OVERDENKING 27-03-2020

Geliefde broeders en zusters in de HERE JEZUS CHRISTUS,

Geweldig goed en vol liefde is onze GOD en VADER, die elke dag ons voorziet van nieuwe MANNA om Zijn plan met ons, aan ons bekend te maken. Vorige week hebben we over het KENNEN van GOD. Nu wil ik weer verder op ingaan. GOD wil dat wij HEM kennen. Misschien zegt u, maar ik ken GOD al! We geloven allemaal in GOD, onze VADER en de HERE JEZUS CHRISTUS en de HEILIGE GEEST, maar kennen we GOD wel? Veel mensen hebben tot hun dood toe GOD niet gekend. Denk maar aan Job. De bijbel zegt dat hij een zeer rechtvaardig man was. God zelf prees hem. Maar later erkende Job dat hij GOD kende alleen van horen zeggen.

Zoals ik eerder geschreven heb, hoe het was voor de zondeval van Adam  en Eva. Hoe heerlijk het was elke keer samen te zijn met GOD. Ze hadden niets te kort, geen ziekte, geen problemen. De ontmoeting met GOD is alleen om te verlustigen in de nabijheid van de SCHEPPER, genieten en praten over de geweldige dingen die GOD gemaakt heeft. De natuur bewonderen en aan GOD vertellen hoe geweldig GOD is. Dat wil GOD ook heel graag met ons, ons brengen naar het oorspronkelijke doel van de schepping van de mens. In het engels staat dat GOD de mens geschapen heeft voor Zijn plezier, for HIS pleassure. Dat is het einddoel van onze verlossing. Zie hoe geweldig liefdevol onze VADER is, dat Hij voor dat doel Zijn Enige ZOON gezonden heeft om de mensen te redden? Intieme gemeenschap met GOD, dat was het doel van onze redding. Heel bekende tekst die we allemaal uit ons hoofd kennen: Johannes 3 vers 16 zegt:

Want alzo lief heeft GOD de wereld gehad, dat HIJ zijn eniggeboren ZOON gegeven heeft, opdat een ieder DIE IN HEM GELOOFT, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebbe.

Er werd altijd direct verwezen naar de hemel. Als je in JEZUS gelooft ga je naar de hemel. Maar deze tekst gaat over nu, niet later als je dood bent. Na de dood leeft iedereen in eeuwigheid verder met GOD in de hemel, of met de duivel in de hel.  Je leeft eeuwig. Maar wat betekent deze tekst dan wel? In Johannes 17 vers 3 weten we het antwoord:

Dit nu is het EEUWIGE LEVEN, DAT ZIJ U KENNEN, DE ENIGE, WAARACHTIGE GOD EN JEZUS CHRISTUS, DIE GIJ GEZONDEN HEEFT.

En dat is het Plan van GOD, dat wij HEM kennen. Er zijn verschillende soorten kennen:  van horen zeggen, van het lezen van Zijn Woord. Maar kennen wat GODs verlangen is, dat is

 HEM PERSOONLIJK KENNEN.

GOD kent een ieder van ons persoonlijk, maar kennen wij HEM wel persoonlijk? We komen altijd met onze noden, met ons problemen, ziekten enz. bij HEM. Soms ook boos als iets wat we vragen, wij nog geen antwoord op krijgen. En als we in problemen komen: “dat doe je me niet aan he?” Zo zijn wij vaak. Stel je voor als onze kinderen alleen bij ons komen als ze iets nodig hebben? Maar als ze tijd maken om bij je te zitten en met je praten over de goede dingen die je gedaan hebt. Hoe goed en liefdevol en geduldig je bent en dat ze van je houden? Dan wordt je vervuld met liefde en blijdschap, dat al je moeite gewaardeerd wordt. GOD heeft het huwelijk ingesteld zodat we met elkaar een intieme gemeenschap hebben, maar sommigen kennen elkaar niet eens, want ze praten met elkaar alleen over de nodige dingen. GOD wil een intieme relatie met ons hebben en nu is de tijd daarvoor. Heerlijk in zijn nabijheid. Als een kinde bij de VADER op schoot. Niet over alle problemen en alle noden en ziekten praten, want dat weet GOD allang voordat wij HEM vragen, maar zitten en genieten van Zijn aanwezigheid, van Zijn liefde. Praat met HEM over Zijn grote liefde, over Zijn goedheid, over de Vrede die HIJ jou vervult terwijl rondom jou zoveel onrust is. Geniet van Zijn aanwezigheid. Prijst HEM voor zijn geweldige grootheid en almacht die je ziet in  de schepping. Prijst HEM voor zijn grote liefde, dat ondanks we veel fouten maken, onze VADER ons altijd op Zijn schoot neemt en met Zijn liefdevollen armen ons omhelzen. Als u zo bezig bent dan gaat de tijd zo snel voorbij, en de rust en vrede van JEZUS CHRISTUS, vervult je en GOD zal je heerlijke dingen openbaren dat je, je zo klein voelt en beseft dat alles wat je liefhebt of zo belangrijk is voor jou, geen waarde heeft boven het kennen van onze VADER en JEZUS CHRISTUS. Dan begrijpen we wat Paulus zegt:

voorzeker, ik acht alles schade, omdat de kennis van CHRISTUS JEZUS, mijn HERE, dat alles te boven gaat. Filippenzen 3:8

Dit is niet zomaar kennis uit de schriften, uit de Bijbel, maar het is

HET PERSOONLIJK KENNEN VAN JEZUS CHRISTUS.

Ik zou u willen aanmoedigen en bemoedigen om tijd te maken om in intieme gemeenschap te komen met onze VADER en JEZUS CHRISTUS. We hebben volop tijd om het te doen. Dit is wat GOD wil van ons. U zal ervaren, de rust en vrede over u komen alsof u onder de stroom van een waterval staat. 

JEZUS ZEGT: VREDE LAAT IK U, MIJN VREDE GEEF IK U, NIET GELIJK DE WERELD DIE GEEFT GEEF IK HEM U. UW HART WORDE NIET ONTROERD OF VERSAAGD. Joh 14:7

AMEN

Edith Visser