Als je tot bekering bent gekomen, is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf , je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

De waterdoop is een opdracht van de Here Jezus zoals staat in Mattheus 28 vers 19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden al war Ik u bevolen heb,

In gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Here Jezus Christus worden in onze kerk regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden bij Playa de Los Naufragos in Torrevieja of als het slecht weer is in een zwembad, zodat iedereen getuige kan zijn van de uitvoering van deze beslissing.

[actionbox color=”primary” title=”Ik wil me ook laten dopen.” description=”We helpen u graag om u voor te bereiden op deze stap. Neem contact met ons op via onze contactpagina.” btn_label=”Contact” btn_link=”http://www.vegtorrevieja.com/contact/” btn_color=”primary” btn_size=”big” btn_icon=”envelope-o” btn_external=”0″]