OVERDENKING 16-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

We weten allemaal het doel van God om de mensen te scheppen en het doel van het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis:

Het eeuwige leven, dat ze U kennen, de Enige Waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Johannes 17:3

Jezus heeft ons teruggebracht tot de Vader. Nu zijn wij kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Nu woont God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons. Nu kunnen we ons verlustigen in Hem. Het is zo heerlijk om het allemaal te weten en ervaren. Maar God wil meer van ons hebben. God wil niet dat we Hem alleen kennen als de oplosser van onze problemen, of dat Hij alleen maar klaar staat om aan ons te geven wat we nodig hebben en als er iets gebeurd is, de schuld krijgen van: waar is God, waarom grijpt God niet in enz.

Onze liefdevolle Vader wil dat we Hem ten volle kennen, de Enige, Waarachtige Liefdevolle God, de Schepper van het gehele universum. Hij wil dat we Zijn karakter (Zijn natuur) kennen. We kunnen in Zijn schuilplaats wonen, maar kennen we God volledig? Sommige mensen hebben een verkeerd beeld van God. Daarom wil God dat we door de intieme omgang met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Hem ten volle kennen, zoals Jezus gezegd heeft in Johannes 17 vers 3. Maar hoe kunnen we Hem ten volle kennen? Door Zijn Woorden te overpeinzen (mediteren).

Psalm 1:2b: diens Wet (Gods Woord) overpeinst bij dag en bij nacht. Er zijn mensen, die denken dat je de bijbelverzen uit het hoofd moet leren. Dat is goed, want in tijden dat je het nodig hebt zal de Heilige Geest het in je herinnering brengen. Maar overpeinzen gaat dieper. David had in zijn leven altijd Gods Woord en Gods daden overpeinsd en hij praatte met God erover. Hij prees God om Zijn grote daden. Door zijn intieme omgang met God en het overpeinzen van Gods wet, leerde hij het karakter van God kennen, dat God Almachtig is, dat God Liefde is, dat God Trouw is, dat God Vergevend is. Daarom heeft hij ook al die psalmen geschreven. Terwijl hij de schapen van zijn vader aan het hoeden was, praatte hij met God en zag hij God als de Goede Herder. Hij zei in Psalm 27:10:

Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan.

Geweldig!

Terwijl hij aan het overpeinzen was, liet God hem Gods karakter zien, als de Enige Goede Herder die Zijn schapen leidt. Zo schreef hij Psalm 23. Zo kon hij met volle overtuigen schrijven:

Zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Psalm 23:4

Als we deze psalm lezen en elk woord, elke zin overpeins dan zal het ook diep in ons doordringen hoe onze Vader is. We zien hier dat de relatie tussen David en God groeide dieper en hechter. Daarom kon hij ook in vast geloof en vertrouwen dat God met hem was, Goliath tegemoet gaan.

David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de Naam van de Here der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen. 1 Samuel 17:45,46.

David, door zijn  intieme omgang met God en het overpeinzen van Gods Woord en Gods weldaden, had hij God leren kennen. God openbaarde aan hem zelfs over Jezus Christus die komen zou zoals hij geschreven had in

Psalm 110. De Priester Koning des Heren. 

Aldus luidt het Woord des Heren tot mijn Here (Jezus Christus), zet U aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Psalm 110:1.

Zo wil God ook dat wij Hem kennen, hoe Hij is, de Eeuwige, Waarachtige, Liefdevolle God en Vader, die met geopende armen op ons wacht om Zichzelf aan ons te openbaren. Ik wil u allen aanmoedigen, vooral in deze tijd, nu we veel tijd hebben en in de rust zijn, Het Woord van God elke dag overpeinzen. Laat het diep in je doordringen. Vul je gedachten ermee dan zal het je denken vernieuwen (Rom 12:2), zodat je moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en het volkomene.

Door zo te doen groeit ons geloof in God en het vertrouwen op God en dan hoeven we niet bezorgd te zijn over wat er verder zal gebeuren in de komende tijd, want we hebben de volle zekerheid, dat onze God alles in Zijn hand heeft. En met David zeggen we in het geloof

Met U (God) loop ik op een legerbende in (ga ik door deze problemen heen) en met Mijn God spring ik over de muur. Psalm 18:30

Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte. Ik zal U loven, o Here, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën, want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt Uw trouw. Psalm 108:2,4,5.

De Here zegen u allen

Amen

Edith V