Kerstboodschap 2017

Background

Kerstboodschap 2017

Wij naderen het belangrijkste moment in ons leven, dat is, dat de hele wereld, de geboorte van de Here Jezus Christus als mens in deze wereld herdenkt en “KERSTFEEST” viert. Wij naderen ook het einde van het jaar en gaan het nieuwe jaar 2018 tegemoet. Een nieuw jaar met nieuwe verrassingen en uitdagingen voor ons allemaal.
In Lukas 2:10-11 en 14 lezen wij: En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David (in Bethlehem) de Zaligmaker geboren is, Hij is Christus, de Heere.
Vers 14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Sinds de aankondiging van de engel over “vrede op aarde, in mensen een welbehagen” en sinds de geboorte van de Here Jezus Christus, zien wij dat er helemaal geen vrede is in de wereld. Van eeuw tot eeuw waren er grote en kleine oorlogen. Er zijn twee grote wereldoorlogen geweest en tot nu toe zijn er overal nog oorlogen. Overal heerst onrust, vervolgingen, moord, haat en allerlei nare dingen. De wereldleiders proberen overal vrede te stichten, maar dat is geen echte vrede. Sinds president Trump de stad Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van Israël, stond de hele wereld op tegen Amerika en Israël. De wereldleiders probeerden op allerlei manieren om de vrede te stichten tussen Israël en de Palestijnen, en om vrede te scheppen in de hele wereld. Dat is allemaal valse vrede en niet de echte vrede van God.
De Bijbel zegt in Jeremia 8:11. Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk op het lichts door te zeggen: VREDE, VREDE! MAAR ER IS GEEN VREDE!
De echte vrede vinden wij bij God. In ROM.5:1 staat: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.
Als wij geloven in Jezus Christus en Hem accepteren in onze harten als onze Redder en Verlosser, zijn wij gerechtvaardigd uit het geloof en hebben wij vrede met God. Wanneer de Vredevorst, Jezus Christus terugkomt, zal Hij vanuit Jeruzalem over de hele wereld regeren als Koning der koningen. Dan komt pas de echte vrede voor de hele wereld en voor de alle volkeren.
Zacharia 14:4.a. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. In vers 5.b. staat: Dan zal de Heere, mijn God komen, al de heiligen met U. Vers 9. De Heere zal Koning worden over de hele aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige. Zo zal pas de boodschap van de engelen bij de geboorte van Kindje Jezus in vervuld worden. : ERE ZIJ GOD IN DE HOGE, EN VREDE OP AARDE BIJ MENSEN DES WELBEHAGENS.
AMEN.
Ik wens u allen namens VEG-Torrevieja, een gezegend Kerstfeest en voorspoedig Nieuw Jaar. De Here zegent u allen met de vrede, kracht en gezondheid.
Jan en Edith Visser.