OVERDENKING 26-01-2022

VRUCHT DRAGEN.

Een paar weken geleden hebben we de preek gehoord van br. Rogier over HET VERLANGEN. Wat is onze verlangen voor dit jaar en verder in ons leven? Als gelovige kinderen van God, neem ik aan dat we allemaal verlangen hebben om vrucht te dragen om onze Vader te behagen, of blij te maken. Ik hou van het evangelie van Johannes waarin Johannes heel uitgebreid geschreven heeft over het leven en de bediening van Jezus. Het is de moeite waard om diep erin te graven, of te mediteren en in je te laten doordringen dan zal je ook ervaren hoe geweldig groot de liefde van God en Zijn Zoon voor de wereld en voor jou persoonlijk is en hoe groot het verlangen van God is om één te zijn met de mens. Jezus heeft het ook duidelijk beschreven in de gelijkenis van de Wijnstok. Hierin zien we ook hoe hoog de wijsheid van Jezus is toen Hij als mens leefde op aarde. De bijbel zegt in

2 Korinthe 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 

We zijn  in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen.

En Kolossenzen 2:10 zegt: En u bent  volmaakt (compleet) geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

Wij zijn volmaakt (compleet) geworden in Hem (Christus), Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Betekent God heeft ons opnieuw geschapen, volmaakt, compleet zoals de eerste Adam, geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Alles wat nodig is om te leven en te werken in de wereld is compleet in ons nieuwe mens. Maar zijn we wel bewust van de aanwezigheid van alle voorzieningen in ons? Zijn we wel bewust van het Leven van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in ons? Of blijven we gewoon in het oude leven, die eigenlijk al dood is. Blijven we liever leven in de stank van het oude, dode leven? Door in verslagenheid en misleidingen van de boze?

Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bestemd heeft, opdat wij daarin zouden wandelen Efeze 2:10.

Wat zijn de goede werken die God van tevoren bestemd heeft voor ons om te doen? God heeft de mens geschapen met één doel! Om te leven in eenheid met Hem en Zijn wil uit te voeren hier op aarde. De aarde heeft God geschapen voor de mens om te heersen en te onderhouden, om het te bewerken. Om Gods wil te kennen en uit te voeren moeten we eerst in eenheid met Hem leven. Één zijn met Hem zodat Zijn liefde jou geheel kan vullen en kan doorstromen naar anderen. Jezus heeft het heel mooi beschreven in de gelijkenis van de Wijnstok.

Ik ben de Ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman en jullie zijn de ranken. Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen Johannes 15:4,5.

De rank hoeft niets te doen om vrucht te dragen; het hoeft alleen maar de sap van de stam te zuigen en komt vanzelf de vrucht. De Landman (Vader) verzorgt de ranken en geeft de voeding aan de wijnstok en de wijnstok moet met zijn wortels de sappen zuigen en verteren dat het goed door kan stromen naar de ranken. De ranken hoeven alleen maar de vruchten te produceren. De vrucht komt als gevolg van de eenheid met de Wijnstok. De ranken die vrucht dragen worden gesnoeid opdat ze meer vrucht dragen en de vruchten groter en sappiger worden. Als de oogst goed is dan wordt de landman blij. Zo ook met ons. Willen we vrucht dragen dan moeten we beginnen om vast te blijven aan de Wijnstok Jezus dan draagt je veel vrucht. De vrucht van de Wijnstok is de karakter van God.

De vrucht van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld (lankmoedigheid), vriendelijkheid, goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, zelfbeheersing Galaten 5:22.

Die kunnen we niet krijgen door inspanning, hard werken, maar door vast blijven in Christus. De goede werken die God van tevoren bestemd heeft stroomt vanuit de verbondenheid met Zijn Zoon Jezus Christus. Opdat wij daarin zouden wandelen is een gebod. De laatste tijd hoor je veel predikers die zeggen: als je al bekeerd bent dan ben je al klaar, je bent behouden, je gaat naar de hemel; dus leef gewoon, relax alles komt goed. Je zonden zijn vergeven: vanaf de schepping tot de toekomst. Maar dat leerde de Here Jezus ons niet. Dat is niet waarvoor Jezus Zijn leven heeft gegeven. Hij, die geen zonde gekend heeft is tot zonde gemaakt, gekruisigd als een grote zondaar omdat Hij de zonde van de hele wereld droeg. Jezus is gekomen om het verlangen en het plan van de Vader te herstellen dat is de hereniging van de mens met de Schepper. De mens kan weer in eenheid leven met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus heeft het grootste offer gedaan niet dat je naar de hemel gaat, maar dat je relatie en eenheid met de Vader weer hersteld wordt en dat je zult leven en werken in het nieuwe leven hier op aarde om de Vader te behagen, Zijn plan volbrengen zoals Hij tevoren bestemd heeft voor jou. Laten we daarom de tijd die God ons geeft na onze bekering, goed gebruiken om de goede werken, het Plan van God voor jou uit te voeren tot het einde. Jezus zegt in Zijn gebed tot de Vader

in Johannes 17:2-3: Zoals U Hem (Jezus) macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem(Jezus) gegeven hebt. V3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Het doel van de komst van Jezus is om de mens eeuwig leven te geven en dat is dat de mens God kent als de enige waarachtige God en Jezus Christus die God gezonden heeft om Zijn plan te volbrengen. Daarom zei Jezus aan het kruis: Het is volbracht!

Als we het leven en het Woord van Jezus goed tot ons laten doordringen, erop mediteren dan zullen we beseffen hoe groot Gods liefde is voor ons en dan kunnen we niet anders doen dan vast te blijven in Jezus Christus, zoals de rank aan de Wijnstok zodat we veel vrucht kunnen dragen om onze liefdevolle Vader te behagen. Door vast te blijven in Hem, zullen we vanzelfsprekend leven vanuit onze nieuwe leven en geen verlangen meer hebben naar het oude manier van leven. Door vast te blijven in Hem zullen we ons gefocust blijven op de dingen die boven zijn en zal ook onze denken vernieuwd worden. Door vast te blijven in Hem zullen we leven vanuit onze geest en onze vlees zal zich onderwerpen aan de geest. Als uw verlangen voor of vanaf dit nieuwe jaar is VRUCHTDRAGEN, laten we dan beginnen met vast te blijven in Christus, en ons richten naar het doel wat God heeft voor een ieder van ons.

Jezus zegt: Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren en Ik heb u ertoe bestemd, dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Johannes 15:16

Amen.

Ik wens u allen Gods rijke zegen

Edith Visser