Overdenkingen

OVERDENKING 12-05-2020

We zijn gevoelig voor de natuurlijke dingen die zichtbaar zijn. Mensen passen zich makkelijk aan het natuurlijke, het waarneembare dan aan de Echte Waarheid, en wordt ons hart ongevoelig voor het geestelijk werk dat God bezig is in ons.

Meer lezen

OVERDENKING 11-05-2020

Het is voor God een plezier om Zijn kinderen te zien staan in geloof en vertrouwen op Zijn beloftes en ontvangen van Hem wat Hij beloofd heeft, opdat Zijn Naam verheerlijkt wordt. Zo als we denken, zo handelen we.

Meer lezen

OVERDENKING 10-05-2020

Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij heeft macht om alle situaties in de wereld te veranderen. Daarom, kijk omhoog naar onze Redder en Verlosser Jezus Christus! Haal je ogen en je aandacht af van de omstandigheden om je heen en richt je ogen op de hemelse Bron.

Meer lezen

OVERDENKING 09-05-2020

Vestigt je aandacht op Jezus, richt je ogen sterk op Hem, door Zijn Woord en Zijn beloften in de Bijbel te lezen, overpeinzen en in gehoorzaamheid ernaar handelen. Dan verdwijnt de angst en twijfel uit je hart, want je hart is nu gevuld met het Woord van God. Gods Woord is de waarheid. En als de Waarheid in je hart is, zal de leugen van de duivel verdwijnen uit je hart. Amen!

Meer lezen

OVERDENKING 07-05-2020

God wil dat we, zolang we in de wereld leven, nooit en te nimmer vergeten het einddoel van onze roeping, dat is het eeuwige leven, dat is de Enige, Waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft kennen; de intieme relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Meer lezen

OVERDENKING 05-05-2020

Hoe is God voor je? Hoe zie je God? Onze voorstelling van God de Vader, God de Zoon en God de Heiige Geest, bepaalt ons geloof in God. God is Almachtig, Allerhoogste, Schepper, Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Geneesheer, Liefdevolle Vader, Overwinnaar. Hoe is je voorstelling over corona virus of kanker? Is het groter dan God?

Meer lezen

OVERDENKING 04-05-2020

Kijk niet naar wat je moet loslaten om God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest de éérste plaats te geven in je leven, maar richt je ogen op de vreugde en zegeningen die daarop volgen. God weet heel goed hoeveel het ons kost om die stap te nemen, maar God geeft je tienvoudig voor terug, alles wat je hier nodig hebt, in ons voorlopig verblijf op aarde en straks de eeuwige heerlijkheid met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Meer lezen