OVERDENKING 05-04-2020

Geliefde broeders en zusters,

Vandaag is Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Jezus ging op een veulen Jeruzalem binnen. Een grote schare verwelkomde Hem, namen palmtakken, gingen uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam des Heren! En: “De Koning van Israel!” Johannes 12:13. 

De mensen zagen Jezus als DE persoon die hen zal bevrijden van de macht van de Romeinen, maar Jezus richtte zijn hart op GOD en het doel van Zijn komst op aarde. We zien hier twee soorten gedachten, twee verschillende doelen. Het aardse doel en het hemelse, eeuwige doel. Zo is het ook nu in onze tijd. Naar welk doel richt u uw hart? Weest eerlijk voor GOD en voor jezelf. Jezus zegt, wat uit je mond komt, komt uit je hart. Over de hele wereld is deze virus het gesprek van de dag. Iedereen richt zich erop. Wanneer zal het einde komen? Wat is de oplossing? Hoe zal het worden met de economie? Laten we vandaag eerlijk onze harten onderzoeken waar wij onze aandacht, onze hart (het centrale punt van ons leven) op richten. GOD roept ons om ons hart op HEM te richten, niet richten op de dingen die tijdelijk zijn.

Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Kol. 3:1-3 

GOD roept ons op, om onze blik te richten op Jezus Christus, de Volkomene. 

We kunnen GOD niet behagen met de aardse verlangens zoals de schare deed toen ze Jezus verwelkomden in Jeruzalem, ze dachten dat Jezus blij zou zijn met deze warme ontvangst. Maar Jezus mistte Zijn doel niet. Zijn blik was gericht op het eeuwige plan van GOD.

Broeders en zusters, richt uw blik op HEM, de Voleinder van ons geloof, dan zal je de eeuwige hemelse dingen ervaren in deze tijd, de Eeuwige Vrede en Rust. Deze kun je alleen vinden door een persoonlijke relatie te hebben met onze Vader GOD en de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

Nadert tot GOD, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijn. Jakobus 4:8

Misschien dacht u: Waarom wijs je ons altijd op de intieme relatie met GOD? We hebben al genoeg erover gelezen. Maar dit is juist wat GOD vraagt van ons, want GOD wil dat wij genieten van Zijn heerlijkheid,  zoals Hij ook plezier heeft in het samenzijn met ons, als een kind bij de Vader op schoot. God wil dat wij Hem kennen door persoonlijke intieme relatie met Hem en Zijn Zoon en de Heilige Geest die in ons woont, dan kan je elke dag in de vrede en rust en met volle zekerheid leven te midden van de onrust en onzekerheid van deze wereld. Niet de vrede die de wereld geeft, maar de vrede van Jezus, zoals Hij heeft gezegd:

Vrede laat Ik u, mijn Vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd Johannes 14:27

Als we blijven in intieme gemeenschap met GOD dan zullen onze harten gericht zijn op het eeuwige doel en wij ons niet eenzaam en verlaten voelen. Dan zullen we ook de hechte eenheid ervaren met onze broeders en zusters in deze tijd van afzondering. 

JEZUS CHRISTUS is gisteren, en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8

De Here zegene u allen

Edith V.