Vroeger was niet zo. Toen we in Nederland kwamen moesten we zelf doen wat goed is voor ons. Omdat mijn man moest werken en mijn zoontje, die pas anderhalf jaar oud was, moest leren praten hebben we voor onszelf besloten om te beginnen met Nederlands te praten thuis en ook buiten, al ging het moeilijk en met veel fouten; je moest alles in je hoofd vertalen voordat je iets zei. De bijbel in het Nederlands lezen, bidden in het Nederlands. Omgaan met Nederlanders, naar de Nederlandse kerk (gemeente). In de eerste 10 jaar hebben we geen omgang met Indonesische mensen, dus praatten we geen Indonesisch. Alles ging ongemerkt, totdat we in het 10e jaar teruggingen naar Indonesië met vakantie, familie bezoeken, dan kwam je tot de ontdekking dat je de taal verleerd bent, je moest zoeken naar woorden om te praten, je doen en laten zijn veranderd. Je denken is veranderd, je handel en wandel zijn veranderd. Je kan niet meer buiten op straat eten. Je bent Nederlands gericht. De mensen vonden je raar. Zo is het ook in het Koninkrijk der hemelen. We zijn uit het koninkrijk der wereld overgezet in het koninkrijk van Jezus Christus. We zijn burgers van het Koninkrijk van de hemel geworden, dus moeten we inburgeringscursus volgen om een waardige burger te worden, gelijk als Jezus; dezelfde denken, dezelfde gezindheid. Levensstijl als Jezus. Voordat Jezus gekruisigd werd bad Hij voor zijn discipelen en ook voor ons in

Johannes 17:20, 21: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Als we één zijn met Jezus Christus en de Vader en de Heilige Geest dan zullen ons denken altijd gericht zijn op de dingen van de Hemel en zal onze denken vernieuwd worden en hebben we de gedachten van Jezus en de gezindheid van Jezus. Op die manier kunnen we genieten van alle geestelijke zegeningen in het Hemelse rijk en hebben we geen verlangen naar de wereld, onze oude natuur.  Zo zullen de mensen om ons heen merken dat we anders zijn en worden ze getrokken en kunnen we de opdracht van de Here Jezus voor ons volbrengen, met ons leven, ons handel en wandel en het goede nieuws, het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen. Leef vanuit uw nieuwe woonplaats, het Hemelse Koninkrijk, want wij zijn in de wereld maar we zijn niet van de wereld. We zijn gezanten van het Koninkrijk van de Hemel. Amen

God zegene u allen,

Edith Visser