OVERDENKING 09-04-2020

Geliefde broeders en zusters, 

We zijn nog in de dagen van het lijden van de Here Jezus Christus. De dag van de kruisiging nadert. Deze nacht werd JEZUS gevangen genomen. JEZUS ging met zijn discipelen naar de plaats waar Hij altijd ging als Hij in Jeruzalem was om met Zijn Vader te praten. Nu is het anders. Hij heeft een grote last op Zijn hart. Hij is bereid om te sterven. Hij wil   de mensen redden van de zonde, want Hij heeft ze lief, en als Hij doodgaat dan gaat Hij terug naar Zijn Vader. Maar de zonde van de hele wereld dragen!

Hij, die geen zonde gekend heeft, Hij wordt tot zonde gemaakt. 2 Korinthiërs 5:21

dat betekent dat Hij wordt de zonde, die op het altaar gelegd wordt om geofferd te worden. Dat is voor Hem iets nieuws. Hij heeft geen zonde gekend. Als was Hij in de wereld als mens, maar er was geen zaad van zonde in Hem. Dit was een grote worsteling voor Hem. Door de zonde zal Hij geen contact meer hebben met Zijn Vader. Gescheiden voor altijd!

Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger, Lukas 22:44.

Zijn Vader verhoorde Zijn gebed. Hij heeft nu de volle zekerheid dat GOD Hem zal opwekken uit de dood. En met deze volle zekerheid dat GOD Hem uit de doden zou opwekken liet Hij zich, in gehoorzaamheid aan Zijn Vader, gevangen nemen.

Niemand van de mens had zo’n grote strijd mee gemaakt dat zijn zweet bloeddruppels werd. Wij zijn allemaal zondaren geweest. We hebben voordat we in Jezus geloven, altijd zonder GOD geleefd, gescheiden van GOD. We kunnen ons niet voorstellen hoe Jezus voelde, gescheiden van Zijn Vader GOD. Voor onze bekering kenden we GOD alleen van horen zeggen. Je weet wie GOD is, wie JEZUS is, maar je kent Hem niet persoonlijk. Voor JEZUS was het anders. Hij was nooit gescheiden geweest van Zijn Vader. Al leefde Hij als mens op aarde, maar Hij bleef in gemeenschap met Zijn Vader. Dit moment was zeer beangstigd. Voor altijd gescheiden door de zonde.

Zo heeft Jezus, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Hebreeën 5:8,9.

Door Zijn gehoorzaamheid aan GOD de Vader, kunnen wij nu vrij tot GOD naderen, onze Vader die met vol verlangen naar ons uitziet om een intieme relatie met ons te houden als Vader en kind, zoals Hij met Zijn Zoon. JEZUS heeft in vast geloof en vertrouwen dat Zijn Vader Hem zal opwekken, die straf op zich genomen om de hele wereld te redden. 

Daarom, als wij tot GOD komen, moeten we geloven dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebreeën 11:6b

Jezus heeft alles volbracht voor de mens (voor ons allemaal).

Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam op het hout(kruis) gebracht, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijn wij genezen. 1 Petrus 2:24

Hij heeft alles volbracht voor ons. Niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekten. Neem het aan in vast geloof met volle zekerheid. De zekerheid die JEZUS had toen Hij de stap nam na Zijn gebed, dat wil Hij ook dat wij die stap nemen wanneer wij in de strijd zitten. In ziekte, lichamelijke zwakheden, alle soorten strijd, wetende dat

de Geest van Hem (GOD) die JEZUS uit de doden heeft opgewekt in uw (ons) woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw (ons) sterfelijk lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u (ons) woont. Romeinen 8:11

En nu kunnen we ook uitroepen:

Loof de HERE, mijn ziel en al wat in mij is, Zijn heilige Naam! Loof de HERE, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden! Die al uw zonden vergeeft, die al uw ongerechtigheden geneest. Psalm 103:1,2,3.

AMEN

God zegent u allen

Edith V.